MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Struktura akcjonariatu

Podmiot -------------------------------------- liczba akcji i głosów --------- udział %

Dorota Denis-Brewczyńska ----------------- 1 597 000 ------------------ 53,23%

Mirosław Stępień --------------------------------- 307 000 ------------------ 10,23%

Pozostali akcjonariusze ------------------------- 814 187 ---------------- 27,15%

Merit Invest (akcje własne) -------------------- 281 813 ----------------- 9,39%

Razem --------------------------------------------- 3 000 000 --------------- 100,00%