MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów.

Bieżące

Raport miesięczny za lipiec 2021 roku

2021-08-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2021 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Emitenta - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z przywileju braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, podczas wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania pozytywnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w lipcu 2021 roku i dotyczyły jedynie emitenta z rynku alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości składników portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W lipcu 2021 roku sytuacja rynkowa niekorzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego funduszu. Pomimo mieszanego zachowania się pozycji w portfelu, przeważały spadki wycen spółek portfelowych, co może w negatywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W lipcu otoczenie rynkowe pozwalało na zmiany w portfelu inwestycyjnym. Jedna pozycja pośród akcji notowanych została zamknięta w ramach transakcji na rynku regulowanym. Nie zostały dodane nowe walory do portfela, pomimo że jest on mocno skoncentrowany. Otoczenie rynkowe sprzyjało w doważeniu jednej pozycji portfelowej funduszu. Lipiec 2021 roku był okresem niskiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych osiągnęła kwotę 77 tys. złotych. W lipcu 2021 roku nie zawarto transakcji kupna ani sprzedaży akcji czy udziałów na podstawie umów cywilnoprawnych.


II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.


1. W lipcu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:
- W dniu 14.07.2021 raport numer 18/2021 – Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku
2. W lipcu 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI.
- W dniu 13.07.2021 raport numer 13/2021 – Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki w trybie art 19 MAR

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.


Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy zmianie składu instrumentów wchodzących do portfela inwestycyjnego. Nastąpiło doważenie jednego z instrumentów oraz wyjście z jednej inwestycji. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2021 roku.


- Raport miesięczny za sierpień 2021 roku - do 14 września 2021 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

2021-07-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2021 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w czerwcu 2021 roku i dotyczyły głównie emitentów z rynku głównego i w mniejszym stopniu alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W czerwcu 2021 roku sytuacja rynkowa niekorzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego funduszu. Pomimo mieszanego zachowania się pozycji w portfelu, przeważały spadki wycen spółek portfelowych, co może w negatywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W czerwcu otoczenie rynkowe pozwalało na zmiany w portfelu inwestycyjnym. Obecne są nowe walory w portfelu, pomimo że jest on bardziej skoncentrowany niż zazwyczaj. Otoczenie rynkowe sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu z zyskiem. Czerwiec 2021 roku był okresem podwyższonej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych przekroczyła kwotę 1.768,44 tys. złotych. W czerwcu 2021 roku nie zawarto transakcji kupna ani sprzedaży akcji czy udziałów na podstawie umów cywilnoprawnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. W czerwcu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- W dniu 03.06.2021 raport numer 12/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
- W dniu 08.06.2021 raport numer 13/2021 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- W dniu 14.06.2021 raport numer 14/2021 – Raport miesięczny za maj 2021 roku
- W dniu 30.06.2021 raport numer 15/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.
- W dniu 30.06.2021 raport numer 16/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
- W dniu 30.06.2021 raport numer 17/2021 – Treść Statutu Spółki uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2. W czerwcu 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- W dniu 03.06.2021 raport numer 10/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
- W dniu 08.06.2021 raport numer 11/2021 – Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- W dniu 30.06.2021 raport numer 12/2021 – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2021 roku.

- Raport za IIQ2021 roku – 13 sierpnia 2021 roku.
- Raport miesięczny za lipiec 2021 roku – do 14 lipca 2021 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Informacja o transakcjach zbycia akcji Spółki w trybie art 19 MAR

2021-07-13 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie _"Spółka"_, niniejszym informuje, że w dniu 13 lipca 2021 roku Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej - Członka Rady Nadzorczej Spółki - powiadomienia o transakcjach zbycia akcji Spółki. Odpowiednio Pani Dorota Denis-Brewczyńska zbyła 5.845 sztuk akcji Spółki bezpośrednio oraz zbyła 15.813 sztuk akcji Spółki pośrednio, przez podmiot z nią powiązany, działający pod firmą : NOBLE BUSINESS GROUP sp. z o.o. Po przeprowadzonych transakcjach na rynku NewConnect na zdematerializowanych akcjach Spółki, Pani Dorota Denis-Brewczyńska posiada akcje Spółki w ilości 1.591.155 sztuk, które stanowią 53,04% kapitału zakładowego Spółki i 58,54% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu przekazujemy treść otrzymanych powiadomień.


Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie o tranakcjach o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia MAR - Dorota Denis-BrewczyńskaZobacz
2Powiadomienie o tranakcjach o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporzadzenia MAR - NOBLE BUSINESS GROUP SP. Z O. O.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Treść Statutu Spółki uchwalonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku

2021-06-30 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść Statutu Spółki po zmianach, uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:
1. Statut Spółki z dnia 30-06-2021 roku.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Statut Spółki z dnia 30-06-2021 roku.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-06-30 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.

1. Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1.589.187
Liczba głosów: 1.589.187
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,81%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 58,46%

2. Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,19
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,29%


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Powołanie Członka Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2021-06-30 EBI

 arząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Szewczyka, na nowego Członka Rady Nadzorczej w ramach obecnej kadencji, Panią Krystynę Denis.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys Pani Krystyny Denis.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", w związku z w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorys zawodowy nowego członka RNZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-06-30 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:
1. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Protokół ZWZ 30.06.2021Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2021 roku MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

2021-06-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2021 roku.


I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w maju 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W maju 2021 roku sytuacja rynkowa korzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego funduszu. Pomimo mieszanego zachowania się pozycji w portfelu, przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W maju otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Maj 2021 roku był okresem podwyższonej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych przekroczyła kwotę 1.511,71 tys. złotych. W maju 2021 roku nie zawarto transakcji kupna ani sprzedaży akcji czy udziałów na podstawie umów cywilnoprawnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
1. W maju 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- W dniu 14 maja 2021 raport numer 10/2021 - Raport za kwiecień 2021 roku
- W dniu 14 maja 2021 raport numer 11/2021 - Raport za IQ2021 roku
2. W maju 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI.
- W dniu 14 maja 2021 raport numer 9/2021 - Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z "Grupa ABS Adrian Sadowski"

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2021 roku.
- Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku do 14 lipca 2021 roku.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVESTMENTS ASI SA

2021-06-08 ESPI

 Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie _dalej: "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej _dalej: "Akcjonariusz"_ działającej na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a_ Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h_ Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11_ Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12_ Statutu Spółki.
5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10_ Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11_ Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.

Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a_ Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h_ Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11_ Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12_ Statutu Spółki.
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10_ Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11_ Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.


Podstawa prawna: Inne uregulowania
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ-uzupełnienieZobacz
2INSTRUKCJA ZWZ-uzupełnienieZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVESTMENTS ASI SA

2021-06-08 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej (dalej: „Akcjonariusz”) działającej na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.
5. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Żądanie zawierało również projekty uchwał.

Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ-uzupełnienieZobacz
2INSTRUKCJA ZWZ-uzupełnienieZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

2021-06-03 EBI

 Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Szkurłata w Częstochowie, ul. Kilińskiego 30/1, 42-200 Częstochowa.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz
3PEŁNOMOCNICTWOZobacz
4INSTRUKCJA ZWZZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2021-06-03 ESPI

 Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Szkurłata w Częstochowie, ul. Kilińskiego 30/1, 42-200 Częstochowa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz
3PEŁNOMOCNICTWOZobacz
4INSTRUKCJA ZWZZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku

2021-05-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2021 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w kwietniu 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W kwietniu 2021 roku sytuacja rynkowa korzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego fundusz. Przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W kwietniu otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w kwietniu 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Kwiecień 2021 roku był okresem niskiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych, przekroczyła kwotę 163,22 tys. złotych. W kwietniu 2021 nie zawarto transakcji kupna ani sprzedaży akcji nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

1. W kwietniu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:

 

- W dniu 14 kwietnia 2021 raport numer 9/2021 - Raport za marzec 2021 roku

 

2. W kwietniu 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI.

 

- W dniu 1 kwietnia 2021 raport numer 7/2021 - Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z "Grupa ABS Adrian Sadowski"

- W dniu 20 kwietnia 2021 raport numer 8/2021 - Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z "Grupa ABS Adrian Sadowski"

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2021 roku.

 

- Raport miesięczny za maj 2021 roku do 14 czerwca 2021 roku.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z „Grupa ABS Adrian Sadowski”

2021-05-14 ESPI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku oraz  raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021, informuje o przedłużeniu przez Strony Listu Intencyjnego z dnia 22 lutego 2021 roku, terminu ws. zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego.

W pierwotnych założeniach Listu Intencyjnego (dalej: "List intencyjny") rozpoczynającego proces wyłącznych negocjacji Emitenta z Panem Adrianem Sadowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Grupa ABS Adrian Sadowski", twórcą oraz właścicielem trzech projektów z branży IT dedykowanych dla sektora e-commerce, a w szczególności dla gastronomii, występujących na ryku pod nazwami : "wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS", (dalej: "Projekty"), do zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Spółką i Panem Adrianem Sadowskim miało dojść do dnia 31 marca 2021 roku.

Obecnie Strony Listu Intencyjnego podczas negocjacji ustaliły, że podpisanie Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Emitentem, a Panem Adrianem Sadowskim będzie możliwe w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku. Opóźnienie w pracach nad dokumentem wynika z trwających wciąż utrudnień operacyjnych, związanych z pracą podczas pandemii. Pozostałe ustalenia Listu Intencyjnego pozostają bez zmian.

O dalszym przebiegu procesu współpracy z Panem Adrian Sadowskim Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z „Grupa ABS Adrian Sadowski”

2021-04-20 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 7/2021 z dnia 1 kwietnia 202, informuje o przedłużeniu przez Strony Listu Intencyjnego z dnia 22 lutego 2021 roku, terminu ws. zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego.


W pierwotnych założeniach Listu Intencyjnego (dalej: "List intencyjny") rozpoczynającego proces wyłącznych negocjacji Emitenta z Panem Adrianem Sadowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Grupa ABS Adrian Sadowski", twórcą oraz właścicielem trzech projektów z branży IT dedykowanych dla sektora e-commerce, a w szczególności dla gastronomii, występujących na ryku pod nazwami : "wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS", (dalej: "Projekty"), do zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Spółką i Panem Adrianem Sadowskim miało dojść do dnia 31 marca 2021 roku.

Dziś Strony Listu Intencyjnego podczas negocjacji ustaliły, że podpisanie Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Emitentem, a Panem Adrianem Sadowskim będzie możliwe w terminie do dnia 15 maja 2021 roku. Opóźnienie w pracach nad dokumentem wynika z trwających wciąż utrudnień operacyjnych, związanych z pracą podczas pandemii. Pozostałe ustalenia Listu Intencyjnego pozostają bez zmian.

O dalszym przebiegu procesu współpracy z Panem Adrian Sadowskim Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.


Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2021 roku

2021-04-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2021 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu lokowania ich w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, inwestować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Sytuacja majątkowa funduszu jest zależna od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku kolejnych fali pandemii czy zmiany trendu, może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w marcu 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W marcu 2021 roku sytuacja rynkowa korzystnie wpływała na zachowanie się portfela inwestycyjnego fundusz. Przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W miesiącu marcu, otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w marcu 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Marzec 2021 roku był kolejnym miesiącem wysokiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych, przekroczyła kwotę 573,31 tys. złotych. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna akcji nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nabytych na podstawie umów cywilnoprawnych, przekroczyła kwotę 122,50 tys. złotych.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

1. W marcu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
1.1 W dniu 13 marca 2021 raport numer 6/2021 - Raport za luty 2021 roku

1.2 W dniu 17 marca 2021 raport numer 7/2021 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020

1.3 W dniu 22 marca 2021 raport numer 8/2021 - Raport roczny za rok 2020

 

2. W marcu 2021 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2021 roku.

 

- Raport miesięczny za kwiecień 2021 roku do 14 maja 2021 roku.

- Raport okresowy za IQ2021 roku 14 maja 2021 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Przedłużenie terminu na zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego z „Grupa ABS Adrian Sadowski”

2021-04-01 ESPI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku, informuje o przedłużeniu przez Strony Listu Intencyjnego z dnia 22 lutego 2021 roku, terminu ws. zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego. W pierwotnych założeniach Listu Intencyjnego (dalej: "List intencyjny") rozpoczynającego proces wyłącznych negocjacji Emitenta z Panem Adrianem Sadowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Grupa ABS Adrian Sadowski", twórcą oraz właścicielem trzech projektów z branży IT dedykowanych dla sektora e-commerce, a w szczególności dla gastronomii, występujących na ryku pod nazwami : "wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS", (dalej: "Projekty"), do zawarcia Porozumienia Inwestycyjnego miało dojść do dnia 31 marca 2021 roku.

Dziś Strony Listu Intencyjnego ustaliły, że podpisanie Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Emitentem, a Panem Adrianem Sadowskim będzie możliwe w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 roku. Opóźnienie w pracach nad dokumentem wynika z utrudnień operacyjnych, związanych z pracą podczas pandemii.

Pozostałe ustalenia Listu Intencyjnego pozostają bez zmian.

O dalszym przebiegu procesu współpracy z Panem Adrian Sadowskim Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

2021-03-17 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 23 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok 2020 z dnia 19 marca 2021 roku na dzień 22 marca 2021 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2021

2021-03-13 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2021 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza regionu CEE, jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe funduszu, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu CEE, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania swoich zobowiązań, między innymi przez zmniejszenie się wartości sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym funduszu, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku pandemii czy zmiany trendu może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z inwestycji portfelowych, również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w lutym 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów obrotowych funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela inwestycyjnego, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W lutym 2021 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co może w pozytywnym zakresie wpływać na kondycję finansową i na przyszłe wyniki finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W miesiącu lutym, otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela inwestycyjnego nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w lutym 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w lutym 2021 roku było przekroczenie wartości transakcji rynkowych w ramach jednego miesiąca, które pierwszy raz w historii funduszu było wyższe niż jeden milion i osiemset tysięcy złotych. Luty 2021 roku był kolejnym miesiącem wysokiej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych, przekroczyła kwotę 1.881,94 tys. złotych, co stanowi wzrost o ponad 58% w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Wartość zrealizowanych operacji przez fundusz, w ramach transakcji kupna akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lecz nabytych poza transakcjami sesyjnymi na podstawie umów cywilnoprawnych, przekroczyła kwotę 425,79 tys. złotych.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. W lutym 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:

 1.1 W dniu 14 lutego 2021 raport numer 5/2021 - Raport za styczeń 2021 roku

2. W lutym 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

2.1 W dniu 15 lutego 2021 roku raport bieżący 2/2021 – Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji.

2.2 W dniu 22 lutego 2021 roku raport bieżący 3/2021 – Podpisanie listu intencyjnego ws. przejęcia projektów : "www.wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS"

2.3 W dniu 22 lutego 2021 roku raport bieżący 4/2021 – Podpisanie listu intencyjnego – korekta raportu.

2.4 W dniu 23 lutego 2021 roku raport bieżący 5/2021 – Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia akcji własnych na rzecz jednego inwestora

2.5 W dniu 28 lutego 2021 roku raport bieżący 6/2021 – Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji.

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy rozbudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2021 roku.

- Raport miesięczny za marzec 2021 roku do 14 kwietnia 2021 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji

2021-02-28 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie, (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych (KSH) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest piątym i ostatnim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia akcji własnych Spółki na rzecz jednego Inwestora.

2021-02-23 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Emitent”, „Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Inwestora ofertę zakupu akcji własnych Spółki od Emitenta.

Oferta od Inwestora datowana jest na dzień 22 lutego 2021 roku. Do dziś Spółka nie prowadziła z Inwestorem rozmów, ani też Stron obecnych negocjacji nie wiązało żadne porozumienie w zakresie nabywania akcji własnych Spółki, a Inwestor nie zgłaszał takich propozycji, aż do dnia 22 lutego 2021 roku.

Z uwagi na okres zamknięty, Zarząd Spółki informuje, iż ewentualna transakcja zbycia akcji własnych Spółki może nastąpić po publikacji raportu okresowego za rok 2020. Propozycją Inwestora wstępny termin transakcji, określony na dzień do 26 marca 2021 roku. Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki w postaci jednomyślnej uchwały wyrażającej zgodę na zbycie akcji własnych Spółki. Warunki transakcyjne co do wyznaczonych zasad zbywania akcji własnych Spółki, a określone w uchwale Rady Nadzorczej będą spełnione w wypadku dojścia do porozumienia z Inwestorem z którym toczą się obecnie rozmowy o zbyciu na jego rzecz akcji własnych Spółki.

Na dzień dzisiejszy Emitent posiada 281.813 akcji własnych Spółki, które stanowią 9,3937% kapitału Spółki i jednocześnie 9,3937% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Inwestor uzależnia ostateczną cenę zakupu akcji Spółki od wyników finansowych Emitenta za rok 2020. Wobec propozycji Inwestora uzgodnione zostały dziś wyłącznie podstawowe warunki i założenia transakcji ewentualnego zbycia całego lub części pakietu akcji własnych Spółki. Nie zawarto jednak żadnych wiążących umów.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż oferta nabycia akcji własnych Spółki przez Inwestora była jedyną wiążącą ofertą jaka wpłynęła do Spółki w dniach od 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 lutego 2021 roku. Inwestor ponadto w ramach negocjacji zadeklarował zawarcie umowy lock-up po nabyciu akcji własnych Spółki. Czas obowiązywania umowy lock-up wobec Inwestora na zakupione akcje Spółki będzie przedmiotem dalszych negocjacji. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie będą zawierane równolegle z ewentualną umową zbycia akcji własnych Spółki na rzecz Inwestora.

Inwestor ponad zawarcie umowy lock-up, zadeklarował możliwość wzięcia udziału w emisji akcji Emitenta skierowanej do niego, w wypadku zainteresowania Spółki pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną Emitenta.

O dalszym przebiegu rozmów i negocjacji z Inwestorem, w tym o zawarciu umowy przedwstępnej, czy o zawarciu innych porozumień lub umów, jak na przykład umowy lock-up, ograniczającej zbywanie akcji Spółki po ich zakupie przez Inwestora, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Podpisanie listu intencyjnego - korekta raportu bieżącego nr 3/2021

2021-02-22 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 Emitenta z dnia 22 lutego 2020 roku, informuje, iż zawarcie Listu Intencyjnego o którym jest mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021, miało miejsce w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2021 roku, a nie w dniu 23 lutego 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Podpisanie listu intencyjnego

2021-02-22 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie (dalej: "Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do informacji w sprawie wyboru modelu rozwoju Spółki i możliwych sposobów realizacji polityki inwestycyjnej Spółki w latach 2020 - 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną Spółki przekazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku, informuje o podpisaniu 23 lutego 2021 roku listu intencyjnego (dalej: "List intencyjny") rozpoczynającego proces wyłącznych negocjacji Emitenta z Panem Adrianem Sadowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Grupa ABS Adrian Sadowski" i będący twórcą oraz właścicielem trzech projektów z branży IT dedykowanych dla sektora e-commerce, a w szczególności dla gastronomii. Projekty w zakresie których Emitent i Pan Adrian Sadowski podpisali dziś List Intencyjny wspierają sprzedaż zdalną i zarządzanie całym procesem sprzedaży on-line, między innymi przez restauracje działające stacjonarnie i w trybie zdalnym. List Intencyjny dotyczy przejęcia trzech projektów występujących pod nazwami : "wciagnij.to", "Easy QR Menu" oraz "ABS POS", (dalej: "Projekty").

Na podstawie Listu intencyjnego, Emitent oraz Pan Adrian Sadowski, określani łącznie jak Strony Listu Intencyjnego uzgodnili, iż zamierzeniem Stron Listu Intencyjnego jest zawarcie Porozumienia Inwestycyjnego do dnia 31 marca 2021 roku, w celu zawiązania wspólnej Spółki Akcyjnej, która docelowo zakupi od Grupa ABS Adrian Sadowski trzy Projekty opisane poniżej, w celu ich dalszego rozwoju i komercjalizacji.

1. Projekt numer jeden, pod nazwą "wciagnij.to" to Projekt platformy internetowej oraz aplikacji mobilnej do zamówień jedzenia on-line. Platforma łączy MENU restauracji w Polsce z klientami końcowymi tzw. konsumentami. Unikalną cechą platformy jest dynamiczne wprowadzenie MENU przez restauratora, opis potraw jak i jej przedstawienie graficzne może być dostosowywane w czasie rzeczywistym poprzez panele dedykowany dla klienta tzw. panel ABS POS. Wszystkie zamówienia z www.wciągnij.to trafiają bezpośrednio do oprogramowania zarządzającego restauracją "ABS POS". Restaurator może poprzez tak zintegrowany system przyjąć zamówienie, a następnie wysłać je do realizacji. Końcowymi krokami jest wystawienie paragonu lub faktury i wywóz zamówionego dania poprzez aplikację dla kierowców. Zamawiarka on-line www.wciągnij.to pozwala również na stworzenie osobnego dodatkowego sklepu z MENU pod domeną danej restauracji - tak aby restaurator korzystał z wielu dodatkowych kanałów sprzedaży.

2. Projekt numer dwa, pod nazwą "Easy QR Menu" to aplikacja mobilna na platformę Android jak również iOS. Aplikacja pozwala przechowywać MENU swoich ulubionych restauracji jak również sprawdzać ceny, poprzez skanowanie MENU z kodu QR umieszczonego w dowolnych miejscach w lokalu jak również materiałów reklamowych danego restauratora. Użytkownik końcowy może dokonać zamówienia (zakupu z płatnością w trybie on-line z MENU restauracji. "Easy QR Menu" sprawdza się również jako wirtualny kelner, gdzie klient końcowy nie czekając na kartę z MENU może dokonać wyboru i zamówienia z aplikacji "Easy QR Menu. Restaurator z kolei może poprzez PUSH informować swoich klientów poprzez rabaty promocje lub inne wydarzenia w restauracji.

3. Projekt numer trzy, pod nazwą "ABS POS" to kompleksowy system informatyczny dla gastronomii napisany na platformę Android. Restaurator może zamówić oprogramowanie jak również urządzenia do swojego biznesu określając swoje potrzeby. Skalowalność systemu ABS POS to przewaga nad konkurencją. Urządzenia dotykowe mogą być prostymi tabletami, jak POS 12 -15 cali. System obsługuję wszystkie dostępne drukarki fiskalne on-line w Polsce jak również drukarki bonowe po LAN i Wi-Fi. System obsługuje "n" takich stanowisk oraz "n" urządzeń kelnerskich do przyjmowania bezpośrednio zamówień od klientów. "ABS POS" połączony jest bezpośrednio z www.wciągnij.to, "Easy QR Menu" oraz z modułem dostawy do klienta, tworząc unikatowy, komplementarny na skalę Polski system do gastronomii.

Podpisanie Listu Intencyjnego otwiera wyłączny proces analizy Projektów przez Emitenta oraz prace nad przygotowaniem umowy inwestycyjnej. List Intencyjny daje prawo Spółce do wyłącznych negocjacji z "Grupa ABS Adrian Sadowski" w zakresie zawarcia porozumienia inwestycyjnego i badana projektów opisanych powyżej do dnia 30 czerwca 2021 roku, aby ostatecznie zawiązać wspólną Spółkę Akcyjną do realizacji wspólnych celów gospodarczych Stron Listu Intencyjnego, w terminie do dnia 31 lipca 2021 roku.

O dalszym przebiegu procesu współpracy z Panem Adrian Sadowskim Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji

2021-02-15 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest czwartym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.


Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2021 roku

2021-02-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2021 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez fundusz - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów, fundusz może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym funduszu, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego funduszu. Wyprzedaż akcji na giełdach, np. w wyniku pandemii czy zmiany trendu może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych z zyskiem, w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z dokonanych inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może zostać wykorzystywane przez fundusz do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w styczniu 2021 roku i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnego krótkoterminowego negatywnego wpływu na wynik finansowy funduszu. Między innymi ze względu na możliwość czasowego obniżania się wycen lokat w portfelu inwestycyjnym. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych lub powrót do bessy może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych funduszu poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów funduszu, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W styczniu 2021 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co będzie miało istotne, w pozytywnym zakresie, skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Otoczenie rynkowe sprzyjało nie tylko w uzupełnianiu portfela nowymi walorami. Sprzyjało również w wyjściu z części inwestycji portfelowych funduszu. Z kolei środowisko niskich stóp procentowych pozwalało w styczniu 2021 roku współfinansować nowe zakupy do portfela inwestycyjnego funduszu z wykorzystaniem długu oprocentowanego przy koszcie pieniądza na poziomie dwustu punków bazowych. Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w styczniu 2021 roku było przekroczenie wartości transakcji rynkowych w ramach jednego miesiąca, które pierwszy raz w historii było wyższe niż jeden milion złotych. Styczeń 2021 roku był okresem rekordowej aktywności funduszu na rynku giełdowym. Wartość zrealizowanych operacji w ramach transakcji kupna i sprzedaży akcji podczas zleceń sesyjnych funduszu przekroczyła kwotę 1.186,47 tys. złotych, co stanowi wzrost o ponad 27% w stosunku do miesiąca poprzedzającego.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

1. W styczniu 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1.1 W dniu 14 stycznia 2021 raport numer 1/2021 - Raport za grudzień 2020 roku

1.2 W dniu 23 stycznia 2021 raport numer 2/2021 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

1.3 W dniu 23 stycznia 2021 raport numer 3/2021 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy KRS zmian w Statucie Spółki

1.4 W dniu 26 stycznia 2021 raport numer 4/2021 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy KRS zmian w Statucie Spółki – uzupełnienie raportu 3/2021.

2. W Styczniu 2021 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:

 

2.1 W dniu 23 stycznia 2021 roku raport bieżący 1/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2021 roku.

 

- Raport miesięczny za luty 2021 roku do 14 marca 2021 roku

- Raport roczny za rok 2020 roku w dniu 19 marca 2021 roku  

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. – Uzupełnienie raportu bieżącego 3/2021

2021-01-26 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 23 stycznia 2021 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku, przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy KRS, wszystkich objętych wnioskiem Spółki z dnia 28 wrzenia 2020 roku zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Zarejestrowane w dniu 21 stycznia 2021 roku zmiany Statutu Spółki dotyczyły:

1.    Zmiany adresu siedziby Spółki, z miasta Radom, na miasto Częstochowa.

2.    Zmiany § 16 Statutu Spółki.

3.    Zmiany § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki. 

Aktualna treść Statutu Spółki została załączona do raportu bieżącego numer 17/2020 w dniu 31 sierpnia 2020 roku i z dniem 21 stycznia 2021 roku stała się w całości obowiązująca. 

Obecnie siedziba Spółki mieści się pod adresem : 42-202 Częstochowa, ul. Bór 182. 

Spółka nie posiada akcji imiennych. Akcje serii D oraz serii E po ich przymusowej dematerializacji będą w przyszłości, zgodnie z uchwałą numer 20 Walnego Zgromadzenia Spółki z dania 31 sierpnia 2020 roku wprowadzane do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji

2021-01-23 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest trzecim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Rejestracja przez Sąd Rejestrowy KRS zmian w Statucie Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

2021-01-23 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w którym przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku, przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku -  VI Wydział Gospodarczy KRS, zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia, a dotyczących w szczególności zmian:

1.     Zmiany adresu siedziby Spółki, z miasta Radom, na miasto Częstochowa.

2.     Zmiany § 16 Statutu Spółki 

Powyższy Sąd nie zarejestrował zmiany § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki. Zmiany te dotyczyły na wniosek akcjonariusza zmiany formy akcji serii E.

Zgodnie z Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku, dotychczasowe brzmienie § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki, miało otrzymać następujące, nowe brzmienie:

„§ 7 pkt1 ppkt e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Zarządowi Spółki nie są znane powody nierozpoznania w tym zakresie wniosku, bądź rozpoznania wniosku błędnie przez powyższy Sąd. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Zarząd Spółki wniesie odwołanie na postanowienie, bądź dokona uzupełnienia wniosku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A. w 2021 roku.

2021-01-23 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raport roczny:
- 19 marca 2021 roku - raport za 2020 rok.

Raporty kwartalne:
- 14 maja 2021 roku - raport okresowy za I kwartał 2021 roku,
- 13 sierpnia 2021 roku - raport okresowy za II kwartał 2021 roku,
- 12 listopada 2021 roku - raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 roku, korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2020 roku

2021-01-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów Spółka może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym Spółki, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach w wyniku pandemii może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z dokonanych przez Spółkę inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach lub czasowe obniżanie wycen poszczególnych spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może być wykorzystywane przez Spółkę do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w grudniu i dotyczyły emitentów z rynku głównego i alternatywnego – NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnych, chwilowych negatywnych wpływów na wynik finansowy, wynikających chociażby z tymczasowego obniżenia się wartości dokonywanych inwestycji, spowodowanych dużą zmiennością wycen walorów w portfelu Spółki podczas zmiany trendów i pogarszania się nastrojów wśród inwestorów. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów Spółki, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W grudniu 2020 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co będzie miało istotne, w pozytywnym zakresie, skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. W grudniu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

1.1 W dniu 14 grudnia 2020 raport numer 24/2020 - Raport za listopad 2020 roku

1.2 W dniu 28 listopada 2020 raport numer 25/2020 - Raport - korekta raportu 5/2020

 2. W Grudniu 2020 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:

 2.1 W dniu 14 grudnia 2020 raport bieżący 6/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

 III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2021 roku.

 - Raport miesięczny za styczeń 2021 roku do 14 lutego 2021 roku

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Korekta raportu 5/2020 - Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2020-12-28 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 20 lutego 2020r. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz rok 2020. 

Badanie przeprowadzi  „Consultant” Jadwiga Michalczyk Firma Audytorska Nr 4111 z siedzibą w Częstochowie. Pani Jadwiga Michalczyk jest biegłym rewidentem numer 10074.

Tym samym Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż podpisana w dniu 20 lutego 2020r umowa o badanie sprawozdania finansowego obejmuje również badanie za rok 2020, czego nie zawierał raport 5/2020.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2020 roku

2020-12-14 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów Spółka może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym Spółki, zależnym w dużej mierze od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów akcji i udziałów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach w wyniku pandemii może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z dokonanych przez Spółkę inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach, obniżanie wycen spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może być wykorzystywane przez Spółkę do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w listopadzie i dotyczyły emitentów z ryku głównego i alternatywnego. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnych, chwilowych negatywnych wpływów na wynik finansowy, wynikających chociażby z tymczasowego obniżenia się wartości dokonywanych inwestycji, spowodowanych dużą zmiennością wycen walorów w portfelu Spółki podczas zmiany trendów i pogarszania się nastrojów wśród inwestorów. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów Spółki, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A. W listopadzie 2020 roku przeważały wzrosty wycen spółek portfelowych, co będzie miało istotne, w pozytywnym zakresie, skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. W listopadzie 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI trzy raporty:

- W dniu 13 listopada 2020 raport numer 21/2020 - Raport okresowy za IIIQ2020 roku

- W dniu 14 listopada 2020 raport numer 22/2020 - Raport za październik 2020 roku

- W dniu 23 listopada 2020 raport numer 23/2020 - Raport okresowy za IIIQ2020 roku – korekta raportu o dane finansowe spółki zależnej.

2. W listopadzie 2020 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości dwa raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- W dniu 23 listopada 2020 raport bieżący 4/2020 - Model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 - 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI.

- W dniu 23 listopada 2020 raport bieżący 5/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2021 roku.

- Raport miesięczny za grudzień 2020 roku do 14 stycznia 2021 roku

- Publikacja harmonogramu raportów okresowych w roku obrachunkowym 2021 roku – do 31stycznia 2021 roku

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

2020-12-14 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest drugim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

2020-11-23 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Następne wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie od kolejnych komunikatów.

Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gazowa 4 lok. 208, 26-600 Radom, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 – 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI

2020-11-23 ESPI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka", lub „ASI”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 listopada 2020 roku podjął decyzję w sprawie wyboru modelu rozwoju Spółki i możliwych sposobów realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 – 2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI.

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportów ESPI numer 18/2018, ESPI numer 19/2018 i EBI numer 23/2020, planuje dalszy rozwój Spółki w latach 2020 – 2025 przez realizację poniższych kluczowych elementów polityki inwestycyjnej ASI w ramach strategii inwestycyjnej ASI, poprzez:

1.     Zakup do portfela inwestycyjnego ASI, akcji notowanych na giełdach papierów wartościowych spółek niedoszacowanych i wzrostowych, dla których projekcja zysku osiąganego przez ASI przy zamknięciu pozycji będzie rokować uzyskaniem ponadprzeciętnej stopy zwrotu w krótkim, w średnim lub w terminie.

2.     Realizację transakcji o typowo oportunistycznym charakterze. Zarówno na rynku publicznym jak i poza nim. Nie wykluczając transakcji lewarowanych emisją obligacji i pożyczek w celu nabycia aktywów. Wykorzystując możliwości współpracy z innymi inwestorami lub bez takowej współpracy. Dokonując transakcji bezpośrednio w portfelu ASI lub pośrednio przez spółki celowe z istotnym lub kluczowym udziałem ASI jako akcjonariusza danego projektu.

3.     Zakup do portfela inwestycyjnego ASI, bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe, akcji i udziałów lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej, które posiadają zdolność do wypłacania dywidend. Realizują swój biznes w wielu regionach. Mają własny produkt, technologię, czy usługę. Posiadają potencjał do zwiększenia skali działania przez długie lata, a zarząd przejmowanego przedsiębiorstwa wymaga do dalszego skokowego rozwoju głównie wsparcia menadżerskiego i dofinansowania. Nie wykluczając w tym elemencie transakcji lewarowanych emisją obligacji i pożyczek w celu nabycia aktywów.

4.     Zawiązywanie z wybranymi osobami nowych podmiotów w celu rozwoju dedykowanych linii biznesowych. Nie wykluczając transakcji w wyniku których ASI będzie akcjonariuszem mniejszościowym ani takich transakcji w wyniku których ASI pozostanie akcjonariuszem posiadającym większościowy udział w nowo zawiązanym podmiocie.

5.     Zwiększenie aktywności spółki w 100% zależnej od ASI działającej pod firmą Merit Business Consulting sp. z o.o. Powoływanie innych podmiotów w 100% zależnych od ASI, w celu realizacji konkretnych linii biznesowych.

6.     Tworzenie lub przystępowanie do branżowych funduszy inwestycyjnych o charakterze Private Equity, w celu dokonywania akwizycji przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji rynkowej.

7.     Wprowadzanie do obrotu giełdowego akcji firm planujących zasilić grono spółek publicznych. Wykorzystując możliwość przeprowadzenia debiutu na rynku NewConnect, IPO na rynku regulowanym, czy przeprowadzając fuzję dla danego przedsiębiorstwa z podmiotem posiadającym już status spółki publicznej.

Jednocześnie Zarząd ASI informuje, że decyzje związane z wyborem wiodącego elementu w ramach prezentowanego modelu rozwoju Spółki na lata 2020 – 2025, będą podejmowane adekwatnie do możliwości i sytuacji rynnowych. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje dotyczące wdrożenia kolejnych elementów prezentowanego modelu zgodnie z obowiązującymi Spółkę obowiązkami informacyjnymi. Obecnie wdrożony i realizowany jest pierwszy oraz drugi element prezentowanego modelu w ramach obowiązującej polityki i strategii inwestycyjnej ASI. Jednocześnie Zarząd ASI informuje, iż wszystkie prezentowane elementy mogą być wdrożone łącznie. Jak również część elementów prezentowanych powyższej może w ogóle nie zostać wykorzystanych w latach 2020 – 2025 podczas realizacji polityki inwestycyjnej ASI, zgodnej ze strategią inwestycyjną ASI.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

2020-11-23 EBI

 Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

Raport został uzupełniony o wybrane dane finansowe Merit Business Consulting Sp. z o.o., które z przyczyn technicznych niezależnych od Spółki nie znalazły się w raporcie z dnia 13.11.2020r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Raport_3Q 2020_MERIT INVESTMENTS ASI SA - korektaZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2020 roku

2020-10-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2020 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną (ASI) - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów Spółka może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT INVESTMENTS ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką i strategią inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, korzystając ze wzrostu wartości lokat w portfelu inwestycyjnym. Zwiększenie wartości i płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym Spółki, zależnym istotnie od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach w wyniku pandemii może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może dodatkowo spowodować, iż wyjścia z dokonanych przez Spółkę inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach, obniżanie wycen spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może być wykorzystywane przez Spółkę do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. Takie sytuacje miały miejsce w październiku i dotyczyły emitentów z ryku głównego i alternatywnego. W dłuższym horyzoncie tego typu transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo ewentualnych, chwilowych negatywnych wpływów na wynik finansowy, wynikających chociażby z tymczasowego obniżenia się wartości dokonywanych inwestycji, spowodowanych dużą zmiennością wycen walorów w portfelu Spółki podczas zmiany trendów i pogarszania się nastrojów wśród inwestorów. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów Spółki, jak również wartość kapitałów własnych i sumy bilansowej. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może niezależnie od spadku wyceny wartości portfela, opóźnić sam proces sprzedaży walorów z portfela, gdzie według projekcji zawsze zakładany jest między innymi scenariusz osiągnięcia zysku z danej pozycji w celu uwolnienia gotówki na pokrycie kosztów operacyjnych, czy na finansowanie nowych pozycji do portfela inwestycyjnego MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 

1. W październiku 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- W dniu 14/10/2020 raport numer 20/2020 - Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku

2. W październiku 2020 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2020 roku.

 

- Raport miesięczny za listopad 2020 roku – 14 grudnia 2020 roku  

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku

2020-10-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych. MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi działalność inwestycyjną, typową dla funduszy o charakterze Opportunity Fund. Korzystając z braku przywiązania do wybranych sektorów Spółka może w ramach realizacji celu inwestycyjnego ASI, mając na uwadze wyłączny przedmiot działalności MERIT Investments ASI S.A., którym jest zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, lokować środki pieniężne w różne klasy aktywów z wyłączeniem derywatów. Korzystne tendencje rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Wzrost wartości lokat w portfelu inwestycyjnym, zwiększenie płynności instrumentów finansowych, a w konsekwencji zwiększenie potencjału rozwojowego to możliwe korzyści dla Spółki, podczas występowania korzystnych tendencji na rynkach kapitałowych. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynkach kapitałowych i pogorszenie się kondycji gospodarki regionu może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na pogorszenie się wskaźników płynności Spółki jak również obniżenie zdolności do regulowania zobowiązań, między innymi przez pogorszenie się sumy bilansowej w wyniku spadku wartości lokat w portfelu inwestycyjnym Spółki zależnym od kapitalizacji rynkowej instrumentów znajdującym się w danym okresie w portfelu inwestycyjnym. Negatywna sytuacja na rynkach kapitałowych może ograniczyć Spółce dostęp do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach w wyniku pandemii może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż wyjścia z dokonanych przez Spółkę inwestycji również w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., w krótkim lub nawet w długim terminie. Utrzymywanie się negatywnego trendu na giełdach, obniżanie wycen spółek będących w dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji niedoszacowanie wycen tych spółek może być wykorzystywane przez Spółkę do zwiększania zaangażowania w zakresie wybranych instrumentów finansowych w portfelu inwestycyjnym. W dłuższym horyzoncie takie transakcje mogą mieć pozytywne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A., pomimo chwilowych negatywnych wpływów na wynik finansowy, wynikających chociażby z tymczasowego obniżenia się wartości dokonywanych inwestycji spowodowanych dużą zmiennością wartości walorów w portfelu Spółki podczas zmiany trendów i pogarszania się nastrojów wśród inwestorów. Utrzymywanie się negatywnego trendu na rynkach kapitałowych może spowodować, iż będzie dochodzić do sprzedaży akcji spółek portfelowych poniżej ich ceny nabycia, co zostanie odnotowane w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany okres obrachunkowy jako strata finansowa, a w konsekwencji obniży wartość aktywów Spółki, jak również wartość kapitałów własnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

1. We wrześniu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- W dniu 19/09/2020 raport numer 19/2020 - Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w przekazaniu raportów miesięcznych za sierpień, czerwiec oraz kwiecień 2020 roku

- W dniu 16/09/2020 raport numer 18/2020 - Raport miesięczny za sierpień 2020 roku

2. We wrześniu 2020 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2020 roku.

- Raport okresowy za III kwartał 2020r. – 13 listopada 2020 roku

- Raport miesięczny za październik 2020r. – 14 listopada 2020 roku  

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

MERIT INVESTMENTS ASI S.A : Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w przekazaniu raportów miesięcznych za sierpień, czerwiec oraz kwiecień 2020 roku

2020-09-17 EBI

 Zarząd Emitenta, Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego przez pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, w związku z naruszeniem pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” w zakresie poniżej opisanym:

 

1) Nieopublikowania w terminie raportu miesięcznego za sierpień 2020 r. tj. w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca, którego raport dotyczy, czyli do dnia 14 września 2020 roku).

 

2) Nieopublikowania w terminie raportu miesięcznego za czerwiec 2020 r. tj. w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca, którego raport dotyczy, czyli do dnia 14 lipca 2020 roku).

 

3) Nieopublikowania w terminie raportu miesięcznego za kwiecień 2020 r. tj. w ciągu 14 dni od zakończenia miesiąca, którego raport dotyczy, czyli do dnia 14 maja 2020 roku).

 

Wyjaśnia niniejszym, iż opóźnienie w publikacji raportu w pkt 1) było wynikiem czynności związanych ze zmianą siedziby Emitenta i trwającej reorganizacji pracy biura Zarządu Spółki, co skutkowało publikacją raportu z dwudniowym opóźnieniem. Z kolei opóźnienie w publikacji raportu opisanego powyżej w pkt 2) było wynikiem wystąpienia niemożliwych do przewidzenia problemów teletechnicznych podczas delegacji członka zarządu Spółki, co skutkowało publikacją raportu z jednodniowym opóźnieniem. Opóźnienie w publikacji raportu opisanego powyżej w pkt 3) było wynikiem skutków pandemii i ograniczeń wynikających pracy zdalnej zespołu Emitenta, co skutkowało publikacją raportu z jednodniowym opóźnieniem.

 

Zarząd Spółki zapewnia, że zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a także deklaruje dalsze terminowe wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych oraz dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.


Podstawa prawna : pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2020 roku

2020-09-16 EBI

 Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2020 roku.

 I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji gospodarczej regionu oraz na rynku kapitałowym może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Negatywna sytuacja na rynku kapitałowym może ograniczyć dostęp Spółki do nowych źródeł finansowania, niezbędnego do zwiększenia skali zakupów do portfela inwestycyjnego. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

 1. W sierpniu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 31/08/2020 17/2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku

- 14/08/2020 16/2020 Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

-  14/08/2020 15/2020 Raport miesięczny za lipiec 2020 roku

-  05/08/2020 14/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku

2. W sierpniu 2020 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- 31/08/2020 03/2020 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

- 06/08/2020 02/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku

 III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 Emitent prowadził bieżące prace operacyjne i analityczne przy przebudowie portfela inwestycyjnego. Emitent kontynuował badania i analizy potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2020 roku.

- Raport miesięczny za wrzesień 2020r. 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 ESPI

 Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 31 sierpnia 2020 r. 


Dorota Denis-Brewczyńska
Liczba akcji: 1.589.187
Liczba głosów: 1.589.187
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 87,12%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 58,47%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 235.000
Liczba głosów: 235.000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 12,88%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 8,65 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r.

2020-08-31 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały ZWZ Merit Investments ASI S.A. 31.08.2020Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2020 roku

2020-08-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2020 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Negatywna sytuacja na rynku kapitałowym może ponadto ograniczać nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu Spółki do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
-  2020-07-15 RB 12/2020 Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku

 

W lipcu 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2020r

- Raport miesięczny za sierpień 2020r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku

2020-08-06 ESPI

 Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI  SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 31 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku

2020-08-05 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI  SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 31 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2PEŁNOMOCNICTWOZobacz
3INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2020 roku

2020-07-15 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2020 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Negatywna sytuacja na rynku kapitałowym może ponadto ograniczać nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu Spółki do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
-  2020-06-14 RB 12/2020 Raport miesięczny za maj 2020 roku

 

W czerwcu 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2020r

- Raport miesięczny za lipiec 2020r. 

- Raport okresowy za II kwartał 2020

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2020 roku

2020-06-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową, w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Negatywna sytuacja na rynku kapitałowym może ponadto ograniczać nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu Spółki do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji spółek portfelowych w celu uwolnienia gotówki na kolejne zakupy do portfela inwestycyjnego Spółki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe, co będzie miało negatywne skutki dla kondycji finansowej Spółki oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W maju 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2020-05-12 RB 9/2020 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
- 2020-05-15 RB 10/2020 Raport miesięczny za kwiecień 2020 roku.
- 2020-05-21 RK 11/2020 Raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

W maju 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2020r
- Raport miesięczny za czerwiec 2020r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2020 roku

2020-05-15 EBI

 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2020 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Może to ograniczyć nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji portfelowych Spółki w celu uwolnienia gotówki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

W kwietniu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
-  2020-04-14 RB 8/2020 Raport miesięczny za marzec 2020 roku.

W kwietniu 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2020r

- Raport miesięczny za maj 2020r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku

2020-05-12 EBI

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku, Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.


Pierwotny termin:
- 14 maja 2020 roku - raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Aktualny termin:
- 21 maja 2020 roku - raport okresowy za I kwartał 2020 roku,


Zmiana terminu spowodowana jest pandemią koronawirusa (COVID-19) wpływającą na utrudnienia we współpracy z biurem rachunkowym obsługującym Spółkę.

Pozostałe daty przekazywania raportów okresowych nie ulegają zmianie


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2020 roku

2020-04-14 EBI

 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Może to ograniczyć nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji portfelowych Spółki w celu uwolnienia gotówki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

W marcu 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
-  2020-03-14 RB 6/2020 Raport miesięczny za luty 2020 roku.

-  2020-03-19 RR 7/2020 Raport roczny MERIT INVESTMENT ASI SA za rok 2019.

W marcu 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2020r

- Raport miesięczny za marzec 2020r.

 

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2020 r.

2020-03-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Spółkę - Alternatywną Spółkę Inwestycyjną - znaczenie ma zarówno koniunktura gospodarcza jak i dalszy rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej potencjał rozwojowy. Z kolei negatywny rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jej kondycję finansową w tym na płynność Spółki i zdolność do regulowania zobowiązań. Może to ograniczyć nowe zakupy do portfela inwestycyjnego w przypadku braku dostępu do nowych źródeł finansowania. Kontynuacja wyprzedaży akcji na giełdach może spowodować opóźnienie lub czasowe uniemożliwienie sprzedaży akcji portfelowych Spółki w celu uwolnienia gotówki. W dłuższym terminie, utrzymywanie się negatywnego trendu na rynku kapitałowym może spowodować, iż wyjścia z poczynionych przez Spółkę inwestycji w spółki niepubliczne będą utrudnione lub niemożliwe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.  

 

W lutym 2020 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2020-02-14 RB 3/2020 Raport miesięczny za styczeń 2020r

- 2020-02-18 RB 4/2020 Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

- 2020-02-21 RB 5/2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W lutym 2020 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI   

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

 

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych zarówno na rynku niepublicznym jak i na rynku kapitałowym.   

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2020r

 

- Raport miesięczny za marzec 2020r.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2020-02-21 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 20 lutego 2020r. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

Badanie przeprowadzi  „Consultant” Jadwiga Michalczyk Firma Audytorska Nr 4111 z siedzibą w Częstochowie. Pani Jadwiga Michalczyk jest biegłym rewidentem numer 10074.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

2020-02-18 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 4 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 1/02/2020 z dnia 17 Lutego 2020 roku, kooptacji do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17 lutego 2020 roku, nowego Członka RN w osobie Pana Piotra Adamika.

 

Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która skończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2022 roku.

 

W załączeniu kwestionariusz osobowy Pana Piotra Adamika

 

Reklama

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

- Dorota Denis-Brewczyńska  

- Grażyna Brewczyńska

- Edward Brewczyński

- Michał Szewczyk

- Piotr Adamik

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 p.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1ŻYCIORYS ZAWODOWYZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

2020-02-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2020 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma zarówno koniunktura ogólnogospodarcza jak i rozwój sytuacji na rynku kapitałowym. Korzystne tendencje mogą mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, jak i jej potencjał rozwojowy.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
We styczniu 2020 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2020-01-14 RB 1/2020 Raport miesięczny za grudzień 2019r
- 2020-01-14 RB 2/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

W styczniu 2020 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2020-01-15 RB 1/2020 Transakcja nabycia akcji przez podmiot powiązany

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził bieżące prace analityczne i badania potencjalnych celów inwestycyjnych

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2020r

- Raport miesięczny za luty 2020r.
- Raport roczny za 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński

Transakcja nabycia akcji przez podmiot powiązany

2020-01-15 ESPI

 

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2020r do Spółki wpłynęło w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR powiadomienie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1ZawiadomienieZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-14 EBI

 

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Raport roczny:
- 19 marca 2020 roku - raport za 2019 rok.

Raporty kwartalne:
- 14 maja 2020 roku - raport okresowy za I kwartał 2020 roku,

- 14 sierpnia 2020 roku - raport okresowy za II kwartał 2020 roku,

- 13 listopada 2020 roku - raport okresowy za III kwartał 2020 roku.


Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2019r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

2020-01-14 EBI

 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2019 roku.

 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

 

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

 

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.  

 

We grudniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-12-12 RB 21/2019 Raport miesięczny za listopad 2019r
- 2019-12-30 RB 22/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu
- 2019-12-30 RB 23/2019 Powołanie Prezesa Zarządu
- 2019-12-30 RB 24/2019 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

W grudniu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.  

 

Emitent prowadził prace związane z badaniem podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2020r

 

- Raport miesięczny za styczeń 2020r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Piotr Brewczyński - Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2019-12-30 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019r. rezygnację z funkcji Przewodniczącej i członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 roku, złożyła Pani Sylwia Stępień.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Pani Sylwii Stępień za wkład w rozwój MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie ze statutem, zostanie wybrany na zasadzie kooptacji przez członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu

2019-12-30 EBI

W dniu 30.12.2019r. Rada Nadzorcza MERIT INVESTNESTMENTS ASI S.A. wybrała nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Prezesem Zarządu MERIT INVESTNESTMENTS ASI S.A. zostanie Pan Piotr Brewczyński, który będzie pełnił swoją funkcję w ramach aktualnej czteroletniej kadencji, począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2022 roku.

W załączeniu życiorys zawodowy nowego prezesa zarządu

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorys zawodowy - Piotr BrewczyńskiZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rezygnacja Prezesa Zarządu

2019-12-30 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019r. wpłynęło do Spółki pismo w sprawie rezygnacji z dniem 31 grudnia 2019r. przez Pana Mirosława Stępnia z funkcji Prezesa Zarządu, w związku z podjęciem nowych wyzwań zawodowych.

Rada Nadzorcza Spółki dziękuje Panu Mirosławowi Stępniowi za wkład w rozwój MERIT INVESTMENTS ASI S.A. Nowy Prezes Zarządu Spółki, zgodnie ze statutem, zostanie wybrany przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

2019-12-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We listopadzie 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-11-12 RB 19/2019 Raport miesięczny za październik 2019r
- 2019-12-14 RK 20/2019 Raport okresowy za III kwartał 2019r

We listopadzie 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził prace związane z badaniem podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2020r

- Raport miesięczny za grudzień 2019r.
- Harmonogram raportów okresowych w 2020r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2019 r.

2019-11-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We październiku 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-10-11 RB 18/2019 Raport miesięczny za wrzesień 2019r

We październiku 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził prace analityczne w zakresie badania podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2019r

- Raport miesięczny za listopad 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

2019-10-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We wrześniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-09-12 RB 17/2019 Raport miesięczny za sierpień 2019r

We wrześniu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził prace analityczne w zakresie badania podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2019r
- Raport miesięczny za październik 2019r.
- Raport okresowy za III kw. 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

2019-09-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We sierpniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-08-12 RB 15/2019 Raport miesięczny za lipiec 2019r
- 2019-08-14 RK 16/2019 Raport okresowy za II kwartał 2019r

We sierpniu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent przeprowadzał analizę podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2019r

- Raport miesięczny za wrzesień 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

2019-08-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We lipcu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-07-12 RB 14/2019 Raport miesięczny za czerwiec 2019r

We lipcu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził weryfikację podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2019r

- Raport miesięczny za sierpień 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

2019-07-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We czerwcu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-06-13 RB 13/2019 Raport miesięczny za maj 2019r

We czerwcu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2019r

- Raport miesięczny za lipiec 2019r.
- Raport okresowy za II kw. 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2019 r.

2019-06-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2019 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We maju 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-05-14 RB 10/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 r.
- 2019-05-14 RB 11/2019 Raport okresowy za I kwartał 2019r
- 2019-05-14 RB 12/2019 Raport miesięczny za kwiecień 2019r

We maju 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2019-05-14 RB 6/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2019 roku

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2019r

- Raport miesięczny za czerwiec 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

2019-05-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2019 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We kwietniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-04-12 RB 8/2019 Raport miesięczny za marzec 2019r.
- 2019-04-17 RB 9/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku

We kwietniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2019-04-17 RB 4/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi oraz dokonał kwartalnej analizy portfela inwestycyjnego.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2019r

- Raport miesięczny za maj 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 r.

2019-05-14 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały WZA - 14.05.2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2019 r.

2019-05-14 ESPI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVESTMENTS ASI SA w dniu 14 maja 2019 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 105 500
Liczba głosów: 1 105 500
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 78,27%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 40,67%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 21,73%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,29 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku

2019-04-17 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 14 maja 2019 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2PEŁNOMOCNICTWOZobacz
3INFORMACJA O OGOLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 maja 2019 roku

2019-04-17 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 14 maja 2019 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2019 r.

2019-04-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2019 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We marcu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-03-13 RB 6/2019 Raport miesięczny za luty 2019r.
- 2019-03-19 RR 7/2019 Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI S.A. za 2018 rok.

We marcu 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2019r

- Raport miesięczny za kwiecień 2019r.
- Raport okresowy za I kwartał 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2019 r.

2019-03-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2019 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We lutym 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-02-13 RB 4/2019 Raport miesięczny za styczeń 2019r.
- 2019-02-28 RB 5/2019 Rejestracja zmian Statutu – zmiana firmy spółki.

We lutym 2019 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi pod kątem realizacji polityki i strategii inwestycyjnej realizowanej w ramach zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.
W dniu 27 lutego 2019r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiana dotyczy § 1, § 6A, § 8 Statutu.
Tym samym zmianie uległa firma spółki na: MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2019 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za marzec 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rejestracja zmian Statutu – zmiana firmy spółki

2019-02-28 EBI

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. („Spółka”, dawniej MERIT INVEST SA) niniejszym informuje, iż powziął informację, że w dniu 27 lutego 2019r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki.
Zmiana dotyczy § 1, § 6A, § 8 Statutu.
Tym samym zmianie uległa firma spółki na: MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA

W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Statut MERIT INVESTMENTS ASI S.A.Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2019 r.

2019-02-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2019 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We styczniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2019-01-04 RB 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
- 2019-01-14 RB 2/2019 Raport miesięczny za grudzień 2018 r.
- 2019-01-22 RB 3/2019 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2019 r.

We styczniu 2019 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2019-01-04 RB 1/2019 Odpis aktualizacyjny wartości aktywów
- 2019-01-21 RB 2/2019 Podpisanie dwóch porozumień w sprawie zawarcia Umów kupna akcji
- 2019-01-22 RB 3/2019 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi pod kątem realizacji polityki i strategii inwestycyjnej realizowanej w ramach zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną. W ramach tych działań Emitent w dniu 21 stycznia 2019r. podpisał dwa porozumienia w sprawie zakupu akcji dewelopera produkującego gry komputerowe („Spółka”), które stanowią 20,4% w kapitale zakładowym Spółki. Podpisanie umów i objęcie akcji Spółki nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych wynikających ze statutu Emitenta. Akcje Spółki zostaną nabyte po cenie równej wartości nominalnej. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2019 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za luty 2019r.
- Raport roczny za 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 stycznia 2019 r.

2019-01-22 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 22 stycznia 2019 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 597 000
Liczba głosów: 1 597 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,88%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 58,75%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,12%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,30 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 stycznia 2019 r.

2019-01-22 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2019 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał, a także uchwały nie podjęte na NWZ oraz zgłoszone przez akcjonariuszy projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5, 7, 7a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały NWZ - 22.01.2019Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podpisanie dwóch porozumień w sprawie zawarcia Umów kupna akcji

2019-01-21 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 21 stycznia 2019r. dwóch porozumień w sprawie zakupu akcji dewelopera produkującego gry komputerowe („Spółka”), które stanowią 20,4% w kapitale zakładowym Spółki. Podpisanie umów i objęcie akcji Spółki nastąpi po spełnieniu wymogów formalnych wynikających ze statutu Emitenta. Akcje Spółki zostaną nabyte po cenie równej wartości nominalnej. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji na NewConnect.

Przedmiotowe porozumienia zostały uznane za znaczące ze względu na ich możliwy wpływ na rozwój Emitenta. O zawarciu umów Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2018 r.

2019-01-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We grudniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-12-13 RB 25/2018 Raport miesięczny za listopad 2018r
- 2018-12-21 RB 26/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
- 2018-12-27 RB 27/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku

We grudniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-12-11 RB 18/2018 Zawiadomienie o wpisaniu MERIT INVEST SA do rejestru zarządzających ASI
- 2018-12-24 RB 19/2018 Aktualizacja Polityki Inwestycyjnej MERIT INVEST SA
- 2018-12-27 RB 20/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi pod kątem realizacji polityki i strategii inwestycyjnej realizowanej w ramach zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2019 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za styczeń 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2019-01-04 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport roczny:
- 19 marca 2019 roku - raport za 2018 rok.

Raporty kwartalne:
- 14 maja 2019 roku - raport okresowy za I kwartał 2019 roku,
- 14 sierpnia 2019 roku - raport okresowy za II kwartał 2019 roku,
- 14 listopada 2019 roku - raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2018r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Odpis aktualizacyjny wartości aktywów

2019-01-04 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („ Emitent”) informuje, że w związku z rozpoczętymi pracami nad sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2018 rok, po dokonaniu wstępnej wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy, podjął decyzję o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości udziałów PS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, w kwocie 300.000 zł, tj. w wysokości odpowiadającej 100% wartości księgowej na dzień sporządzenia ostatniego raportu okresowego, tj. 30.09.2018 roku. Decyzja została podjęta zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta ze względu na prowadzone aktualnie postępowanie sanacyjne PS24 Sp. z o.o. Emitent na dzień 31 grudnia 2018 rok posiadał mniejszościowe udziały w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników PS24 Sp. z o.o. (40,00%) o wartości nominalnej 1.438.500 zł. Odpis w kwocie 300.000 zł zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2018 rok. Dokonanie odpisu stanowi operację o charakterze księgowym i nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną Spółki.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku

2018-12-27 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 22 stycznia 2019 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2PEŁNOMOCNICTWOZobacz
3INFORMACJA O OGOLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 stycznia 2019 roku

2018-12-27 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 22 stycznia 2019 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Aktualizacja Polityki Inwestycyjnej MERIT INVEST SA

2018-12-24 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24.12.2018r zarząd Emitenta dokonał aktualizacji „Polityki inwestycyjnej” opublikowanej w raporcie 18/2018 poprzez dodanie w pkt. 1 Kryteria doboru lokat ppkt. g) o następującej treści: „powyższe zasady nie dotyczą nowych podmiotów tworzonych lub współtworzonych przez MERIT INVEST S.A.”

W załączaniu aktualna treść Polityki inwestycyjnej

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Polityka inwestycyjna MERIT INVEST SAZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2018-12-21 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2018r. umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Badanie przeprowadzi „BILKON” Spółka z o.o. Firma Audytorska Nr 127 z siedzibą w Radomiu wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000196693.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

2018-12-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We listopadzie 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-11-13 RB 23/2018 Raport miesięczny za październik 2018r
- 2018-11-14 RB 24/2018 Raport okresowy za III kw. 2018 roku

We listopadzie 2018 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W dniu 29 listopada 2018r Komisja Nadzoru Finansowego dokonała wpisu MERIT INVEST SA do rejestru zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI). Oznacza to, iż Emitent stał się równocześnie Alternatywną Spółką Inwestycyjną oraz firmą zarządzającą ASI i podlega w tym zakresie odpowiednim przepisom ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2019 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za grudzień 2018r.
- Harmonogram raportów okresowych w 2019r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o wpisaniu MERIT INVEST SA do rejestru zarządzających ASI

2018-12-11 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 11.12.2018r otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego zawiadamiające o wpisaniu Emitenta w dniu 29 listopada 2018r. do rejestru zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI).

W związku z powyższym Emitent niezwłocznie podejmie wymagane prawem działania związane ze zmianą firmy spółki, która będzie uwzględniała oznaczenie „ASI”.

Ponadto MERIT INVEST S.A. prezentuje dokument: „Polityka inwestycyjna i Strategia inwestycyjna MERIT INVEST SA”, który jest podstawą działalności Emitenta jako ASI.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Polityka inwestycyjna i Strategia inwestycyjna MERIT INVEST SAZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2018 r.

2018-11-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We październiku 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-10-12 RB 21/2018 Raport miesięczny za wrzesień 2018r
- 2018-10-12 RB 22/2018 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2018 roku

We październiku 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-10-12 RB 16/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2018 r.
- 2018-10-30 RB 17/2018 Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania związane z modyfikacja portfela i weryfikacją bieżących inwestycji.
Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za listopad 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.

2018-10-30 ESPI

W nawiązaniu do raportu 8/2018 z dnia 27.04.2018r, MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 30.10.2018r otrzymał informację od spółki PS24 Sp. z o.o. („Spółka”) o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego oraz ustanowieniu zarządcy.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 października 2018 r.

2018-10-12 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 12 października 2018 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 597 000
Liczba głosów: 1 597 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,88%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 58,75%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,12%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,30 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2018 r.

2018-10-12 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2018 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały NWZ - 12.10.2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

2018-10-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We wrześniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-09-14 RB 19/2018 Raport miesięczny za sierpień 2018r
- 2018-09-14 RB 20/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku

We wrześniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-09-14 RB 14/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania analityczne związane z weryfikacją bieżących inwestycji i podpisanych umów.
Emitent prowadził badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za październik 2018r.
- Raport okresowy za III kw. 2018

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku

2018-09-14 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 12 października 2018 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

2018-09-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpnień 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W sierpniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-08-11 RB 17/2018 Raport miesięczny za lipiec 2018r

W sierpniu 2018 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa portfela.
Emitent prowadzi badania i analizy podmiotów, które mogą stać się potencjalnymi celami inwestycyjnymi

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za wrzesień 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2018 roku

2018-09-14 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 12 października 2018 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz
3PEŁNOMOCNICTWOZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

2018-08-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-07-12 RB 16/2018 Raport miesięczny za czerwiec 2018r

W lipcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-07-11 RB 12/2018 Zbycie znaczących aktywów
- 2018-07-13 RB 13/2018 Zbycie znaczących aktywów

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa i zwiększenie wartości portfela. Jednym z elementów tej działalności była sprzedaż wszystkich posiadanych akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW („Spółka”) o łącznej wartości 840.000 zł., o których zakupie Emitent informował w raportach z miesiąca września 2017r. Tym samym Emitent zbył wszystkie akcje tej Spółki po cenie równej cenie nabycia. Wycofanie się Emitenta z tej inwestycji było wynikiem aktualnej oceny jej potencjału oraz intensywnymi pracami związanymi z badaniem nowych bardziej rokujących podmiotów, które mogą stać się celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za sierpień 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zbycie znaczących aktywów

2018-07-13 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje o zbyciu w dniu 13 lipca 2018 roku części akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW („Spółka”) o łącznej wartości 560.000 zł., o których zakupie Emitent informował w raporcie z dnia 7 września 2017r. Tym samym Emitent zbył wszystkie akcje tej Spółki po cenie równej cenie nabycia.

Wycofanie się Emitenta z tej inwestycji jest wynikiem aktualnej oceny jej potencjału oraz intensywnymi pracami związanymi z badaniem nowych bardziej rokujących celów inwestycyjnych.

Kryterium będącym podstawą uznania zbytych akcji za znaczące aktywa jest ich wartość przekraczająca 30% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2018 r.

2018-07-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-06-13 RB 14/2018 Raport miesięczny za maj 2018r
- 2018-06-28 RK 15/2018 Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST SA

W czerwcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-06-28 RB 11/2018 Zmiana adresu siedziby Spółki

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa i zwiększenie wartości portfela.

Emitent poinformował o rejestracji zmian Statutu, w efekcie czego został on przystosowany do wymagań związanych z ubieganiem się o wpis na listę zarządzających ASI. Zgodnie z ostatnią korespondencją z KNF, rozpatrywanie wniosku zostało przedłużone do dnia 31 lipca 2018r.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za lipiec 2018r.
- Raport okresowy za II kwartał 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zbycie znaczących aktywów

2018-07-11 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje o zbyciu w dniu 11 lipca 2018 roku części akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW („Spółka”) o łącznej wartości 280.000 zł., o których zakupie Emitent informował w raporcie z dnia 7 września 2017r.

Kryterium będącym podstawą uznania zbytych akcji za znaczące aktywa jest ich wartość przekraczająca 30% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zmiana adresu siedziby Spółki

2018-06-28 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. („Spółka) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 27 czerwca 2018 roku zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki:

Ul. Gazowa 4 lok. 208
26-600 Radom

Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie adresem korespondencyjnym.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST SA

2018-06-28 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) niniejszym informuje iż powziął informację, że w dniu 27 czerwca 2017r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki.
Zmiana dotyczy nazwy rozdziału II Statutu oraz §6 Statutu.

W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu MERIT INVEST S.A.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 2b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Statut MERIT INVEST SA - 27.06.2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2018 r.

2018-06-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W maju 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-05-14 RB 12/2018 Raport miesięczny za kwiecień 2018r
- 2018-05-14 RK 13/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018r

W maju 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-07-05 RB 10/2018 Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa i zwiększenie wartości portfela.
Emitent poinformował o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego, przedmiotem którego jest dążenie do zawarcia transakcji objęcia akcji nowej emisji Everest Investment Management S.A. („Dom Maklerski”) - licencjonowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego Domu Maklerskiego oferującego zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne. Objęcie akcji nastąpi po pozytywnym wyniku Due Diligence i ustaleniu wyceny Domu Maklerskiego oraz po wspólnym opracowaniu strategii rozwoju Domu Maklerskiego.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za czerwiec 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2018 r.

2018-05-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma koniunktura na rynku kapitałowym. Korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty spadkowe.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W kwietniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-04-12 RB 8/2018 Raport miesięczny za marzec 2018
- 2018-04-24 RR 9/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- 2018-04-24 RB 10/2018 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
- 2018-04-24 RB 11/2018 Powołanie Prezesa Zarządu

W kwietniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-04-24 RB 6/2018 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r.
- 2018-04-26 RB 7/2018 Informacja w sprawie odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.
- 2018-04-27 RB 8/2018 Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.
- 2018-04-30 RB 9/2018 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa i zwiększenie wartości portfela.
Emitent poinformował o podpisaniu w dniu 30 kwietnia 2018r. przez spółkę zależną Merit Business Consulting Sp. z o.o. umowy doradztwa w zakresie poszukiwania i pozyskania inwestora lub nabywcy aktywów firmy zleceniodawcy, w której maksymalne wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostało określone na 5 mln zł. brutto. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po jego zrealizowaniu, a jego ostateczna wysokość będzie uzależniona od wartości transakcji.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za maj 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

2018-05-07 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 7 maja 2018r. porozumienia inwestycyjnego, przedmiotem którego jest do dążenie do zawarcia transakcji objęcia akcji nowej emisji Everest Investment Management S.A. („Dom Maklerski”) - licencjonowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego Domu Maklerskiego oferującego zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne.

Objęcie akcji nastąpi po pozytywnym wyniku Due Diligence i ustaleniu wyceny Domu Maklerskiego oraz po wspólnym opracowaniu strategii rozwoju Domu Maklerskiego. Strony porozumienia ustaliły, iż objęcie akcji przez Emitenta nastąpi w ilości nie wyższej niż 9,99% głosów w ogólnej liczbie głosów Domu Maklerskiego.

Celem tej inwestycji będzie podjęcie współpracy z zarządem Domu Maklerskiego, aby wspierać spółkę w rozwoju skali jej licencjonowanej działalności w zakresie zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwie inwestycyjnym dla zamożnych klientów prywatnych i przedsiębiorców.

Przedmiotowa umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej możliwy wpływ na rozwój Emitenta.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2018-04-30 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 30 kwietnia 2018r. przez spółkę zależną Merit Business Consulting Sp. z o.o. („Spółka”) umowy doradztwa w zakresie poszukiwania i pozyskania inwestora lub nabywcy aktywów firmy zleceniodawcy, których wycena opiewa na kwotę 148 mln zł. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie zlecenia zostało określone na 5 mln zł. brutto. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po jego zrealizowaniu, a jego ostateczna wysokość będzie uzależniona od wartości transakcji. Ze względu na złożony charakter zlecenia w jego realizacji Spółka zamierza współpracować z innymi podmiotami (min. kancelarią prawną), co wpłynie na ostateczną wartość wynagrodzenia Spółki.

Umowa została zawarta na okres 1 roku z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron, bez podania przyczyn i za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą przyjętą przez Spółkę, którym jest 30% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja w sprawie spółki PS24 Sp. z o.o.

2018-04-27 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 27.04.2018r otrzymał informację od spółki PS24 Sp. z o.o. („Spółka”) o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Radomiu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółki.

Emitent zaznacza, że zadeklarował współdziałanie w tej sprawie w ramach walnego zgromadzenia wspólników, do momentu posiadania udziałów Spółki, natomiast podmiot który złożył ofertę odkupu udziałów, nie wyklucza aktywnego uczestnictwa w jej sanacji z pozycji znaczącego udziałowca, o czym Emitent informował w raporcie z dnia 05.03.2018r.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja w sprawie odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.

2018-04-26 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż z uwagi na odmowę wykonania przez zarząd spółki PS24 Sp. z o.o. („Spółka”) czynności przewidzianych w umowie Spółki, umożliwiających rozpoczęcie procedury sprzedaży udziałów, pismem doręczonym w dniu 25 kwietnia 2018r, wezwał Spółkę do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników, w celu wyrażenia zgody na zbycie udziałów, a w przypadku nie wykonania powyższego żądania, zamierza podjąć stosowne kroki prawne.

Emitent zaznacza, iż w związku z powyższym proces sprzedaży udziałów ulegnie wydłużeniu, a w przypadku braku współpracy Spółki, o jego terminie i trybie zdecyduje sąd.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu

2018-04-24 EBI

W dniu 24.04.2018r. odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej MERIT INVEST S.A., podczas którego wybrano Prezesa Zarządu Spółki na nową czteroletnią kadencję.

Prezesem Zarządu MERIT INVEST S.A. został Pan Mirosław Stępień, pełniący tę funkcję również w poprzedniej kadencji.

W załączeniu życiorys zawodowy prezesa zarządu

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorysy zawodowe - Mirosław StępieńZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

2018-04-24 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. powołało na nową czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

Dorota Denis-Brewczyńska
Sylwia Stępień
Edward Brewczyński
Michał Szewczyk
Grażyna Brewczyńska

W załączeniu życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorysy zawodowe - Dorota Denis-BrewczyńskaZobacz
2Życiorysy zawodowe - Sylwia StępieńZobacz
3Życiorysy zawodowe - Edward BrewczyńskiZobacz
4Życiorysy zawodowe - Michał SzewczykZobacz
5Życiorysy zawodowe - Grażyna BrewczyńskaZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 597 000
Liczba głosów: 1 597 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,88%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 58,75%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,12%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 11,30 %

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały WZA - 24.04.2018Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

2018-04-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W marcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-03-12 RB 5/2018 Raport miesięczny za luty 2018
- 2018-03-19 RR 6/2018 Raport roczny MERIT INVEST za 2017 r.
- 2018-03-28 RB 7/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku

W marcu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-03-05 RB 3/2018 Informacja ws. odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.
- 2018-03-28 RB 4/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne, których celem jest przebudowa i zwiększenie wartości portfela.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za kwiecień 2018r.
- Raport okresowy za I kwartał 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku

2018-03-28 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2PEŁNOMOCNICTWOZobacz
3INFORMACJA O OGOLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 kwietnia 2018 roku

2018-03-28 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 24 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2018 r.

2018-03-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lutym 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-02-12 RB 4/2018 Raport miesięczny za luty 2018

W lutym 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2018-02-05 RB 1/2018 Rejestracja spółki zależnej
- 2018-02-05 RB 2/2018 Otrzymanie oferty odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizuje działania inwestycyjne, których celem jest między innymi przebudowa portfela. W tym kontekście należny również rozpatrywać zapowiedzianą sprzedaż udziałów spółki PS24 Sp. z o.o.
W lutym br. Emitent otrzymał informacje, że została zarejestrowana spółka zależna pod firmą Merit Business Consulting Sp. z o. o.(„MBC”), o zawiązaniu której informował w Raporcie ESPI 34/2017. Emitent posiada w nowym podmiocie 100% udziałów. MBC przejmie wykonywaną dotychczas przez Emitenta działalność doradczą i usługową, co związane jest wystąpieniem przez Emitenta do KNF w sprawie wpisania do rejestru zarządzających ASI. Ta sytuacja oznacza, iż MERIT INVEST SA będzie wykonywała wyłączenie działalność inwestycyjną i nie będzie generowała przychodów z innej działalności.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za marzec 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja ws. odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.

2018-03-05 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał pismo potwierdzające ważność oferty odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o., o której Emitent informował w raporcie z dnia 05.02.2018.

Niniejsze pismo jest wynikiem informacji, jaką Emitent otrzymał ze spółki PS24 Sp. z o.o., że podjęła ona decyzję w kwestii złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub wniosku o upadłość. Niniejsza informacja została przekazana do podmiotu składającego ofertę, który podtrzymał jej ważność i wskazał, że znane są mu zarówno bieżące problemy spółki PS24, jak i jej potencjał sprzedażowy oraz nie wyklucza aktywnego uczestnictwa w jej sanacji z pozycji znaczącego udziałowca.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2018 r.

2018-02-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2018 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W styczniu 2018 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2018-01-12 RB 1/2018 Raport miesięczny za styczeń 2018
- 2018-01-12 RB 2/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
- 2018-01-26 RB 3/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W styczniu 2018 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizuje działania inwestycyjne, których celem jest między innymi przebudowa portfela, będąca wynikiem analizy potencjału dotychczas posiadanych aktywów. Emitent prowadzi badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi, w tym spółki notowane na NewConnect.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za luty 2018r.
- Raport roczny za 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Otrzymanie oferty odkupu udziałów PS24 Sp. z o.o.

2018-02-05 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 05.02.2018 roku Emitent otrzymał ofertę odkupu 2.877 udziałów PS24 Sp. z o.o. („Spółka”) za cenę w wysokości 325.000,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Zarząd MERIT INVEST S.A. zamierza odpowiedzieć na ofertę i sprzedać udziały PS24 Sp. z o.o., po spełnieniu procedury przewidzianej w umowie spółki, a tym fakcie poinformuje w odrębnym raporcie.

Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów spowodowane jest negatywną oceną dotychczasowej współpracy ze Spółką, a w szczególności brakiem uzgodnienia i wprowadzenia rozszerzonej strategii rozwoju PS24 sp. z o.o., o założeniach której Emitent informował w raporcie ESPI 18/2017 w maju zeszłego roku oraz wycofaniem się głównych udziałowców z planów ubiegania się o wejście na rynek NewConnect.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rejestracja spółki zależnej

2018-02-05 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2018 roku Emitent powziął informację o rejestracji przez KRS w dniu 18 stycznia 2018 roku spółki zależnej pod firmą Merit Business Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („MBC”), o zawiązaniu której informował w Raporcie ESPI 34/2017. Emitent posiada w nowym podmiocie 100% udziałów. MBC przejmie wykonywaną dotychczas przez Emitenta działalność doradczą i usługową, co związane jest wystąpieniem przez Emitenta do KNF w sprawie wpisania do rejestru zarządzających ASI. Ta sytuacja oznacza, iż MERIT INVEST SA będzie wykonywała wyłączenie działalność inwestycyjną i nie będzie generowała przychodów z innej działalności.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2018-01-26 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Badanie przeprowadzi „BILKON” Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu („Wykonawca”), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000196693.

Wykonawca wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 127 (Uchwała nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995 roku.)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2018-01-12 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raport roczny:
- 19 marca 2018 roku - raport za 2017 rok.

Raporty kwartalne:
- 14 maja 2018 roku - raport okresowy za I kwartał 2018 roku,
- 14 sierpnia 2018 roku - raport okresowy za II kwartał 2018 roku,
- 14 listopada 2018 roku - raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2017r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2017 r.

2018-01-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W grudniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-12-14 RB 25/2017 Raport miesięczny za listopad 2017r

W grudniu 2017 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizuje działania inwestycyjne, których celem jest między innymi przebudowa portfela, będąca wynikiem analizy potencjału dotychczas posiadanych aktywów. Emitent prowadzi badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi, w tym spółki notowane na NewConnect.

Emitent doradza i współpracuje również ze spółkami, które w przyszłości zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect. Jedną ze spółek jest VoiceFinder SA, która realizuje wspólny projekt z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie został partnerem technicznym projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Projekt ma wartość blisko 70 milionów złotych i skierowany został do małopolskich przedsiębiorców.

Kolejnym bardzo interesującym klientem jest spółka BLOOMGA SA., polski deweloper gier przeglądarkowych, który intensywnie przygotowuje się do pozyskania inwestorów przed planowanym debiutem na NewConnect.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2018 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za styczeń 2018r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2017 r.

2017-12-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W listopadzie 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-11-13 RB 23/2017 Raport miesięczny za październik 2017r
- 2017-11-14 RB 24/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

W listopadzie 2017 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.
Emitent doradza spółkom, które w przyszłości zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect. Jedną ze spółek jest VoiceFinder SA, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie i po sukcesach w Polsce zamierza ze swoimi produktami wyjść na rynek w USA. VoiceFinder SA rozwija produkty dla branży FMCG pracując dla znanych marek. Kluczowe usługi to projektowanie rozwiązań IT – głównie w zakresie automatyzacji procesów. Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż VoiceFinder SA realizuje wspólny projekt z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie został partnerem technicznym projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Projekt ma wartość blisko 70 milionów złotych i skierowany został do małopolskich przedsiębiorców.
Kolejnym bardzo interesującym klientem jest spółka BLOOMGA SA., polski deweloper gier przeglądarkowych, który intensywnie przygotowuje się do pozyskania inwestorów przed planowanym debiutem na NewConnect. Spółka pozyskała już blisko 900 tys. zł. w zamkniętej w czerwcu 2017 ofercie prywatnej akcji, dzięki czemu dosyć intensywnie się rozwija, zwiększając wartość swoich przychodów z samej gry w listopadzie o ponad 1430%. Obecnie Zarząd BLOOMGA SA stawia na sprzedaż gry na rynkach zagranicznych. Ekspansję międzynarodową swojej gry pod tytułem ISLANDOOM spółka zamierza rozpocząć na przełomie roku.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za grudzień 2017r.
- Harmonogram raportów okresowych w 2018 roku

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2017 r.

2017-11-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2017 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W październiku 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-10-12 RB 22/2017 Raport miesięczny za wrzesień 2017r

W październiku 2017 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za listopad 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

2017-10-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 roku
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym, choć należy odnotować, że są również typowe dla cykli koniunkturalnych okresy korekty spadkowej. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa. Należy to rozpatrywać jednak w dłuższym okresie czasu, biorąc pod uwagę ewentualne korekty w okresach kwartalnych.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We wrześniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-09-07 RB 19/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
- 2017-09-12 RB 20/2017 Raport miesięczny za sierpień 2017r
- 2017-09-26 RB 21/2017 Powołanie (kooptacja) członka Rady Nadzorczej

We wrześniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-09-07 RB 36/2017 Nabycie znaczących aktywów

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.
W dniach 5 i 7 września 2017 roku Emitent zawarł umowy kupna akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW o łącznej wartości 840.000 zł. z odroczonym okresem zapłaty, której ostateczny termin upływa w dniu 12 października 2018 roku. Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki. Akcje zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za październik 2017r.
- Raport okresowy za III kwartał 2017

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie (kooptacja) nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

2017-09-26 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 4 Statutu Spółki dokonała, mocą postanowień Uchwały Nr 2/09/2017 z dnia 26 września 2017 roku, kooptacji z dniem 26 września 2017 roku, do Rady Nadzorczej Spółki, nowego Członka w osobie Pana Michała Szewczyka.

Nowy Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, która skończy się w czerwcu 2018 roku.

W załączeniu kwestionariusz osobowy Pana Michała Szewczyka

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:
- Sylwia Stępień - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Dorota Denis-Brewczyńska - Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Brewczyńska - Członek Rady Nadzorczej,
- Edward Brewczyński - Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Szewczyk - Członek Rady Nadzorczej,

Podstawa prawna: § 3 ust.1 p.7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Michał Szewczyk - kwestionariusz osobowyZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2017 r.

2017-09-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilkunastu miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W sierpniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-08-10 RB 17/2017 Raport miesięczny za lipiec 2017r
- 2017-08-14 RK 18/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

W sierpniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-08-21 RB 35/2017 Kontynuacja negocjacji w sprawie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi. Emitent prowadził negocjacje w sprawie nabycia pakietu akcji spółki notowanej na rynku głównym GPW z odroczonym terminem płatności o wartości przekraczającej 30% kapitałów własnych Emitenta.
Emitent mimo upływu w dniu 18 sierpnia 2017r. r terminu w sprawie nabycia 30% udziałów w Spółce Nyytli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kontynuuje negocjacje, a Strony porozumienia wyrażają wolę jak najszybszego ich zakończenia, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez wszystkie Strony wyceny oraz zatwierdzeniu planu finansowego.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za wrzesień 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Nabycie znaczących aktywów

2017-09-07 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniach 5 i 7 września 2017 roku umów kupna akcji spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW („Spółka”) o łącznej wartości 840.000 zł. z odroczonym okresem zapłaty, której ostateczny termin upływa w dniu 12 października 2018 roku.

Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki. Akcje zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży.
Kryterium będącym podstawą uznania nabytych akcji za znaczące aktywa jest ich wartość przekraczająca 30% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

2017-09-07 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 września 2017r. wpłynęło do Spółki pismo w sprawie rezygnacji z dniem 11 września 2017r. przez Panią Agnieszkę Wójcik z funkcji członka Rady Nadzorczej, w związku z podjęciem nowych wyzwań zawodowych.

Zarząd Spółki dziękuje Pani Agnieszce Wójcik za wkład w rozwój MERIT INVEST S.A. Nowy członek Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie ze statutem, zostanie wybrany na zasadzie kooptacji przez członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Kontynuacja negocjacji w sprawie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego

2017-08-22 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje, iż mimo upływu w dniu 18 sierpnia 2017r. r terminu w sprawie nabycia 30% udziałów w Spółce Nyytli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest własnością spółki Nyytli Oy z siedzibą w Komossa w Finlandii w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia zakładającego rozwoju marki „NYYTLI” jako marki międzynarodowej oraz o inwestycji w spółkę Nyytli Polska Sp. z o.o., Strony porozumienia, o którym Emitent informował w raporcie 20/2017 z dnia 31.05.2017r., kontynuują negocjacje i wyrażają wolę jak najszybszego ich zakończenia, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez wszystkie Strony wyceny oraz zatwierdzeniu planu finansowego.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2017 r.

2017-08-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilkunastu miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-07-13 RB 15/2017 Raport miesięczny za czerwiec 2017r
- 2017-07-14 RR 16/2017 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2017 roku

W lipcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-07-14 RB 32/2017 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2017r
- 2017-07-14 RB 34/2017 Zawiązanie spółki zależnej

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.
Emitent zawiązał spółkę zależną pod firmą Merit Business Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejmie działalność doradczą i usługową w przypadku wpisania Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających ASI. Emitent objął w nowym podmiocie 100% udziałów.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrzesniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za sierpień 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiązanie spółki zależnej

2017-07-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku Emitent zawiązał spółkę zależną pod firmą Merit Business Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, która przejmie działalność doradczą i usługową w przypadku wpisania Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających ASI. Emitent objął w nowym podmiocie 100% udziałów.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2017 r.

2017-07-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 14 lipca 2017 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 597 000
Liczba głosów: 1 597 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 83,88%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 53,23%

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 307 000
Liczba głosów: 307 000
% udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 16,12%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,23 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2017 r.

2017-07-14 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 lipca 2017 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na NWZ w dniu 14.07.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2017 r.

2017-07-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilkunastu miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-06-12 RB 13/2017 Raport miesięczny za maj 2017r
- 2017-06-16 RR 14/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2017 roku

W czerwcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-06-01 RB 21/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-01 RB 22/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-02 RB 23/2017 Korekta zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-02 RB 24/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-07 RB 25/2017 Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
- 2017-06-14 RB 26/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-16 RB 27/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2017 roku
- 2017-06-21 RB 28/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-26 RB 29/2017 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-06-27 RB 30/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

Emitent złożył do Komisji nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI. We wniosku Spółka zidentyfikowała się jako spółka kapitałowa, będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI. Do wniosku załączono m. in. politykę inwestycyjną i strategię inwestycyjną.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za lipiec 2017r.
- Raport okresowy za II kw. 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2017-06-27 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza – Filtronix Systems Limited, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Zawiadomienie_27.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-26 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_26.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-21 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_20.06.2017 Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2017 roku

2017-06-16 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 14 lipca 2017 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2PEŁNOMOCNICTWOZobacz
3INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 lipca 2017 roku

2017-06-16 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) na dzień 14 lipca 2017 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca NWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_13.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2017 r.

2017-06-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilku miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W maju 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-05-12 RB 11/2017 Raport miesięczny za kwiecień 2017r
- 2017-05-15 RR 12/2017 Raport za I kwartał 2017r.

W maju 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-05-12 RB 14/2017 Zmiana polityki rachunkowości
- 2017-05-22 RB 15/2017 Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych
- 2017-05-25 RB 16/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych MERIT INVEST
- 2017-05-25 RB 17/2017 Zbycie akcji własnych
- 2017-05-25 RB 18/2017 Zawarcie umowy nabycia 40% udziałów w spółce "PS24" Sp. z o.o.
- 2017-05-26 RB 19/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-05-31 RB 20/2017 Porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia i rozwoju marki NYYTLI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

Miesiąc maj przyniósł dwa ważne wydarzenia. Przejęcie 40% udziałów w firmie zajmującej się sprzedażą podłóg drewnianych i drewnopodobnych - PS24 sp. z o.o. – właścicielem marki „Parkett Service” oraz porozumienie inwestorów w sprawie wspólnego przedsięwzięcia i rozwoju marki Nyytli, co oznacza wolę przejęcia tej międzynarodowej marki meblarskiej. Emitent zamierza zakończyć transakcję zakupu 30% udziałów w fińskiej lub polskiej spółce posiadającej prawa do marki Nyytli przed 18 sierpnia 2017. Nyytli po wejściu inwestora finansowego i merytorycznego jakim będzie MERIT INVEST SA zamierza niezwłocznie rozpocząć produkcję łóżeczek dziecięcych i sprzedaż ich w około 30 krajach, na 5 kontynentach.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za czerwiec 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI

2017-06-07 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2017 uzyskał informację o odebraniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI, nadanego przez Spółkę operatorem pocztowym w dniu 1 czerwca 2017 r.

We wniosku Spółka zidentyfikowała się jako spółka kapitałowa, będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI. Do wniosku załączono m. in. politykę inwestycyjną i strategię inwestycyjną.

Tym samym, wyłącznym przedmiotem działalności Spółki będzie zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Pozostała, dotychczasowa działalność Spółki, w tym działalność doradcza, będzie wykonywana w ramach podmiotu zależnego, który zostanie do tego celu utworzony.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-02 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne 02.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Korekta zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-02 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki korektę powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. opublikowanego w raporcie 22/2017

Treść korekty powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Korekta powiadomienia_02.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-01 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_01.06.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-06-01 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 maja 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis - Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_31.05.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Porozumienie w sprawie wspólnego przedsięwzięcia i rozwoju marki NYYTLI.

2017-05-31 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 30 maja 2017 roku porozumienia grupy inwestorów ws. rozwoju marki „NYYTLI” jako marki międzynarodowej oraz o inwestycji w spółkę Nyytli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub o inwestycji w Spółkę Nyytli Oy z siedzibą w Komossa, w Finlandii. Emitent na mocy porozumienia nabędzie 30% udziałów w Spółce Nyytli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest własnością spółki Nyytli Oy z siedzibą w Komossa w Finlandii lub nabędzie 30% udziałów w Spółce Nyytli Oy z siedzibą w Komossa, w Finlandii - w terminie do 18 sierpnia 2017 roku.

Emitent jako jeden z dwóch Inwestorów finansowych i merytorycznych przystąpił do zawarcia porozumienia Inwestorów po wystosowaniu zaproszenia do współpracy gospodarczej przez Polsko-Fińską Izbę Gospodarczą w Warszawie. Jako Inwestor finansowy i merytoryczny będzie uczestniczył przy dalszym rozwoju międzynarodowej marki „Nyytli” oraz wraz z udziałem właściciela marki „Nyytli”, Panem Ulfem Nygrenem zamierza niezwłocznie uruchomić wspólną produkcję wyrobów meblarskich.

W pierwszej kolejności Strony porozumienia mają zamiar rozpocząć produkcję łóżeczek dziecięcych z kolekcji „UnoDueTre” i mebli wypoczynkowych z kolekcji „Dyyni”. Wyroby meblowe pod marką „Nyytli” osiągnęły gotowość do ciągłej sprzedaży, a możliwość zbytu produktów z kolekcji „UnoDueTre” jest określona przez Strony na około 30 krajów Świata, na 5 kontynentach. Łóżko dziecięce produkcji Nyytli z kolekcji „UnoDueTre” posiada certyfikaty dla większości tych rynków, na których Strony porozumienia zamierzają rozpocząć sprzedaż. Obecny właściciel marki „Nyytli” przed zawarciem porozumienia z dnia 30 maja br., którego stroną jest Emitent, wykonał testową produkcję kilkuset sztuk łóżka dziecięcego z kolekcji „UnoDueTre” w celu określenia kosztów produkcji oraz certyfikacji produktu. Produkcja mebli pod marką Nyytli będzie się odbywała po nabyciu przez Emitenta 30% udziałów w jednej z wyżej wskazanych spółek, co ma nastąpić w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku.
Emitent na etapie zawarcia niniejszego porozumienia nie ustalił ceny nabycia 30% udziałów we wskazanych spółkach. Cena transakcyjna zostanie ustalona przed transakcją i podana do informacji publicznej przed zakupem udziałów w osobnym komunikacie.

Ponadto strony porozumieniu z dnia 30 maja 2017 roku, którego stroną jest Emitent ustaliły iż:

I. W okresie najbliższych 12-24 miesięcy Spółka Nyytli sp. z o.o. lub Nyytli Oy nie zamierza realizować budowy własnego zakładu produkcyjnego w Polsce. Jednocześnie, w zależności od pozycji rynkowej, plany takie mogą wejść w życie, nie wcześniej jednak niż w 2019 roku. Polska jest krajem, w którym budowa zakładu produkcyjnego, lub zakup zakładu produkcyjnego, jest brany pod uwagę przez Strony porozumienia.

II. W pierwszym etapie rozwoju spółki w okresie najbliższych 12-24 miesiące, w zależności od otoczenia rynkowego, spółka koncertować się będzie na podstawowych produktach zaprojektowanych przez projektanta i właściciela Nyytli Oy - Ulf’a Nygrena, to znaczy „UnoDueTre” i „Dyyni”. Produkty te będą podstawą oferty, zapewniając wysoką satysfakcję Klienta, w ramach marketingowego podejścia firmy do rynku. Kolejne produkty wprowadzane na rynek, będą wynikiem zbierania doświadczeń, tak aby były kolejną odpowiedzią na realne potrzeby klientów. W okresie tym Spółka będzie się skupiać na organizacji odpowiednich podwykonawców, promocji marki „Nyytli” i zdobywaniu międzynarodowych rynków.

III. Spółka Nyytli ( Polska) lub Nyytli Oy ( Finlandia) w celu produkcji wyrobów z kolekcji mebli dziecięcych pod nazwą „UnoDueTre”, będzie miała zapewnioną bazę produkcyjną u podwykonawcy w Polsce, jakim może być wstępnie wytypowana przez Emitenta firma PS24 sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, będąca spółką portfelową Emitenta. Spółka PS24 sp. z o.o. z Radomia posiada kompetencje w zakresie technologii wytwórczej elementów niezbędnych do produkcji kolekcji mebli marki Nyytli pod nazwą „UnoDueTre”.

IV. W nowej strategii grupy, firma Nyytli Polska Sp. z o.o. będzie stosowała zasady zarządzania marketingowego, w oparciu o orientację marketingową, w stosunku do wszystkich działań i procesów w firmie tj. klient jako funkcja kontrolna, marketing jako funkcja integrująca, czyli osiąganie rentowności poprzez zadowolenie i spełnienie potrzeb klientów, a tym samym pracowników i udziałowców.

V. W spółce Nyytli Polska sp. z o.o. pozostaną wszystkie zasoby w postaci własności intelektualnej, wiedzy, kontaktów, know-how, domen, które dotychczas posiadły spółki Nyytli Oy i Nyytli Polska Sp. z o.o. Jednocześnie Strony, będą dążyć do osiągnięcia celu jakim będzie pełna ochrona patentowa wybranych autorskich rozwiązań elementów obecnie istniejących w produktach projektanta i obecnego właściciela marki „Nyytli”, czyli dla produktów jakim jest łóżko dziecięce „Nyytli UnoDueTre” w Nyytli Polska sp. z o.o., jak i dążyć w miarę możliwości do objęcia patentem elementów nowych produktów, na wybranych rynkach Świata, które będą objęta ekspansją w przyszłości.

VI. Zarząd Spółki Nyytli Polska sp. z o.o. w której to spółce Strony porozumienia z dnia 30 maja 2017 roku zamierzają dokonać produkcji za zasadach outsourcingu z wykorzystaniem know-how, będzie dwu osobowy, reprezentowany z jednej strony przez przedstawiciela Nyytli Oy, z drugiej przez Inwestorów, w tym Emitenta.

VII. W wypadku podjęcia decyzji o budowie zakładu produkcyjnego dla Spółki Nyytli Polska sp. z o.o., Spółka zostanie przekształcona w spółkę akcyjną i Strony niniejszego porozumienia, będą dążyć do upublicznienia tak powstałego podmiotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w celu pozyskania wystarczających środków na realizację tego lub podobnego celu inwestycyjnego.

Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż transakcja nabycia przez Emitenta pakietu 30% udziałów w Spółce Nyytli Polska sp. z o.o. (Polska ) lub Nyytli Oy (Finlandia) zostanie przeprowadzona ze środków własnych lub w zamian za akcje własne przy ich rozliczeniu ze sprzedającym udziały we wskazanych Spółkach. Mając na uwadze zasięg międzynarodowy marki Nyytli oraz potencjalny szeroki rynek, na którym mogą być sprzedawane produkty Nyytli, oceniany ostrożnie na kilkadziesiąt milionów Euro w latach 2017-2020, Zarząd Emitenta zaproponuje cenę rozliczeniową akcji własnych na poziomie nie niższym niż 10 zł za jedną akcję. O wycenie nabywanej Spółki i wielkości ceny rozliczeniowej za udziały w Spółce Emitent poinformuje przed zawarciem transakcji.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-05-26 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2017 Spółka otrzymała od Pani Agnieszki Wójcik pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_25.05.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy nabycia 40% udziałów w spółce „PS24” Sp. z o.o.

2017-05-25 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Emitent”) informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 24 maja 2017r. umowy nabycia 2.877 udziałów w spółce PS24 Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży podłóg drewnianych premium pod marką „Parkett Service” oraz „parkiety24.pl” za cenę 300.000,00 zł. Nabyte udziały stanowią 40% kapitału zakładowego i uprawniają do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Kryterium będącym podstawą uznania nabytych udziałów za znaczące aktywa jest ich wartość przekraczająca 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Spółka PS24 sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą krajową i eksportową wysokiej jakości podłóg drewnianych i drewniano-pochodnych w jakości premium, montowanych wewnątrz i na zewnątrz (tarasy). Spółka zajmuje się również wykonawstwem podłóg drewnianych dla deweloperów i klientów indywidualnych na zasadzie kompleksowego prowadzenia prac montażowych dla podłóg sprzedanych przez oddziały Spółki. Z końcem 2016 roku PS24 rozpoczęła działalność handlową poprzez internetowy system do obsługi sprzedaży partnerskiej oraz sprzedaży bezpośredniej „www.parkiety24.pl” równolegle ze sprzedażą prowadzoną w ośmiu oddziałach zlokalizowanych w miastach: Radom, Katowice, Wrocław, Kielce, Warszawa, Poznań, Gdańsk oraz miejscowości Oblas. Spółka rozwija własny dział logistyki z centrum dystrybucyjnym zlokalizowanym w miejscowości Oblas koło Radomia.

Główną marką Spółki PS24 sp. z o.o. jest „Parkett Service” – obecna na rynku Polskim już 12 lat. W roku 2016 PS24 sp. z o.o. pod marką „Parkett Service” wykonała ponad tysiąc transakcji na rynku polskim, przekraczając przychody ze sprzedaży 10 milionów złotych.

Spółka PS24 sp. z o.o. jest również licencjobiorcą informatycznego systemu zarządzania sprzedażą w jednostkach wielooddziałowych. Zarząd Spółki z Zarządem Emitenta będzie prowadził prace na rzecz komercjalizacji tego systemu na rynku Polskim oraz w przyszłości na rynku Europejskim. W ocenie Zarządu Emitenta w Polsce nie ma tak nowoczesnego systemu zarządzania sprzedażą w jednostkach wielodziałowych, w tym do zarządzania jednostkami franczyzowymi. Przychody z komercjalizacji tego systemu, dla którego stworzona będzie osobna spółka docelowa powinny być ujawnione jeszcze w roku 2017.

Zarząd Emitenta i Zarząd Spółki PS24 sp. z o.o. zobowiązali się do opracowania i wprowadzenia rozszerzonej strategii rozwoju PS24 sp. z o.o. do końca IIIQ2017. Główne założenia nowej strategii Spółki PS24 zakładają:
I. zwiększenie krajowej sprzedaży rocznej Spółki do 85 mln zł do 2023 roku.
II. zwiększenie eksportowej sprzedaży rocznej Spółki do 100 mln zł do 2023 roku
III. zwiększenie udziału sprzedaży przez dział e-commerce, czyli oddział internetowy parkiety24.pl do 50% w ogólnym udziale sprzedaży krajowej.
IV. otwarcie nowych - nie mniej niż 5 oddziałów Spółki pod marką „Parkett Service” do 2020 roku i nie więcej niż 9 oddziałów do końca 2023 roku.
V. nawiązanie w 2017 roku ścisłej współpracy z wiodącym na świecie producentem profesjonalnych lakierów do podłóg drewnianych, w celu możliwości wejścia Spółki PS24 na rynek renowacji zabytków jako generalny wykonawca usług renowacyjnych, montażowych oraz jako dostawca materiałów - podłóg drewnianych będących w ofercie handlowej „Parkett Service”. Segment rynku obiektów zabytkowych jest rynkiem z dużym potencjałem rozwoju w Polsce i krajach ościennych. Producent lakierów o jakim mowa ma tylko w Polsce ponad 45 oddziałów handlowych i wyraził gotowość współpracy z właścicielem marki „Parkett Service” na zasadzie wyłączności, co otwiera dla Spółki nowe kanały sprzedaży i pozyskiwania intratnych zleceń.
VI. komercjalizacja informatycznego systemu sprzedaży w organizacji wielooddziałowej i zarządzania franszyzą przez frnaczyzodawcę przez osobny podmiot utworzony z udziałem Emitenta i Spółki oraz utworzenie działu IT zajmującego się wsparciem działu e-commerce począwszy od 2017 roku
VII. pozyskanie partnerów do systemu franczyzowego i rozpoczęcie budowania oddziałów Spółki opartych na systemie frnaczyzowym pod marką „Parkett Service” począwszy od 2018 roku.

Elementy nowej strategii dla Spółki PS24 sp. z o.o. w pkt. od I. do VII. będą realizowane łącznie lub tylko w wybranym zakresie.

Transakcja nabycia przez Emitenta pakietu 40% udziałów w Spółce została przeprowadzona za cenę 300.000,00 zł. Emitent pozyskał środki na nabycie udziałów Spółki ze sprzedaży akcji własnych (komunikat ESPI 17/2017 z dnia 25 maja 2017). Emitent zamierza przeprowadzić rundę dodatkowego finansowania dla Spółki PS24 sp. z o.o. w celu zwiększenia ilości środków obrotowych w Spółce na realizację strategii zwiększenia sprzedaży. Spółka PS24 otrzymuje od swoich klientów od 30% do 50% zaliczek ma realizację zamówienia, co znacznie wspomaga płynność finansową Spółki.

Zarząd Emitenta ocenia, iż wartość przedsiębiorstwa Spółki PS24 lub grupy podmiotów zbudowanej na podstawie aktywów Spółki PS24 sp. z o.o., po pełnym wdrożeniu strategii (pkt. I-VII), o której mowa w niniejszym komunikacie mogłaby osiągnąć 70 mln zł. Z uwagi na szeroki zakres i przedział czasowy jej realizacji, wdrożenie strategii będzie na bieżąco monitorowane i raz na rok podlegać będzie ocenie i weryfikacji zarówno pod kątem osiągniętych wyników, jak i poziomu oczekiwanego wzrostu wartości firmy, aż do wykonania planów strategicznych określonych na 2023 rok.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zbycie akcji własnych

2017-05-25 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect w dniu 24.05.2017 roku zbył 50.000 akcji własnych, które zostały nabyte na podstawie Uchwały nr 27 z dnia 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST Spółka Akcyjna w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Zbycie akcji nastąpiło po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 2 ust. 2 wspomnianej uchwały.

Akcje zostały zbyte podmiotowi niepowiązanemu za cenę 6,00 zł za jedną sztukę. Łączna cena za sprzedane akcje wyniosła 300.000,00 zł. Jednostkowa wartość nominalna zbytych akcji wynosi 0,10 zł., łączna wartość nominalna zbytych akcji to 5.000,00 zł. Zbyte przez Spółkę akcje własne stanowią 1,67 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Środki uzyskane ze zbycia akcji własnych spółka przeznacza na zakupy inwestycyjne.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą przyjętą przez Spółkę, którym jest 30% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych MERIT INVEST

2017-05-25 ESPI

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, MERIT INVEST S.A. (dalej: "Spółka”) niniejszym zawiadamia o osiągnięciu poziomu poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w wyniku sprzedaży akcji własnych:

1. Zmiana nastąpiła w wyniku zbycia na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej poza rynkiem NewConnect w dniu 24 maja 2017 roku 50.000 akcji MERIT INVEST, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 1,67% (dalej: „Transakcja”)

2. Po zawarciu powyższej Transakcji z dnia 24 maja 2017 roku, Spółka posiada bezpośrednio 281.813 akcji MERIT INVEST, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 9,39%.

3. Przed zawarciem Transakcji Spółka posiadała bezpośrednio 331.813 akcji MERIT INVEST, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 11,06%.

4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Spółka może dokonać sprzedaży zakupionych akcji własnych MERIT INVEST.

5. Nie występują podmioty zależne od Spółki, które posiadałyby akcje Spółki, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zakończenie Programu Skupu Akcji Własnych

2017-05-22 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zakończenia w dniu 22 maja 2017 roku Programu Skupu Akcji Własnych MERIT INVEST S.A. („Program”), realizowanego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 z dnia 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERIT INVEST S.A. („Uchwała”).

Zakończenie Programu wynika z braku realnej możliwości jego realizacji na warunkach określonych w Uchwale oraz z faktu osiągnięcia poziomu skupu wystarczającego do realizacji związanych z nim celów.

W ramach skupu Spółka nabyła łącznie 331.813 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzynaście) sztuk akcji stanowiących 11,06 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 11,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zmiana zasad polityki rachunkowości

2017-05-12 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 12 maja 2017 roku uchwały o zmianie polityki rachunkowości.
Zmiana jest konsekwencją prowadzenia działalności inwestycyjnej i dotyczy kwartalnej wyceny inwestycji krótkoterminowych w aktywa finansowe, a została podyktowana zapewnieniem porównywalności danych z bilansem rocznym oraz bieżącej oceny działalności inwestycyjnej.

Zgodnie z przedmiotową zmianą, inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe: - akcje notowane na rynku giełdowym na dzień bilansowy oraz na ostatni dzień kwartalnych okresów sprawozdawczych wyceniane są wg wartości rynkowych, ustalanych na podstawie kursu akcji na ostatni dzień roku oraz na ostatni dzień danego kwartalnego okresu sprawozdawczego wg notowań giełdy papierów wartościowych.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2017 r.

2017-05-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilku miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W kwietniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-04-12 RB 9/2017 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r.
- 2017-04-14 RR 10/2017 Raport miesięczny za marzec 2017r.

W kwietniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-04-12 RB 7/2017 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r.
- 2017-04-12 RB 8/2017 Wznowienie Programu Skupu Akcji Własnych
- 2017-04-14 RB 9/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Zarządu
- 2017-04-14 RB 10/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej
- 2017-04-14 RB 11/2017 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2017-04-14 RB 12/2017 Informacja dotycząca nabycia akcji MERIT INVEST w ramach skupu akcji własnych
- 2017-04-14 RB 13/2017 Przekroczenie progu 10% w ramach skupu akcji własnych MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

W celu realizacji działań inwestycyjnych Emitent przeprowadził skup akcji od głównych akcjonariuszy, którzy sprzedali swoje akcje na rzecz spółki po 0,01 zł. Skupione akcje będą podlegały dalszej odsprzedaży, a pozyskane środki zostaną wykorzystane na nowe inwestycje. Taki sposób pozyskania środków na rozwój jest w interesie akcjonariuszy mniejszościowych, którzy nie tracą swoich pozycji w spółce, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku nowej emisji. . Aktualnie Emitent posiada 331.813 szt. akcji własnych, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 11,06%. Ponadto większościowi akcjonariusze podczas odbytego w dniu 12 kwietnia 2017r. WZA wyrazili gotowość do udzielenia spółce pożyczek w przypadku pojawienia się koniecznych do sfinansowania w krótkim okresie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za maj 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Przekroczenie progu 10% w ramach skupu akcji własnych MERIT INVEST S.A.

2017-04-14 ESPI

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”) niniejszym zawiadamia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w związku z prowadzonym skupem akcji własnych:
1. Zmiana nastąpiła w wyniku nabycia na podstawie dwóch umów cywilno-prawnych zawartych poza rynkiem NewConnect w dniu 13 kwietnia 2017 roku 331.813 akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych. (dalej: ”Transakcje”)
2. Po zawarciu powyższych transakcji z dnia 13 kwietnia 2017 roku, Spółka posiada bezpośrednio 331.813 akcji MERIT INVEST, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 11,06%.
3. Przed zawarciem transakcji Spółka nie posiadała akcji własnych.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Spółka może zarówno nabyć akcje w ramach skupu akcji własnych, jak i dokonać sprzedaży zakupionych akcji.
5. Nie występują podmioty zależne od Spółki, które posiadałyby akcje Spółki, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie

Spółka przypomina przy tym, że akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 KSH.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja dotycząca nabycia akcji MERIT INVEST w ramach skupu akcji własnych

2017-04-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. (“Spółka”), w związku z wykonaniem uchwały nr 27 z dnia 22 czerwca 2016 roku Walnego Zgromadzenia Spółki MERIT INVEST S.A. z siedzibą w Radomiu w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie niniejszym informuje, że w wyniku transakcji dokonanych przez Spółkę na podstawie dwóch umów cywilno – prawnych, poza rynkiem NewConnect, nabyła łącznie 331.813 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzynaście) sztuk akcji własnych po średniej cenie wynoszącej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) za sztukę.
Nabyte akcje stanowią 11,06 % kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 331.813 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 11,06 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka przed nabyciem akcji wskazanych w niniejszym komunikacie nie posiadała akcji własnych.

Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada łącznie 331.813 (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzynaście) sztuk akcji stanowiących 11,06 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 11,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd załącza wykaz ze szczegółowymi danymi o każdej transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w okresie od 13.04.2017 r. do 14.04.2017r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Informacja o transakcjachZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2017-04-14 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki – P. Doroty Denis-Brewczyńskiej:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o bezpośredniej zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 50 % ogólnej liczby głosów o co najmniej jeden procent na Walnym Zgromadzenia Spółki notowanej na NewConnect : MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”):
1. Zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału nastąpiła w wyniku zbycia na podstawie zawartej ze Spółką MERIT INVEST SA umowy cywilnoprawnej poza rynkiem NewConnect w dniu 13 kwietnia 2017 roku 199.213 akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych. (dalej: ”Transakcja”)
2. Po zawarciu powyższej transakcji z dnia 13 kwietnia 2017 roku, posiadam bezpośrednio 1.593.537 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 53,12%.
3. Przed zawarciem transakcji posiadałam bezpośrednio 1.792.750 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był równy 59,76 %.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, zależnie od sytuacji na rynku.
5. Podmioty zależne ode mnie, nie posiadają akcji Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-04-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki poza systemem obrotu.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_14.04.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Zarządu

2017-04-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2017 Spółka otrzymała od Pana Mirosława Stępnia pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki poza systemem obrotu.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_14.04.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2017 r.

2017-04-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście prowadzenia działalności inwestycyjnej znaczenie ma utrzymująca się od kilku miesięcy pozytywna koniunktura na rynku kapitałowym. Dalszy korzystny rozwój sytuacji na giełdzie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, biorąc pod uwagę zarówno zaangażowanie Spółki na rynku giełdowym, jak i potencjalne zwiększenie debiutów nowych podmiotów, w których Spółka ma udziały lub świadczy usługi doradztwa.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W marcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-03-13 RB 5/2017 Raport miesięczny za luty 2017r.
- 2017-03-17 RR 6/2017 Raport roczny MERIT INVEST za 2016 r.
- 2017-03-17 RB 7/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku
- 2017-03-23 RB 8/2017 Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ MERIT INVEST S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017r

W marcu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2017-03-17 RB 4/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku
- 2017-03-23 RB 5/2017 Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ MERIT INVEST S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017r

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent realizował działania inwestycyjne. Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za kwiecień 2017r.
- Raport okresowy za I kw. 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wznowienie Programu Skupu Akcji Własnych

2017-04-12 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę o wznowieniu od dnia 13.04.2017 roku realizacji Programu Skupu Akcji Własnych MERIT INVEST S.A., realizowanego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 z dnia 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERIT INVEST S.A.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2017 r.

2017-04-12 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2017 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 12-04-2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 kwietnia 2017 r.

2017-04-12 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Dorota Denis Brewczyńska
Liczba akcji: 1 787 500
Liczba głosów: 1 787 500
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 80,26%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 59,58 %

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 439 600
Liczba głosów: 439 600
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 19,74%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 14,65 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ MERIT INVEST S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017r

2017-03-23 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 4/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) na dzień 12 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia informuje, że otrzymał w dniu 22 marca 2017r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariuszy, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej oraz Pana Mirosława Stępnia żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:
1. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem rady nadzorczej Spółki”
2. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki”

Akcjonariusze motywują umieszczenie powyższych uchwał, iż jako osoby mające wpływ na działalność spółki w związku z realizacją jej planu rozwoju, a szczególnie w związku z przygotowywaną strategią rozwoju spółki na lata 2017-2020 opierającą się min. na wzmacnianiu sektora inwestycyjnego, zasadne jest stworzenie w interesie wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, narzędzi do umożliwienia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Alternatywne finansowanie spółki realizowane na korzystnych warunkach może pozwolić na wykorzystanie potencjalnych okazji inwestycyjnych bez dodatkowych emisji akcji.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad ZWZ oraz treścią dotychczasowych i nowych uchwał.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ MERIT INVEST S.A. zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r.

2017-03-23 EBI

Zarząd MERIT INVEST SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 7/2017 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) na dzień 12 kwietnia 2017 roku, zawierającego proponowany porządek obrad zgromadzenia, informuje, że otrzymał w dniu 22 marca 2017r na podstawie art. 401 § 1 KSH od akcjonariuszy, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej oraz Pana Mirosława Stępnia żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących spraw:
1. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem rady nadzorczej Spółki”
2. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki pełniącym funkcję prezesa zarządu Spółki”

Akcjonariusze motywują umieszczenie w porządku obrad powyższych uchwał faktem, iż jako osoby mające wpływ na działalność spółki w związku z realizacją jej planu rozwoju, a szczególnie w związku z przygotowywaną strategią rozwoju spółki na lata 2017-2020 opierającą się min. na wzmacnianiu sektora inwestycyjnego, zasadne jest stworzenie w interesie wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, narzędzi do umożliwienia jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Alternatywne finansowanie spółki realizowane na korzystnych warunkach może pozwolić na wykorzystanie potencjalnych okazji inwestycyjnych bez dodatkowych emisji akcji.

W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu pełny tekst ogłoszenia z nowym porządkiem obrad ZWZ oraz treścią dotychczasowych i nowych uchwał.

Jednocześnie Spółka dokonuje korekty formularza „Pełnomocnictwa” umieszczając nim nowe punkty porządku obrad oraz dokonuje korekty omyłki pisarskiej w ostatnim zdaniu „Informacji o ogólnej liczbie akcji i głosów”. Poprawne brzmienie: „Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, każda akcja daje prawo do 1 głosu.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz
3PEŁNOMOCNICTWOZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku

2017-03-17 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 12 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2017 roku

2017-03-17 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 12 kwietnia 2017 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz
2INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓWZobacz
3PEŁNOMOCNICTWOZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2017 r.

2017-03-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lutym 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-02-13 RB 4/2017 Raport miesięczny za styczeń 2017r.

W lutym 2017 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził badania podmiotów, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za marzec 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2017 r.

2017-02-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2017 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W styczniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2017-01-12 RB 1/2017 Raport miesięczny za grudzień 2016r.
- 2017-01-20 RB 2/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
- 2017-01-30 RB 3/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W styczniu 2017 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2017-01-11 RB 1/2017 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady nadzorczej
- 2017-01-11 RB 2/2017 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST SA
- 2017-01-23 RB 3/2017 Zawieszenie Programu Skupu Akcji Własnych

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent informuje, iż na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2016r.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za luty 2017r.
- Raport roczny za 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

2017-01-30 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Badanie przeprowadzi „BILKON” Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu („Wykonawca”), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000196693.

Wykonawca wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 127 (Uchwała nr 94/50/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 7 lutego 1995 roku.)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawieszenie Programu Skupu Akcji Własnych

2017-01-23 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o zawieszeniu od dnia 24.01.2017 roku do dnia odbycia najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, realizacji Programu Skupu Akcji Własnych MERIT INVEST S.A. („Program”).
Powodem zawieszenia Programu jest brak możliwości realizacji programu zgodnie z warunkami określonymi przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-20 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

Raport roczny:
- 17 marca 2017 roku - raport za 2016 rok.

Raporty kwartalne:
- 15 maja 2017 roku - raport okresowy za I kwartał 2017 roku,
- 14 sierpnia 2017 roku - raport okresowy za II kwartał 2017 roku,
- 14 listopada 2017 roku - raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie planuje publikacji raportu za IV kwartał 2016r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2016 r.

2017-01-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2016 roku

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W grudniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-12-12 RB 27/2016 Raport miesięczny za listopad 2016 r.
- 2016-12-29 RB 28/2016 Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST S.A.

W grudniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2016-12-09 RB 16/2016 Uruchomienie Programu Skupu Akcji Własnych
- 2016-12-21 RB 17/2016 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady nadzorczej
- 2016-12-21 RB 18/2016 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST SA
- 2016-12-29 RB 19/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady nadzorczej
- 2016-12-29 RB 20/2016 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST SA
- 2016-12-29 RB 21/2016 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST SA

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent wznowił działania w zakresie inwestycji kapitałowych.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za styczeń 2017r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2017-01-11 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki – P. Doroty Denis-Brewczyńskiej:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o bezpośredniej zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 50 % ogólnej liczby głosów o co najmniej jeden procent na Walnym Zgromadzenia Spółki notowanej na NewConnect : MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”):

1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zbycia w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 9 stycznia 2017 roku 8.000 akcji Spółki. (dalej: ”Transakcja”)
2. Po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.792.750 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 59,76%.
3. Przed zawarciem transakcji posiadałam bezpośrednio 1.800.750 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był równy 60,03 %.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno zwiększania, jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w sytuacji pogarszania się sytuacji Spółki, zmian sytuacji na rynku.
5. Podmioty zależne ode mnie, nie posiadają akcji Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2017-01-11 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2017 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Powiadomienie pierwotne_11.01.2017Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-12-29 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – P. Mirosława Stępnia:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki notowanej na NewConnect MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”):

1. Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% nastąpiło w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS w dniu 28 grudnia 2016 roku do wartości 300.000,00 zł.
2. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego posiadam bezpośrednio 439.600 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 14,65%.
3. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem bezpośrednio 439.600 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był równy 16,56%.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno zwiększania, jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów.
5. Podmioty zależne ode mnie, nie posiadają akcji Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-12-29 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki – P. Doroty Denis-Brewczyńskiej:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o bezpośredniej zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej jeden procent na Walnym Zgromadzenia Spółki notowanej na NewConnect : MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”):
1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS dnia 28 grudnia 2016 roku do wartości 300.000,00 zł, gdzie brałam udział w emisji 345.500 akcji serii E (dalej: ”Transakcja”)
2. Po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.800.750 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 60,03%.
3. Przed zawarciem transakcji posiadałam bezpośrednio 1.455.250 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był równy 54,82%.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno zwiększania, jak i zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w sytuacji pogarszania się sytuacji Spółki, zmian sytuacji na rynku.
5. Podmioty zależne ode mnie, nie posiadają akcji Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2016-12-29 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o nabyciu akcji Spółki w ramach nowej emisji zarejestrowanej przez KRS w dniu 28 grudnia 2016r.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Zawiadomienie-pierwotne-29.12.2016Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST SA

2016-12-29 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) niniejszym informuje iż powziął informację, że w dniu 28 grudnia 2016r. sąd rejestrowy zarejestrował zmiany Statutu Spółki.
Zmiana dotyczy §7 ust.1 Statutu i jest związana z emisją akcji serii E.

W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu MERIT INVEST S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Statut MERIT INVEST_tekst jednolity_28.12.2016Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-12-21 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki – P. Doroty Denis-Brewczyńskiej:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o bezpośredniej zmianie dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej jeden procent na Walnym Zgromadzenia Spółki notowanej na NewConnect : MERIT INVEST S.A. (dalej: ”Spółka”) :
1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zbycia w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 20 grudnia 2016 roku 8.735 akcji Spółki (dalej: ”Transakcja”)
2. Po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.455.250 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest równy 54,82%.
3. Przed zawarciem transakcji posiadałam bezpośrednio 1.463.985 akcji Spółki, których udział w kapitale i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był równy 55,15%.
4. W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno zwiększania, jak i dalszego zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w sytuacji pogarszania się sytuacji Spółki, sytuacji na rynku.
5. Podmioty zależne ode mnie, nie posiadają akcji Spółki, a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2016-12-21 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1zawiadomienie-pierwotne 20.11.2016Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2016 r.

2016-12-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W listopadzie 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-11-03 RB 24/2016 Zakończenie subskrypcji akcji serii E
- 2016-11-10 RB 25/2016 Raport miesięczny za październik 2016 r.
- 2016-11-14 RK 26/2016 Raport za III kwartał 2016 roku

W listopadzie 2016 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent przygotowuje nową strategię rozwoju.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2017 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za grudzień 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uruchomienie Programu Skupu Akcji Własnych

2016-12-09 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2016 podjął uchwałę w sprawie uruchomienia Programu Skupu Akcji Własnych MERIT INVEST S.A. ("Program").
Program realizowany będzie na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 27 z dnia 22 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MERIT INVEST S.A. z siedzibą w Radomiu w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Zasady i terminy realizacji Programu podane są w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Program Skupu Akcji WłasnychZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2016 r.

2016-11-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W październiku 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-10-12 RB 22/2016 Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.
- 2016-10-13 RB 23/2016 Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W październiku 2016 roku spółka przekazywała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
- 2016-10-14 RB 15/2016 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent przygotowuje nową strategię rozwoju.
Zarząd Emitenta podjął decyzję, zaakceptowaną i popartą przez Radę Nadzorczą o emisji 345.500 akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), które zostały skierowane do wiodącego Inwestora, który deklaruje dalsze wzmocnienie Spółki zarówno biznesowe, jak i kapitałowe. Czynnikiem podkreślającym większe związanie Inwestora ze Spółką jest emisja akcji imiennych, które nie będą stanowiły podaży na rynku giełdowym.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za listopad 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

2016-11-03 EBI

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E emitowanych na podstawie uchwały nr 1/10/2016 Zarządu Spółki MERIT INVEST Spółka Akcyjna z dnia 13 października 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 października 2016 roku, zakończenie w dniu 21 października 2016 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział akcji serii E został dokonany w dniu 21 października 2016 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 345.500 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 345.500 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii E złożył zapisy 1 podmiot – osoba fizyczna.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii E zostały przydzielone 1 podmiotowi.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii E wynosi 0,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

2016-10-14 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2016 Spółka otrzymała od Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR o zbyciu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1ZawiadomienieZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2016-10-13 EBI

MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu (dalej: "Emitent") informuje, że dnia 13 października 2016 roku zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 34.550 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 345.500 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E nowej emisji.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji.

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 załącznika 3 do Regulaminu ASO

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały Zarządu - 13.10.2016Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

2016-10-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We wrześniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-09-12 RB 21/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016 r.

We wrześniu 2016 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent prowadzi działania w zakresie poszukiwania celów inwestycyjnych oraz nowych zleceń na doradztwo.
Emitent przygotowuje nową strategię rozwoju.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za październik 2016r.
- Raport za III kwartał 2016

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2016 r.

2016-09-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W sierpniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-08-10 RB 19/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016 r.
- 2016-08-12 RK 20/2016 Raport za II kwartał 2016 r.

W sierpniu 2016 roku spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości raportów za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent przygotowuje nową strategię rozwoju.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za wrzesień 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2016 r.

2016-08-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-07-13 RB 18/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r.

W lipcu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
-2016-07-01 RB 10/2016 Zawiadomienie Akcjonariusza o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w spółce MERIT INVEST S.A.
-2016-07-01 RB 11/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA
- 2016-07-05 RB 12/2016 Zawarcie znaczącej umowy
- 2016-07-06 RB 13/2016 Nabycie znaczących aktywów
- 2016-07-27 RB 14/2016 Zawarcie umowy na modernizację serwisu internetowego

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent podpisał kilka istotnych umów, które pokazują kierunki działalności, jakie Emitent zaprezentuje w nowej strategii rozwoju. W dniu 5 lipca 2016r. zawarto trzy umowy doradcze z Kontrahentem na łączną wartość 167 tys. zł., których przedmiotem jest między innymi doradztwo strategiczne, kompleksowa obsługa Kontrahenta w zakresie komunikacji z rynkiem oraz doradztwo w zakresie przygotowania do debiutu giełdowego.
W dniu 6 lipca 2016r. zawarto umowę nabycia akcji, w ramach oferty prywatnej podmiotu nie posiadającego statusu spółki publicznej o wartości 205.000 zł. Akcje zostały nabyte w związku z planowanym przez Emitenta ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek giełdowy.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za sierpień 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie umowy na modernizację serwisu internetowego

2016-07-27 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 27 lipca 2016r. umowy na modernizację, rozbudowę i optymalizację działania serwisu e-contest.pl, którego jest właścicielem.  Wartość umowy brutto to 71.340,00 zł., termin zakończenia prac ustalono na dzień 31.03.2017r. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy po zakończeniu prac.

Przedmiotowa umowa spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęte przez Spółkę, którym jest 30% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:

Art.17 ust.1 MAR - informacje poufne

  

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

2016-07-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-06-10 RB 12/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r.
- 2016-06-16 RB 13/2016 Istotna informacja – stanowisko potencjalnego inwestora
- 2016-06-22 RB 14/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2016r.
- 2016-06-22 RB 15/2016 Odstąpienie przez ZWZ z dnia 22 czerwca 2016r. od rozpatrzenia 21 i 22 punktu porządku obrad
- 2016-06-22 RB 16/2016 Odwołanie członków Rady Nadzorczej
- 2016-06-22 RB 17/2016 Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej

W czerwcu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
-2016-06-20 RB 5/2016 Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
-2016-06-22 RB 6/2016 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.
- 2016-06-24 RB 7/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2016-06-24 RB 8/2016 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA
- 2016-06-24 RB 9/2016 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA - Korekta raportu 8/2016

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent odstąpił od negocjacji z potencjalnym nowym inwestorem i zamierza skupić się na przygotowaniu nowej strategii, która będzie wspierana przez aktualny akcjonariat i nowych, powołanych w czerwcu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, członków Rady Nadzorczej.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za lipiec 2016r.
- Raport za II kwartał 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Nabycie znaczących aktywów

2016-07-06 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA („Spółka”) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 6 lipca 2016r. Umowy nabycia akcji, w ramach oferty prywatnej podmiotu nie posiadającego statusu spółki publicznej („Emitent”), akcji nowej emisji o wartości 205.000 zł. Przedmiotowa umowa dojedzie do skutku po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy nowej emisji Emitenta.
Udział nabytych akcji nie przekracza 5% w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta. Akcje zostały nabyte w związku z planowanym przez Emitenta ubieganiem się o wprowadzenie akcji na rynek giełdowy.
Kryterium będącym podstawą uznania nabytych akcji za znaczące aktywa jest ich wartość przekraczająca 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie znaczącej umowy

2016-07-05 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 5 lipca 2016r. pakietu trzech umów doradczych ze spółką VoiceFinder S.A. z siedzibą w Krakowie(„Kontrahent”) na łączną wartość 167 tys. zł. Dwie z przedmiotowych umów będą realizowane w ciągu jednego roku, natomiast trzecia umowa została podpisana na okres półtora roku.
Przedmiotem umów jest doradztwo strategiczne, kompleksowa obsługa Kontrahenta w zakresie komunikacji z rynkiem oraz doradztwo w zakresie przygotowania do debiutu giełdowego.
Warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
Przedmiotowe umowy spełniają kryterium uznania za umowy znaczące przyjęte przez Spółkę, którym jest 30% kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
Art.17 ust.1 MAR -⁠ informacje poufne

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA

2016-07-01 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST SA („Emitent”) na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie w dniu 1 lipca 2016 roku następujące zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej MERIT INVEST SA, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej:

"Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniu 22.06.2016r nabyłam w drodze umowy kupna 760.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A. za cenę 125.000 zł.”

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie Akcjonariusza o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w spółce MERIT INVEST S.A.

2016-07-01 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – P. Doroty Denis-Brewczyńskiej:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych informuję, iż nabyłam w drodze realizacji umowy cywilnej z dnia 22.06.2016 roku 760 000 akcji spółki MERIT INVEST S.A. („Spółka”), wobec czego przekroczyłam 50% ogólnej liczby głosów Spółki.

Przed zawarciem transakcji posiadałam 703.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA wynosił 26,48%

Po zawarciu transakcji posiadam 1.463.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA jest równy 55,11%.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zarówno nabycia, jak i zbycia akcji Spółki w celu uzyskania korzyści ekonomicznych ze zbycia lub ze wzrostu wartości akcji Spółki, jak i w sytuacji polepszenia się czy pogorszenia sytuacji na rynku.

Podmioty zależne ode mnie nie posiadają akcji Spółki, a także brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c wyżej powołanej ustawy”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA - Korekta raportu 8/2016

2016-06-24 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST SA („Emitent”) przekazuje korektę Raportu 8/2016, gdzie w wyniku omyłki pisarskiej zamiast o zbyciu akcji mowa jest o nabyciu. Prawidłowa treść raportu poniżej:

Zarząd spółki MERIT INVEST SA („Emitent”) na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie w dniu 24 czerwca 2016 roku następujące zawiadomienie od prezesa zarządu MERIT INVEST SA, Pana Mirosława Stępnia:

"Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniu 22.06.2016r zbyłem w drodze umowy sprzedaży 760.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A. za cenę 125.000 zł.”

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA

2016-06-24 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST SA („Emitent”) na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie w dniu 24 czerwca 2016 roku następujące zawiadomienie od prezesa zarządu MERIT INVEST SA, Pana Mirosława Stępnia:

"Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniu 22.06.2016r zbyłem w drodze umowy sprzedaży 760.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A. za cenę 125.000 zł.”

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-06-24 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – P. Mirosława Stępnia:

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych informuję, iż zbyłem w drodze umowy sprzedaży z dnia 22.06.2016 roku 760 000 akcji spółki MERIT INVEST S.A. („Spółka”).

Przed zawarciem transakcji posiadałem 1.199.600 akcji spółki MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA wynosił 45,19%

Po zawarciu transakcji posiadam 439.600 akcji spółki MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA jest równy 16,56%.

W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia akcji MERIT INVEST S.A.

Nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r.

2016-06-22 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 22 czerwca 2016 r.

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 1 199 600
Liczba głosów: 1 199 600
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 98,52%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 45,19 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej

2016-06-22 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. powołało na obecną kadencję następujących nowych członków Rady Nadzorczej:

Agnieszka Wójcik
Grażyna Brewczyńska
Edward Brewczyński
Dorota Denis-Brewczyńska

W załączeniu życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorysy zawodowe_RN_Agnieszka WójcikZobacz
2Życiorysy zawodowe_RN_Grażyna BrewczyńskaZobacz
3Życiorysy zawodowe_RN_Edward BrewczyńskiZobacz
4Życiorysy zawodowe_RN_Dorota Denis-BrewczyńskaZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Odwołanie członków Rady Nadzorczej

2016-06-22 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. odwołało następujących członków Rady Nadzorczej:

P. Magdalenę Kacprzak
P. Jerzego Lodzińskiego
P. Jarosława Nobika
P. Łukasza Wójcika

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Odstąpienie przez ZWZ z dnia 22 czerwca 2016 r. od rozpatrzenia 21 i 22 punktu porządku obrad

2016-06-22 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. informuje o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. od rozpatrzenia punktu 21 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz punktu 22 porządku obrad, który przewidywał podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2016 r.

2016-06-22 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 22-06-2016Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-06-20 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku otrzymała następującą korektę zawiadomienia z dnia 12.04.2016r od akcjonariusza – Filtronix Systems Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), o którym Spółka informowała w raporcie 1/2016 z dnia 15.04.2016r.:

„Filtronix Systems Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), informuje, iż dokonuje korekty zawiadomienia z dnia 12.04.2016 roku. Prawidłowa treść zawiadomienia brzmi:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Filtronix Systems Limited informuje, iż zbył w drodze umowy sprzedaży z dnia 11.04.2016 roku 700 000 akcji spółki Merit Invest S.A. („Spółka”).

Przed zawarciem transakcji Filtronix Systems Limited posiadał 864.000 akcji spółki Merit Invest S.A., których udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA wynosił 32,55%

Po zawarciu transakcji Filtronix Systems Limited posiada 164.000 akcji spółki Merit Invest S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA jest równy 6,18%.

Filtronix Systems Limited nie wyklucza zbycia akcji w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Filtronix Systems Limited nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Istotna informacja – stanowisko potencjalnego inwestora

2016-06-16 EBI

W nawiązaniu do raportu nr 6/2016 z dnia 13.04.2016r, Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 15 czerwca br. stanowisko inwestora dotyczące ewentualnej współpracy kapitałowej.

Inwestor odstąpił od kontynuowania dalszej współpracy ze Spółką, a tym samym od przedstawienia kompleksowej oferty współpracy połączonej z objęciem akcji nowej emisji. Jako powód Inwestor podał między innymi trudną sytuację na rynku kapitałowym w Polsce oraz niekorzystne zmiany legislacyjne związane z branżą, w której inwestor zamierzał dokonywać inwestycji. Po analizie sytuacji podmiotów z tego sektora zdaniem potencjalnego inwestora, zarówno Spółka jak i akcjonariusze nie odnieśliby spodziewanych korzyści.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2016 r.

2016-06-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W maju 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-05-11 RB 8/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
- 2016-05-13 RK 9/2016 Raport za I kwartał 2016 r.
- 2016-05-20 RR 10/2016 Raport roczny za 2015 r.
- 2016-05-25 RB 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 roku.

W maju 2016 roku spółka przekazała raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
-2016-05-25 RB 3/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 roku.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 512 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec maja 2016 r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za czerwiec 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 roku

2016-05-25 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _ZWZ_ na dzień 22 czerwca 2016 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej _ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom.

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Ogłoszenie i projekty uchwałZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2016 roku

2016-05-25 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 22 czerwca 2016 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Ogłoszenie i projekty uchwałZobacz
2PełnomocnictwoZobacz
3Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosówZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.

2016-05-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W kwietniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2016-04-13 RB 6/2016 Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem.
- 2016-04-14 RB 7/2016 Raport miesięczny za marzec 2016 r.

W kwietniu 2016 roku spółka przekazała raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
-2016-04-15 RB 1/2016 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST SA
-2016-04-19 RB 2/2016 Zawiadomienie Akcjonariusza o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w spółce MERIT INVEST SA

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 506 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec kwietnia 2016 r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za maj 2016r.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie Akcjonariusza o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w spółce MERIT INVEST SA

2016-04-19 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej:

„Na podstawie art. 69 ustęp 1., pkt), ustawy z dnia 29 lipca 2015 o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, informuje, że w wyniku transakcji zakupu akcji Spółki MERIT INVEST SA poza rynkiem regulowanym posiadam 700.000 sztuk akcji Spółki MERIT INVEST S.A., wobec czego przekroczyłam 25% głosów w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Spółki.

Na podstawie art. 69 ustęp 4 w/w ustawy jw., informuję:

1) Transakcja zakupu 700.000 akcji Spółki MERIT INVEST SA odbyła się poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy zlecenia i miała miejsce w dniu 11 kwietnia 2016 roku.
2) Przed transakcją nabycia 700.000 akcji Spółki MERIT INVEST SA z dnia 11 kwietnia 2016 roku nie posiadałam akcji Spółki.
3) Po transakcji nabycia 700.000 akcji Spółki MERIT INVEST SA z dnia 11 kwietnia 2016 roku posiadam 26,37% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 700.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,37% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
4) W związku z przekroczeniem progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki MERIT INVEST SA, informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam dalszego zwiększenia, ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uzależniając swoją decyzję od sytuacji rynkowej.
5) Podmioty zależne ode mnie nie posiadają akcji Spółki MERIT INVEST SA.
6) Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy jw. z dnia 29 lipca 2005 roku.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2016-04-15 ESPI

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – Filtronix Systems Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr):

„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Filtronix Systems Limited informuje, iż zbył w drodze umowy sprzedaży z dnia 11.04.2016 roku 700 000 akcji spółki Merit Invest S.A. („Spółka”).

Po zawarciu transakcji Filtronix Systems Limited posiada 164.000 akcji spółki Merit Invest S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA jest równy 6,18%.

Filtronix Systems Limited nie wyklucza zbycia akcji w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Filtronix Systems Limited nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.”

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2016 r.

2016-04-14 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W marcu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2016-03-11 RB 5/2016 Raport miesięczny za luty 2016 r.

W marcu 2016 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent realizował zadnia w ramach portalu e-contest.pl. Obecnie e-contest.pl posiada 4 496 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec marca 2016 r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za kwiecień 2016r.
- Raport okresowy za I kwartał 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podpisanie listu intencyjnego z potencjalnym inwestorem

2016-04-13 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 12.04.2016 roku listu intencyjnego z potencjalnym Inwestorem w sprawie rozpoczęcia prac dotyczących współpracy kapitałowej. W pierwszym etapie zamiarem Inwestora jest objęcie akcji nowej emisji Spółki po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 10 groszy zapewniającej Spółce środki do dalszego funkcjonowania.

W następstwie podpisania niniejszego Listu intencyjnego Inwestor przystąpi do przeprowadzenia badania Spółki („due diligence”). List intencyjny ma charakter niezobowiązujący. Realizacja współpracy kapitałowej uzależniona jest od wyników procesu „due diligence” i ostatecznych parametrów oferty Inwestora.

Harmonogram przedsięwzięcia zakłada zakończenie procesu negocjacji w II kwartale br.
W ocenie Zarządu Spółki nawiązanie współpracy kapitałowej z Inwestorem pozwoliłoby uniknąć problemów z bieżącą płynnością Spółki i mogłoby zapewnić środki na kontynuację jej działalności.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2016 r.

2016-03-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie wystąpiły istotne tendencje i zdarzania w otoczeniu rynkowym mogące mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lutym 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2016-02-09 RB 3/2016 Raport miesięczny za styczeń 2016 r.
- 2016-02-12 RK 4/2016 Raport za IV kwartał 2015 r.

W lutym 2016 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 474 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lutego 2016 r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za marzec 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2016 r.

2016-02-09 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognoz IAB Europe w 2016 roku wydatki na reklamę online po raz pierwszy w historii będą wyższe niż na reklamę telewizyjną. Internet dowiódł, że jest równorzędnym z telewizją kanałem komunikacji, dzięki któremu można budować markę i skutecznie sprzedawać. Według przewidywań IAB Europe przy obecnej dynamice wydatków na reklamę online (w pierwszym półroczu br. w Polsce wzrosły one o 16 proc.) w 2016 r. stanie się ona w Europie liderem biorąc dla siebie największą część reklamowego tortu. Obecna silna pozycja, a w przyszłości rola lidera branży reklamowej to w przypadku segmentu online konsekwencja systematycznych wzrostów trwających od kilkunastu lat.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W styczniu 2016 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2016-01-11 RB 1/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015 r.
- 2016-01-15 RB 2/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

W styczniu 2016 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 455 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec stycznia 2016r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za luty 2016r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-15 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

Raporty kwartalne:
- 12 lutego 2016 roku - raport okresowy za IV kwartał 2015 roku,
- 13 maja 2016 roku - raport okresowy za I kwartał 2016 roku,
- 12 sierpnia 2016 roku - raport okresowy za II kwartał 2016 roku,
- 14 listopada 2016 roku - raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Raport roczny:
- 20 maja 2016 roku - raport roczny za 2015 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2015 r.

2016-01-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognoz IAB Europe w 2016 roku wydatki na reklamę online po raz pierwszy w historii będą wyższe niż na reklamę telewizyjną. Internet dowiódł, że jest równorzędnym z telewizją kanałem komunikacji, dzięki któremu można budować markę i skutecznie sprzedawać. Według przewidywań IAB Europe przy obecnej dynamice wydatków na reklamę online (w pierwszym półroczu br. w Polsce wzrosły one o 16 proc.) w 2016 r. stanie się ona w Europie liderem biorąc dla siebie największą część reklamowego tortu. Obecna silna pozycja, a w przyszłości rola lidera branży reklamowej to w przypadku segmentu online konsekwencja systematycznych wzrostów trwających od kilkunastu lat.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W grudniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-12-11 RB 20/2015 Raport miesięczny za listopad 2015 r.

W grudniu 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 440 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec grudnia 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za styczeń 2016r.
- Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2015 r.

2015-12-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognoz IAB Europe w 2016 roku wydatki na reklamę online po raz pierwszy w historii będą wyższe niż na reklamę telewizyjną. Internet dowiódł, że jest równorzędnym z telewizją kanałem komunikacji, dzięki któremu można budować markę i skutecznie sprzedawać. Według przewidywań IAB Europe przy obecnej dynamice wydatków na reklamę online (w pierwszym półroczu br. w Polsce wzrosły one o 16 proc.) w 2016 r. stanie się ona w Europie liderem biorąc dla siebie największą część reklamowego tortu. Obecna silna pozycja, a w przyszłości rola lidera branży reklamowej to w przypadku segmentu online konsekwencja systematycznych wzrostów trwających od kilkunastu lat.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W listopadzie 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-11-12 RB 18/2015 Raport miesięczny za październik 2015 r.
- 2015-11-13 RK 19/2015 Raport za III kwartał 2015 r.

W listopadzie 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 426 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec listopada 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2016 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

- Raport miesięczny za grudzień 2015r.
- Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2015 r.

2015-11-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W październiku 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-10-12 RB 17/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

W październiku 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 394 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec października 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu 2015 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za listopad 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

2015-10-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

We wrześniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-09-11 RB 16/2015 Raport miesięczny za sierpień 2015 r.

We wrześniu 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 361 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec września 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie 2015 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za październik 2015r.
Raport kwartalny za III kw. 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2015 r.

2015-09-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W sierpniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-08-11 RB 14/2015 Raport miesięczny za lipiec 2015 r.
- 2015-08-14 RK 15/2015 Raport za II kwartał 2015 r.

W sierpniu 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 332 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec sierpnia 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku 2015 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2015 r.

2015-08-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raport:

- 2015-07-10 RB 13/2015 Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

W lipcu 2015 roku spółka nie przekazała raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 306 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lipca 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu 2015 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

2015-07-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-06-02 RR 10/2015 Raport roczny za 2014 r.
- 2015-06-12 RB 11/2015 Raport miesięczny za maj 2015 r.
- 2015-06-24 RB 12/2015 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 r.

W czerwcu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:

- 2015-06-24 RB 7/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4 287 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec czerwca 2015r.).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu 2015 r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2015r.
Raport okresowy za II kwartał 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2015 r.

2015-06-24 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 24-06-2015Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r.

2015-06-24 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 24 czerwca 2015 r.

Mirosław Stępień
Liczba akcji: 1 199 600
Liczba głosów: 1 199 600
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 91,04%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 45,19 %

Sylwia Stępień
Liczba akcji: 100 000
Liczba głosów: 100 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 7,59%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 3,77 %

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2015 r.

2015-06-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W maju 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
- 2015-05-12 RB 7/2015 Raport miesięczny za kwiecień 2015 r.
- 2015-05-14 RK 8/2015 Raport za I kwartał 2015 r.
- 2015-05-28 RB 9/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku.

W maju 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI.
- 2015-05-28 RB 6/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4.258 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec maja 2015).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2015r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku

2015-05-28 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2015 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu ogłoszenie i projekty uchwał na ZWZ.

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Ogłoszenie i projekty uchwałZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku

2015-05-28 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) na dzień 24 czerwca 2015 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U, 26-600 Radom ).

W załączeniu dokumentacja dotycząca ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Ogłoszenie i projekty uchwałZobacz
2PełnomocnictwoZobacz
3Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosówZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2015 r.

2015-05-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W kwietniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-04-10 RB 6/2015 Raport miesięczny za marzec 2015 r.

W kwietniu 2015 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4236 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec kwietnia 2015).

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc maj 2015r.
Raport roczny za 2014 rok.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2015 r.

2015-04-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

W przewidywaniach tych nie uwzględniono jednak „skoku cyfrowego”, związanego m.in. z inwestycjami szerokopasmowymi wspieranymi z funduszy UE. Scenariusz uwzgledniający tę ewentualność przewiduje, że wartość polskiego rynku reklamy online w 2015 r. wykaże wzrost na poziomie 15 proc. i osiągnie kwotę przekraczającą 3 mld zł, co oznaczałoby że do 2018 r. reklama internetowa w Polsce dojdzie do wartości 4,3 mld zł. Według przewidywań reklama online zacznie przejmować coraz większą część budżetów reklamowych przeznaczonych na inne media. Wyliczenia i prognozy wskazują, że w 2015 roku udział Internetu w rynku wzrośnie do 25,3 proc.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W marcu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-03-12 RB 5/2015 Raport miesięczny za luty 2015 r.

W marcu 2015 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4200 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec marca 2015).
Emitent prowadzi badania dwóch Firm - potencjalnych biznesowych partnerów.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2015 r.
Raport okresowy za I kwartał 2015r

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2015 r.

2015-03-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Jak podają specjaliści w raporcie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” w 2015 roku przewidywane jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu. Szacuje się, że w 2015 r. wartość rynku reklamowego online osiągnie poziom 2,76 mld. Indeks wzrostu ma wynieść od 5,3 do 7,8 proc. Zaś optymistyczna prognoza zakłada bardziej dynamiczny scenariusz, który przewiduje, że rynek reklamy wzrośnie do 2,88 mld zł. W tym wariancie stopa wzrostu mogłaby osiągnąć nawet 7,7 do 10 proc. Według prognoz ekspertów przyrost w segmencie reklamy w sieci nie będzie już tak gwałtowny jak jeszcze kilka lat temu – dziś Internet jest już dojrzałym medium ze wskaźnikami typowymi dla etapu stabilnego rozwoju.

W przewidywaniach tych nie uwzględniono jednak „skoku cyfrowego”, związanego m.in. z inwestycjami szerokopasmowymi wspieranymi z funduszy UE. Scenariusz uwzgledniający tę ewentualność przewiduje, że wartość polskiego rynku reklamy online w 2015 r. wykaże wzrost na poziomie 15 proc. i osiągnie kwotę przekraczającą 3 mld zł, co oznaczałoby że do 2018 r. reklama internetowa w Polsce dojdzie do wartości 4,3 mld zł. Według przewidywań reklama online zacznie przejmować coraz większą część budżetów reklamowych przeznaczonych na inne media. Wyliczenia i prognozy wskazują, że w 2015 roku udział Internetu w rynku wzrośnie do 25,3 proc.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lutym 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-02-11 RB 3/2015 Raport miesięczny za styczeń 2015 r.
- 2015-02-13 RK 4/2015 Raport za IV kwartał 2014 r.

W lutym 2015 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4152 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lutego 2015).
Emitent prowadzi badania dwóch Firm - potencjalnych biznesowych partnerów.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2015 r.

2015-02-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2015 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W styczniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2015-01-12 RB 1/2015 Raport miesięczny za grudzień 2015 r.
- 2015-01-13 RB 2/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

W styczniu 2015 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- 2015-01-03 RB_ASO 1/2015 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2015-01-03 RB_ASO 2/2015 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2015-01-05 RB_ASO 3/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2015-01-19 RB_ASO 4/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2015-01-23 RB_ASO 5/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4099 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec stycznia 2015).
Emitent kontynuuje negocjacje z wybranymi dwoma potencjalnymi partnerami.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc luty 2015 r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2015-01-23 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – Filtronix Systems Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr):

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”), Filtronix Systems Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 roku nabył w drodze umowy sprzedaży instrumentów finansowych z dnia 08.01.2015 865.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 32,59% w kapitale i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Do dnia zajścia tego zdarzenia Filtronix Systems Ltd nie posiadało akcji MERIT INVEST S.A.
Obecnie Filtronix Systems Ltd posiada 865.000 akcji MERIT INVEST S.A., które uprawniają do 865.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i stanowią 32,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 32,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Filtronix Systems Ltd nie planuje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MERIT INVEST S.A. w okresie 12 miesięcy od daty tego zawiadomienia.
Filtronix Systems Ltd nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2015-01-19 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza – P. Tomasza Misiewicza:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Tomasz Misiewicz informuje, iż zbył w drodze umowy sprzedaży z dnia 08.01.2015 roku 865 000 akcji spółki Merit Invest S.A. („Spółka”).
Po zawarciu transakcji jestem w posiadaniu 123 098 akcji zwykłych na okaziciela co stanowi 4,64% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 123 098 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 4,64% ogólnej liczby głosów.
Nie planuję zakupu akcji w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

2015-01-13 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

Raporty kwartalne:
- 13 lutego 2015 roku - raport okresowy za IV kwartał 2014 roku,
- 14 maja 2015 roku - raport okresowy za I kwartał 2015 roku,
- 14 sierpnia 2015 roku - raport okresowy za II kwartał 2015 roku,
- 13 listopada 2015 roku - raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Raport roczny:
- 2 czerwca 2015 roku - raport roczny za 2014 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2014 r.

2015-01-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W grudniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-12-12 RB 26/2014 Raport miesięczny za listopad 2014 r.

W grudniu 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 4035 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec grudnia 2014).
Emitent kontynuuje negocjacje z wybranymi dwoma potencjalnymi partnerami.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2015-01-05 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 stycznia 2015 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - P. Tomasza Misiewicza:

Na podstawie art. 69 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie"), informuje, iż w dniu 24 grudnia 2014 roku nabyłem w drodze dwóch umów kupna/sprzedaży 866.468 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 32,64% w kapitale i głosach na WZA. Do dnia zajścia tego zdarzenia posiadałem 121.630 akcji MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA był równy 4,58%.
Obecnie posiadam 988.098 akcji spółki MERIT INVEST S.A. oraz nie planuję zakupu akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od daty tego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2015-01-03 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - P. Rafaela Moucka:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych Rafael Moucka informuje, iż zbył w drodze umowy sprzedaży z dnia 24.12.2014 roku 460 000 akcji spółki Merit Invest S.A. ("Spółka"). Po zawarciu transakcji nie jestem posiadaczem akcji spółki Merit Invest.S.A. Obecnie posiadam 0 akcji spółki Merit Invest S.A.
Nie planuję zakupu akcji w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2015-01-03 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki - P. Katarzyny Czyrnek:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych Katarzyna Czyrnek informuje, iż zbyła w drodze umowy sprzedaży z dnia 24.12.2014 roku 406 468 akcji spółki Merit Invest S.A. ("Spółka"). Po zawarciu transakcji nie jestem posiadaczem akcji spółki Merit Invest.S.A. Obecnie posiadam 0 akcji spółki Merit Invest S.A.
Nie planuję zakupu akcji w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2014 r.

2014-12-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W listopadzie 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-11-12 RB 24/2014 Raport miesięczny za październik 2014 r.
- 2014-11-14 RK 25/2014 Raport za III kwartał 2014 r

W listopadzie 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- 2014-11-26 RB_ASO 8/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2014-11-26 RB_ASO 9/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2014-11-28 RB_ASO 10/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3975 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec listopada 2014).

Emitent prowadził analizę dotychczasowych rozmów z potencjalnymi partnerami i postanowił kontynuować negocjacje z dwoma podmiotami.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu 2015r., które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2014-11-28 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. (\"Spółka\") informuje, że w dniu 28 listopada 2014 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr):

Na podstawie art. 69 ust.2. pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (\"Ustawa o ofercie\") SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku zbyło w drodze dwóch umów kupna/sprzedaży 866.468 akcji spółki Merit Invest S.A., które dają 32,64% w kapitale i głosach na WZA. Do dnia zajścia tego zdarzenia SEIONT HOLDINGS Ltd posiadało 866.468 akcji MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA był równy 32,64%.
Obecnie SEIONT HOLDINGS Ltd nie posiada akcji spółki MERIT INVEST S.A. oraz nie planuje zakupu akcji w okresie 12 miesięcy od daty tego zawiadomienia.
SEIONT HOLDINGS Ltd nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2014-11-26 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariuszki - P. Katarzyny Czyrnek:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych Katarzyna Czyrnek informuje, iż nabyła w drodze umowy zakupu z dnia 20.11.2014 roku 406 468 akcji spółki Merit Invest S.A. ("Spółka").
Przed zawarciem transakcji nie byłam posiadaczem akcji spółki Merit Invest.S.A.
Obecnie posiadam 406 468 akcji spółki Merit Invest S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, które stanowią 15,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 406 468 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,31% ogólnej liczby głosów.
Nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2014-11-26 ESPI

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2014 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - P. Rafaela Moucka:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz spółkach publicznych Rafael Moucka informuje, iż nabył w drodze umowy zakupu z dnia 20.11.2014 roku 460 000 akcji spółki Merit Invest S.A. ("Spółka").
Przed zawarciem transakcji nie byłem posiadaczem akcji spółki Merit Invest.S.A.
Obecnie posiadam 460 000 akcji spółki Merit Invest S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, które stanowią 17,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 460 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,33% ogólnej liczby głosów.
Nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Nie posiadam ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2014 r.

2014-11-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W październiku 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-10-10 RB 23/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

W październiku 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI:

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3879 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec października 2014).

W bieżącym okresie – realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc listopad 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

2014-10-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 

W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według badania IAB AdEx, realizowanego przez PwC, w pierwszym kwartale 2014 wartość cyfrowej reklamy w Polsce wyniosła 573,9 milionów złotych. Wydatki na reklamę online wzrosły tym samym o ponad 38 milionów złotych względem pierwszego kwartału roku wcześniejszego, co przełożyło się na dynamikę na poziomie 7,1%. Reklama mobilna nadal notuje wzrost powyżej 100%, a wydatki na wideo online rosną dwucyfrowo, dzięki czemu reklama graficzna jest wciąż liderem pod względem wartości i dynamiki.
Najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna, która pozyskała 42% udziału, czyli 1,3 p.p. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Na kolejnym miejscu ponownie znalazł się marketing w wyszukiwarkach (SEM). Format ten utrzymał 37% udziału w torcie, dzięki dynamice na poziomie 7% rok do roku. Na dalszych pozycjach znalazły się Ogłoszenia (16% udziału) oraz E-mail (5% tortu reklamowego online). Wart odnotowania jest także dalszy dynamiczny wzrost wydatków na reklamę mobilną, która ponownie osiągnęła trzycyfrowy wzrost względem roku wcześniejszego (118%).

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

We wrześniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 

- 2014-09-12 RB 21/2014 Raport miesięczny za sierpień 2014 r.
- 2014-09-25 RB 22/2014 Zmiana adresu siedziby Spółki.

We wrześniu 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI: 

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W miesiącu wrześniu br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 roku. 

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3800 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec września 2014). 

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. 

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 

Raport miesięczny za miesiąc październik 2014r. 
Raport okresowy za III kwartał 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zmiana adresu siedziby Spółki

2014-09-25 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. (Spółka) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2014 roku zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki:

Ul. 1905 Roku 49
26-600 Radom

Nowy adres siedziby Spółki jest jednocześnie adresem korespondencyjnym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2014 r.

2014-09-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W sierpniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-08-06 RB 18/2014 Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST SA
- 2014-08-11 RB 19/2014 Raport miesięczny za lipiec 2014 r.
- 2014-08-14 RK 20/2014 Raport za II kwartał 2014 r.

W sierpniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

- 2014-08-05 RB 6/2014 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA
- 2014-08-05 RB 7/2014 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W miesiącu sierpniu br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku.
W dniu 5 sierpnia 2014 r., wpłynęło do Emitenta zawiadomienie o rejestracji w dniu 29 lipca 2014 roku przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. Zmiana dotyczy §7 ust.1 Statutu i jest związana z emisją akcji serii D.
W dniu 14 sierpnia 2014 r. Emitent opublikował Raport za II kwartał 2014.
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3693 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec sierpnia 2014).
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2014 r.

2014-08-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W lipcu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-07-11 RB 16/2014 Raport miesięczny za lipiec 2014 r.
- 2014-07-18 RB 17/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii D

W lipcu 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI:

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W miesiącu lipcu br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku.

W dniu 7 lipca br. Emitent zakończył subskrypcję akcji serii D. Przydział akcji serii D został dokonany dnia 1 lipca br. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje zostały przydzielone dwóm podmiotom - osobom fizycznym.

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3658 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lipca 2014).

W bieżącym okresie – realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych.

IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014r.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rejestracja zmian Statutu MERIT INVEST SA

2014-08-06 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 sierpnia2014r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o rejestracji w dniu 29 lipca 2014 roku przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki. 

Zmiana dotyczy §7 ust.1 Statutu i jest związana z emisją akcji serii D. 
 
W załączeniu do niniejszego raportu jednolity tekst Statutu MERIT INVEST S.A.
 
Wprowadzenie do obrotu akcji serii D nastąpi po 25 czerwca 2015 roku - po spełnieniu wymogów regulaminu ASO.
 
Podstawa prawna: 
 §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Statut_MERIT INVEST SAZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2014-08-05 ESPI

MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - P. Mirosława Stępnia:

Na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie"), informuje, że w dniu 5 sierpnia 2014r powziąłem informację o rejestracji przez sąd rejestrowy akcji serii D spółki MERIT INVEST S.A. Tym samym do skutku doszła umowa nabycia przez mnie 995.000 akcji serii D MERIT INVEST S.A., które stanowią 37,48% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 995.000 głosów, co stanowi 37,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Przed dniem zajścia tego zdarzenia posiadałem 204.600 akcji MERIT INVEST S.A., które stanowiły 12,37% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do oddania 204.600 głosów, co stanowiło 12,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Aktualnie posiadam 1.199.600 akcji MERIT INVEST S.A., które stanowią 45,19% kapitału zakładowego Spółki MERIT INVEST S.A. oraz uprawniają do oddania 1.199.600 głosów, co stanowi 45,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje MERIT INVEST S.A.
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST SA

2014-08-05 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST SA ("Emitent") na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie w dniu 5 sierpnia 2014 roku następujące zawiadomienie od prezesa zarządu MERIT INVEST SA, Pana Mirosława Stępnia: 

"Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi informuję, że w dniu 5 sierpnia 2014r powziąłem informację o rejestracji przez sąd rejestrowy akcji serii D, co oznacza iż do skutku doszła umowa nabycia przez mnie 995.000 akcji serii D spółki MERIT INVEST S.A. z dnia 1 lipca 2014 roku w drodze subskrypcji prywatnej w ramach kapitału docelowego. Cena nabycia wyniosła 0,10 zł za jedną akcję."
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zakończenie subskrypcji akcji serii D

2014-07-18 EBI

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 1/6/2014 Zarządu Spółki pod MERIT INVEST Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 26 czerwca 2014 roku, zakończenie w dniu 7 lipca 2014 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział akcji serii D został dokonany w dniu 1 lipca 2014 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało przydzielonych 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje serii D złożyło zapisy 2 podmioty – osoby fizyczne.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii D zostały przydzielone 2 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii D wynosi 0,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

2014-07-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A.

W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.

II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W czerwcu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:

- 2014-06-02 RR 10/2014 Raport roczny MERIT INVEST S.A. za 2013 r.
- 2014-06-10 RB 11/2014 Raport miesięczny za maj 2014 r.
- 2014-06-23 RB 12/2014 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 roku.
- 2014-06-23 RB 13/2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 2014-06-23 RB 14/2014 Powołanie Prezesa Zarządu
- 2014-06-26 RB 15/2014 Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

W czerwcu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:

-2014-06-23 RB 4/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r.
-2014-06-23 RB 5/2014 Korekta raportu ESPI 4/2014 z dnia 23.06.2014 r.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3.540 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec czerwca 2014).

W bieżącym okresie – realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził intensywne rozmowy z potencjalnymi partnerami.

Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst.

W dniu 23 czerwca br. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenia (treść uchwał znajduje się w raporcie 12/2014 z dnia 23 czerwca br.) w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Żeromskiego 46 B, lokal 17, 26-600 Radom ).

W dniu 25 czerwca br. zarząd spółki MERTI INVEST S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 100.000 zł w drodze emisji 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji.


IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.

Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014r.Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

2014-06-26 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu (dalej: "Emitent") informuje, że dnia 25 czerwca 2014 zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 100.000 zł (słownie: stu tysięcy złotych) w drodze emisji 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii D nowej emisji.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji.

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 3 ust. 5b) załącznika 3 do Regulaminu ASO
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały Zarządu_25.06.2014.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie Prezesa Zarządu

2014-06-23 EBI

W dniu 23.06.2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej MERIT INVEST S.A., podczas którego wybrano Prezesa Zarządu Spółki na nową czteroletnią kadencję. 

Prezesem Zarządu MERIT INVEST S.A. został Pan Mirosław Stępień, pełniący tę funkcję również w poprzedniej kadencji.
 
W załączeniu życiorys zawodowy prezesa zarządu
 
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorysy zawodowe _ Mirosław StępieńZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

2014-06-23 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 r. powołało na nową czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:
 
Sylwia Stępień 
Magdalena Kacprzak 
Jerzy Lodziński 
Jarosław Nobik 
Łukasz Wójcik
 
W załączeniu życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej
 
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Życiorysy zawodowe RN_ Sylwia StępieńZobacz
2Życiorysy zawodowe RN_ Magdalena KacprzakZobacz
3Życiorysy zawodowe RN_ Jerzy LodzińskiZobacz
4Życiorysy zawodowe RN_ Jarosław NobikZobacz
5Życiorysy zawodowe RN_ Łukasz WójcikZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2014 r.

2014-06-23 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2014 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał. 

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 23.06.2014Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Korekta raportu ESPI 4/2014 z dnia 23.06.2014

2014-06-23 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje podpisaną listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 23 czerwca 2014 r. przekazaną raportem ESPI 4/2014. Korekta raportu dotyczy uzupełnienia podpisu osoby reprezentującej spółkę.

Mirosław Stępień 
Liczba akcji: 204 600
Liczba głosów: 204 600
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,28%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 12,37 %
 
Sylwia Stępień 
Liczba akcji: 100 000
Liczba głosów: 100 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,44%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,04 %
 
SEIONT HOLDINGS LIMITED 
Liczba akcji: 866 568
Liczba głosów: 866 568
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 73,17%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 52,38 %
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 r.

2014-06-23 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 23 czerwca 2014 r. 
 
Mirosław Stępień 
Liczba akcji: 204 600
Liczba głosów: 204 600
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 17,28%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 12,37 %
 
Sylwia Stępień 
Liczba akcji: 100 000
Liczba głosów: 100 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,44%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,04 %
 
SEIONT HOLDINGS LIMITED 
Liczba akcji: 866 568
Liczba głosów: 866 568
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 73,17%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 52,38 %
 
Podpisy osób reprezetujących spółkę:
 
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 

Osoba reprezentująca spółkę:
-

Raport miesięczny za maj 2014 r.

2014-06-10

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W maju 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2014-05-12 RB 7/2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku.
- 2014-05-14 RK 8/2014 Raport za I kwartał 2014 roku.
-2014-05-27 RB 9/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku.
 
W maju 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:
 
-2014-05-27 RB 2/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3420 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec maja 2014).
 
W bieżącym okresie – realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził intensywne 
rozmowy z potencjalnymi partnerami. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
Emitent opublikował raport za pierwszy kwartał 2014 roku. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014r.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku

2014-05-27 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Żeromskiego 46 B lok. 17, 26-600 Radom ).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1 OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku

2014-05-27 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej (ul. Żeromskiego 46 B lok. 17, 26-600 Radom ).
 
W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2014 r.

2014-05-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2014 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W kwietniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2014-04-10 RB 6/2014 Raport miesięczny za marzec 2014 roku.
 
W kwietniu 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Emitent prowadził akcję promocyjną portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów, a także studentów, gdzie projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Obecnie e-contest.pl posiada 3380 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec kwietnia 2014), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Ponadto Emitent prowadzi działania zmierzające do pozyskania kolejnych reklamodawców. 
 
W bieżącym okresie - realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz przygotowywał nową strategię rozwoju na lata 2014-2018. 
 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu czerwcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc maj 2014r.
Raport roczny za 2013 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2014 r

2014-04-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2014 roku. 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W marcu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2014-03-12 RB 5/2014 Raport miesięczny za luty 2014 roku.
 
W marcu 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3330 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec marca 2014), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Ponadto Emitent rozpoczął pozyskiwanie reklamodawców. 
 
W bieżącym okresie - realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent przeprowadza analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2014r.
Raport okresowy za I kwartał 2014r.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2014 r.

2014-03-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2014 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Domy mediowe szacują, że wydatki na reklamę w 2014 roku średnio wzrosną ok. 10%. Według Lowe Media, należy jednak zauważyć, że choć Internet jest od kilku lat najbardziej dynamicznie rosnącym medium, to dynamika wzrostu reklamy w sieci z roku na rok maleje, co jest efektem dojrzewania segmentu reklamy online i postępującej konsolidacji rynku.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W lutym 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2014-02-12 RB 3/2014 Raport miesięczny za styczeń 2014 roku.
- 2014-02-14 RK 4/2014 Raport za IV kwartał 2013 roku.
 
W lutym 2014 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W bieżącym okresie Emitent opublikował Raport za IV kwartał 2013 roku. 
 
Emitent prowadził promocję portalu e-contest.pl wśród przedsiębiorców i inwestorów. Obecnie e-contest.pl posiada 3260 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec lutego 2014), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Ponadto Emitent rozpoczął pozyskiwanie reklamodawców. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
W bieżącym okresie - realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc marzec.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2014 r.

2014-02-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2014 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W styczniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2014-01-13 RB 1/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013 roku.
- 2014-01-14 RB 2/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
 
W styczniu 2014 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI.
 
- 2014-01-15 RB_ASO 1/2014 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST S.A. 
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W bieżącym okresie Emitent przeprowadził szereg rozmów i prezentacji z instytucjami, które wyraziły potencjalne zainteresowanie portalem i możliwościami, jakie on daje, w tym zwłaszcza publikowaniem projektów inwestycyjnych. Obecnie e-contest.pl posiada 3200 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec stycznia 2014), a ich liczba sukcesywnie rośnie.
 
Emitent przedstawił harmonogram publikacji raportów okresowych na rok 2014.
 
W bieżącym okresie - realizując jeden z elementów strategii rozwoju - Emitent prowadził intensywne rozmowy z potencjalnymi partnerami. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc luty.
 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST S.A.

2014-01-15 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST S.A. ("Emitent") na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie prezesa zarządu MERIT INVEST S.A. Pana Mirosława Stępnia: 

 
" Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 ust.5 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniach 20.02.2013-22.08.2013r dokonałem zakupu na rynku wtórnym (NewConnect) 300 akcji MERIT INVEST S.A. według poniższego zestawienia. Na dzień 15.01.2014 posiadałem łącznie 204.600 sztuk akcji MERIT INVEST S.A., czyli 12,37% w kapitale i głosach na WZA. Przed zakupem posiadałem 204.300 akcji co odpowiadało 12,35% kapitału i głosów na WZA.
 
20.02.2013 - 50 szt. - cena 0,49 zł.
22.02.2013 - 50 szt. - cena 0,57 zł.
01.03.2013 - 50 szt. - cena 0,47 zł.
04.03.2013 - 50 szt. - cena 0,47 zł.
05.03.2013 - 20 szt. - cena 0,56 zł.
19.03.2013 - 20 szt. - cena 0,64 zł.
22.08.2013 - 60 szt. - cena 0,41 zł."
 
Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

2014-01-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku. 
 
Raporty kwartalne:
- 14 lutego 2014 roku - raport okresowy za IV kwartał 2013 roku,
- 14 maja 2014 roku - raport okresowy za I kwartał 2014 roku,
- 14 sierpnia 2014 roku - raport okresowy za II kwartał 2014 roku,
- 14 listopada 2014 roku - raport okresowy za III kwartał 2014 roku.
 
Raport roczny:
- 2 czerwca 2014 roku - raport roczny za 2013 rok.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2013 r.

2014-01-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W grudniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-12-13 RB 23/2013 Raport miesięczny za listopad 2013 roku.
 
W grudniu 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W grudniu Emitent prowadził intensywną akcję informacyjną związaną z projektem internetowym e-contest.pl. Obecnie e-contest.pl posiada ponad 3000 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec grudnia 2013), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Akcja promocyjna platformy inwestorskiej została przedłużona do końca stycznia 2014 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc styczeń.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2013 r.

2013-12-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2013 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W listopadzie 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-11-12 RB 21/2013 Raport miesięczny za październik 2013 roku.
- 2013-11-14 RK 22/2013 Raport za III kwartał 2013 roku.
 
W listopadzie 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W listopadzie br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości Raport za III kwartał 2013 roku. Zysk netto za III kwartał 2013 wynosi 23 889,38 zł. W tym samym okresie rozliczeniowym w 2012 Emitent wykazał stratę w kwocie103 612,02. Po trzech kwartałach 2013 roku zysk netto osiągnął poziom 69 099,51 zł., wobec straty 175 427,66 zł w roku 2012.
 
Emitent prowadzi akcję informacyjną związaną z projektem internetowym e-contest.pl. Obecnie e-contest.pl posiada 2081 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec listopada 2013), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Akcja promocyjna platformy inwestorskiej została przedłużona do końca stycznia 2014 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc grudzień.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2013 r.

2013-11-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W październiku 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-10-11 RB 20/2013 Raport miesięczny za wrzesień 2013 roku.
 
W październiku 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Emitent uczestniczył w targach Inno-Tech Expo w Kielcach, gdzie przeprowadził szereg rozmów i prezentacji z instytucjami, które wyraziły potencjalne zainteresowanie portalem i możliwościami, jakie on daje, w tym zwłaszcza publikowaniem projektów inwestycyjnych. Obecnie e-contest.pl posiada ponad 1800 zarejestrowanych użytkowników, a ich liczba sukcesywnie rośnie (stan na koniec października 2013). Akcja promocyjna platformy inwestorskiej została przedłużona do końca stycznia 2014 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
W październiku Emitent przeprowadzał akcję informacyjną związaną z Konkursu "RÓB BIZNES". Jest to konkurs skierowany do firm i pomysłodawców projektów biznesowych. Ocena przesłanych przez Uczestników projektów będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria: realność realizacji projektu, potencjał dalszego rozwoju, innowacyjność projektu. Szczegóły konkursu zostaną przedstawione na stronie platformy internetowej Emitenta www.e-contest.pl. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc listopad.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2013 r

2013-10-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
We wrześniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-09-13 RB 19/2013 Raport miesięczny za sierpień 2013 roku.
 
We wrześniu 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W bieżącym okresie Emitent przeprowadził szereg rozmów i prezentacji z instytucjami, które wyraziły potencjalne zainteresowanie portalem i możliwościami, jakie on daje, w tym zwłaszcza publikowaniem projektów inwestycyjnych. Obecnie e-contest.pl posiada ponad 1500 zarejestrowanych użytkowników, a ich liczba sukcesywnie rośnie (stan na koniec września 2013). Akcja promocyjna platformy inwestorskiej została przedłużona do końca listopada 2013 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
We wrześniu br. rozpoczęły się prace na przygotowaniem Konkursu "RÓB BIZNES" skierowanego do firm i pomysłodawców projektów biznesowych. Ocena przesłanych przez Uczestników projektów będzie przeprowadzana w oparciu o następujące kryteria: realność realizacji projektu, potencjał dalszego rozwoju, innowacyjność projektu. Szczegóły konkursu zostaną przedstawione na stronie platformy internetowej Emitenta www.e-contest.pl w drugiej połowie października br.
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc październik.
Raport okresowy za III kwartał 2013r.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2013 r.

2013-09-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W sierpniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2013-08-09 RB 16/2013 Raport miesięczny za lipiec 2013 roku.
- 2013-08-14 RK 17/2013 Raport za II kwartał 2013 roku.
- 2013-08-22 RB 18/2013 Wygaśniecie Umowy z Autoryzowanym Doradcą.
 
W sierpniu 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI:
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Realizowany przez MERIT INVEST projekt połączenia notowanej na Newconnect spółki TRO MEDIA SA ze spółką WDSP Holding SA zakończył się sukcesem. W dniu 30 sierpnia br. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia Spółek oraz zmienił nazwę połączonej firmy na INDATA Software SA. Tym samym zakończył się pierwszy ważny etap w drodze INDATA Software SA na rynek główny GPW. MERIT INVEST pełni dla INDATA Software SA rolę lidera i koordynatora wszelkich działań związanych z procesem połączenia oraz wprowadzenia akcji Spółki na rynek główny GPW. 
 
W bieżącym okresie Emitent przeprowadził akcję informacyjną na temat projektu internetowego e-contest.pl, która zaowocowała zwiększeniem się ilości użytkowników. Obecnie e-contest.pl posiada ponad 1.250 zarejestrowanych użytkowników (stan na koniec sierpnia 2013), a ich liczba sukcesywnie rośnie. Akcja promocyjna platformy inwestorskiej została przedłużona do końca listopada 2013 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
W dniu 21 sierpnia 2013 roku wygasła umowa z firmą DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o., która pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Zakończenie współpracy związane jest ze zrealizowaniem przez Emitenta obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc wrzesień.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2013-08-22 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Emitent") z siedzibą w Radomiu informuje o wygaśnięciu umowy z firmą DSBJ Grupa Doradcza Sp. z o.o., która pełniła funkcję Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Umowa wygasła dnia 21 sierpnia 2013 roku. Zakończenie współpracy związane jest ze zrealizowaniem przez Emitenta obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy przez okres co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu, wynikającym z § 18 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązującego na dzień pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta na NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za lipiec 2013 r.

2013-08-09 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W minionym okresie nie odnotowano zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W lipcu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-07-10 RB 15/2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.
 
W lipcu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
 
- 2013-07-09 RB 6/2013 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
- 2013-07-09 RB 7/2013 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W bieżącym okresie Emitent przeprowadził szereg rozmów i prezentacji z instytucjami, które wyraziły potencjalne zainteresowanie portalem i możliwościami, jakie on daje, w tym zwłaszcza publikowaniem projektów inwestycyjnych. Obecnie e-contest.pl posiada ponad 800 zarejestrowanych użytkowników, a ich liczba sukcesywnie rośnie (stan na koniec lipca 2013). Akcja promocyjna platformy inwestorskiej ma trwać do końca września 2013 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc sierpień.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za czerwiec 2013 r.

2013-07-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2013 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognozy rynek reklamy internetowej w Polsce urośnie w ciągu najbliższych 4 lat o blisko 60 procent. Przewiduje się także ponad 4-krotny wzrost wydatków na marketing dla urządzeń mobilnych. 
Raport opublikowany przez IAB Polska wskazuje, że spośród kanałów używanych do reklamy online, największy wzrost notuje marketing w wyszukiwarkach (SEM) z 19-procentową dynamiką wzrostu w pierwszym półroczu 2012 roku. Coraz mniej popularna robi się reklama display, która prawdopodobnie w 2012 roku ustąpiła z pozycji lidera. Najgorzej wypadła reklama e-mail, która to zanotowała spadek aż o 11 procent.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W czerwcu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-06-13 RB 13/2013 Raport miesięczny za maj 2013 roku.
- 2013-06-25 RB 14/2013 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku.
 
W czerwcu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raport za pośrednictwem systemu ESPI:
 
- 2013-06-25 RB 5/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r. 
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W miesiącu czerwcu br. Emitent promował platformę inwestorską www.e-contest.p poprzez szereg prezentacji i spotkań indywidualnych, a także innych działań marketingowych. Wspomniane działania marketingowe przyczyniły się do zwiększenia liczby zarejestrowanych użytkowników do ponad 600 podmiotów (stan na koniec czerwca 2013r.). Akcja promocyjna platformy inwestorskiej ma trwać do końca września 2013 roku. Do końca tego okresu będzie też trwała promocja zwalniająca wszystkich użytkowników z opłat za korzystanie z pełnej wersji platformy.
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. 
 
W dniu 25 czerwca br. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenia (treść uchwał znajduje się w raporcie 14/2013 z dnia 25 czerwca br.)
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu sierpniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc lipiec.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2013-07-09 ESPI

MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 lipca 2013 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - spółki INWESTYCJE.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, INWESTYCJE.PL S.A. informuje, iż związku ze sprzedażą 295.000 akcji w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej dniu 3 lipca 2013 roku, zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MERIT INVEST SA (dalej "Spółka"). Przed zawarciem transakcji INWESTYCJE.PL S.A. była posiadaczem 295.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda stanowiących 17,83% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, które uprawniały do oddania 295.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 17,83% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu transakcji INWESTYCJE.PL S.A. nie posiada akcji Spółki. INWESTYCJE.PL S.A. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST SA.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2013-07-09 ESPI

MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 lipca 2013 roku otrzymała następujące zawiadomienie od akcjonariusza - spółki SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr):

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, SEIONT HOLDINGS LIMITED informuje, iż w związku z nabyciem 295.000 akcji w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 3 lipca 2013 roku, zmienił się stan posiadania ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MERIT INVEST SA (dalej "Spółka").
Przed zawarciem transakcji SEIONT HOLDINGS LIMITED była posiadaczem 592.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda stanowiących 35,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniały do oddania 592.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 35,81% ogólnej liczby głosów. Po zawarciu transakcji SEIONT HOLDINGS LIMITED posiada 887.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda stanowiących 53,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do oddania 887.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 53,64% ogólnej liczby głosów. SEIONT HOLDINGS LIMITED nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST SA.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2013 r.

2013-06-25 ESPI

Zarząd MERIT INVEST SA przekazuje listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MERIT INVEST SA w dniu 25 czerwca 2013 r. 

Mirosław Stępień 
Liczba akcji: 204 540
Liczba głosów: 204 540
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 64,40%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 12,36 %
 
Sylwia Stępień 
Liczba akcji: 100 000
Liczba głosów: 100 000
% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,48%
% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,04 %
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 r.

2013-06-25 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2013 r. wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał. 
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 25-06-2013Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za maj 2013 r.

2013-06-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013 roku. 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognozy rynek reklamy internetowej w Polsce urośnie w ciągu najbliższych 4 lat o blisko 60 procent. Przewiduje się także ponad 4-krotny wzrost wydatków na marketing dla urządzeń mobilnych. 
Raport opublikowany przez IAB Polska wskazuje, że spośród kanałów używanych do reklamy online, największy wzrost notuje marketing w wyszukiwarkach (SEM) z 19-procentową dynamiką wzrostu w pierwszym półroczu 2012 roku. Coraz mniej popularna robi się reklama display, która prawdopodobnie w 2012 roku ustąpiła z pozycji lidera. Najgorzej wypadła reklama e-mail, która to zanotowała spadek aż o 11 procent.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W maju 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-05-10 RB 9/2013 Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.
- 2013-05-14 RK 10/2013 Raport za I kwartał 2013 roku.
- 2013-05-24 RR 11/2013 Raport roczny MERIT INVEST S.A. za 2012 rok.
- 2013-05-28 RB 12/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku.
 
W maju 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
 
- 2013-05-27 Korekta zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych.
- 2013-05-28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W miesiącu maju br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2013 roku i roczny raport za rok 2012. 
W pierwszym kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła prawie 115 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o ponad 60% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku i jest związane z opóźnieniem realizacji projektów. Aktualnie Spółka osiąga przychody głównie z działalności doradczej. Na poziomie operacyjnym Spółka notuje niewielką stratę w wysokości nieco ponad 2 tys. zł. w porównaniu do 11 tys. zysku w analogicznym okresie w poprzednim roku. Pozytywny wpływ na wynik netto Spółki ma działalność inwestycyjna. W I kwartale 2013 roku wzrost wyceny spowodował zysk netto na poziomie ponad 113 tys. zł. w porównaniu do 82 tys. zł. zysku w I kw. roku 2012, co oznacza wzrost zysku netto o 37%.
Rok 2012 był dla Emitenta okresem szczególnym, 22 sierpnia 2012 r. MERIT INVEST SA zadebiutowała na rynku NewConnect. W roku 2012 przychody Emitenta wyniosły 1.034.400 zł, co należy uznać za dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka aktualnie przychody generuje tylko z działalności doradczej. Przychody te były niższe o 13,8% od zakładanej prognozy na poziomie 1,2 mln zł. Nieznacznie niższe od zakładanych przychody wiązały się przesunięciem w czasie części realizowanych projektów doradczych. Koszty z działalności spółki wyniosły 997.948,41 zł., co jest sytuacją normalną na tym etapie rozwoju spółki. W związku z powyższym na poziomie działalności operacyjnej Emitenta w roku 2012 wykazała zysk na poziomie 40.040,10 zł. W 2012 roku Emitent osiągnął zysk netto w wysokości 20.533,46 zł wobec straty netto na poziomie 418.689,36 w 2011 roku.
Emitent ogłosił zwołanie Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca br.,o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Marii Cywińskiej (ul. Piłsudskiego 9, 26-600 Radom ).
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lipcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc czerwiec. 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku

2013-05-28 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Marii Cywińskiej (ul. Piłsudskiego 9, 26-600 Radom ).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ.pdf Zobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku

2013-05-28 ESPI

Zarząd Spółki MERIT INVEST SA z siedzibą w Radomiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2013 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej p. Marii Cywińskiej (ul. Piłsudskiego 9, 26-600 Radom ).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
 
Podstawa prawna:
Inne uregulowania 

 

Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1 OGŁOSZENIE I PROJEKTY UCHWAŁ.pdfZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Korekta zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

2013-05-27 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST S.A. ("Emitent") na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje korektę zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie prezesa zarządu MERIT INVEST S.A. Pana Mirosława Stępnia: 

" Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 ust.5 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniach 03.09.2012-28.12.2012r dokonałem zakupu na rynku wtórnym (NewConnect) 4.300 akcji MERIT INVEST S.A. według poniższego zestawienia. Na dzień 15.01.2013 posiadałem łącznie 204.300 sztuk akcji MERIT INVEST S.A., czyli 12,35% w kapitale i głosach na WZA. Przed zakupem posiadałem 200.000 akcji co odpowiadało 12,09% kapitału i głosów na WZA.
 
Dzień i miesiąc 2012 roku
Wolumen transakcji
Średnia cena zakupu
 
3.09 180 1,30
5.09 20 1,32
7.09 100 1,32
10.09 130 1,34
12.09 100 1,34
13.09 20 1,35
21.09 20 1,45
25.09 30 1,06
26.09 710 1,06
02.10 20 1,12
03.10 20 1,13
08.10 1780 0,85
19.10 20 1,09
26.10 50 0,60
29.10 20 0,69
21.11 60 0,59
22.11 40 0,62
23.11 10 0,59
27.11 60 0,50
29.11 50 0,32
28.11 660 0,40
10.12 10 0,58
12.12 50 0,54
13.12 10 0,55
14.12 10 0,48
18.12 20 0,43
28.12 110 0,35
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za kwiecień 2013 r.

2013-05-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2013 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INVEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognozy rynek reklamy internetowej w Polsce urośnie w ciągu najbliższych 4 lat o blisko 60 procent. Przewiduje się także ponad 4-krotny wzrost wydatków na marketing dla urządzeń mobilnych. 
Raport opublikowany przez IAB Polska wskazuje, że spośród kanałów używanych do reklamy online, największy wzrost notuje marketing w wyszukiwarkach (SEM) z 19-procentową dynamiką wzrostu w pierwszym półroczu 2012 roku. Coraz mniej popularna robi się reklama display, która prawdopodobnie w 2012 roku ustąpiła z pozycji lidera. Najgorzej wypadła reklama e-mail, która to zanotowała spadek aż o 11 procent.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W kwietniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-04-12 RB 8/2013 Raport miesięczny za marzec 2013 roku.
 
W kwietniu 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W miesiącu kwietniu br. Emitent promował platformę inwestorską www.e-contest.pl poprzez szereg prezentacji. Usługa jest przeznaczona dla firm i osób prywatnych poszukujących kapitału na rozwój oraz dla inwestorów poszukujących odpowiednich inwestycji w celu rozbudowy portfela inwestycyjnego. Dodatkowe możliwości dla firm i osób prywatnych to: osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, zdobycie zaufania inwestorów, zaprezentowanie inwestycji jak najszerszej liczbie inwestorów, analizę konkurencji, otrzymanie oceny rynkowej inwestycji po jak najniższych kosztach i w jak najkrótszym czasie. Usługa e-contest odpowiada na potrzeby inwestorów, ponieważ pozwala dokładnie zapoznać się z przedsiębiorstwem i zamierzeniem inwestycyjnym, dotrzeć do inwestycji o niskim ryzyku, a także do firm, które rozważają wejście na rynek kapitałowy, zapewnia narzędzia do komunikacji z przedsiębiorstwem, ułatwia precyzyjną ocenę inwestycji. Osoby zalogowane mogą również korzystać z różnych form współpracy, takich jak: barter, zakup usługi i/lub firmy, nieruchomości. Przedsiębiorcy i inwestorzy mogą umieszczać prezentacje on-line zarówno projektów jak i spółek, a także uczestniczyć w wymianie poglądów na forach i blogach, korzystać z analiz i komentarzy eksperckich działających na e-contets.pl.
 
W dniu 22 kwietnia 2013 Emitent opublikował kolejne notowanie indeksu nastroju inwestycyjnego firm notowanych na NewConnect - INI-CON. Po 14 % spadku notowań w listopadzie 2012, tym razem wartość indeksu wzrosła o 2,4% do poziomu 56,1 pkt. Zwyżka indeksu nie oznacza jednak powrotu do poziomu optymizmu sprzed roku (63,8 pkt.). Nieznacznie zwiększył się nawet odsetek firm (z 33% do 35%), które nie planują w ogóle wydatków inwestycyjnych, a poziom zatrudnienia zamierza zwiększyć zaledwie 25% Spółek, poprzednio - było ich 39%. Więcej szczegółowych danych wynikających z badań oraz informacji na temat indeksu na stronie http://www.meritinvest.pl/pl/ini-con . Czwarte badanie INI-CON zostało przeprowadzone w kwietniu br. i podobnie jak poprzednio zawierało 12 pytań dotyczących między innymi oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, tempa i poziomu nakładów inwestycyjnych oraz planowanego zatrudnienia. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu maju, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc kwiecień. 
Raport okresowy za I kwartał 2013
 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za marzec 2013 r.

2013-04-13 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według prognozy rynek reklamy internetowej w Polsce urośnie w ciągu najbliższych 4 lat o blisko 60 procent. Przewiduje się także ponad 4-krotny wzrost wydatków na marketing dla urządzeń mobilnych. 
Raport opublikowany przez IAB Polska wskazuje, że spośród kanałów używanych do reklamy online, największy wzrost notuje marketing w wyszukiwarkach (SEM) z 19-procentową dynamiką wzrostu w pierwszym półroczu 2012 roku. Coraz mniej popularna robi się reklama display, która prawdopodobnie w 2012 roku ustąpiła z pozycji lidera. Najgorzej wypadła reklama e-mail, która to zanotowała spadek aż o 11 procent.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W marcu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
 
- 2013-03-12 RB 7/2013 Raport miesięczny za luty 2013 roku.
 
W marcu 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W marcu br. platforma inwestorska www.e-conest.pl uzyskała pełną funkcjonalność. E-contest.pl skierowana jest do dwóch grup docelowych: Spółek poszukujących kapitału lub partnerów i kontrahentów oraz do inwestorów. Jego kluczowym elementem jest Ranking Projektów Inwestycyjnych. Firmy poszukujące kapitału mogą opisać swoje zamierzenie inwestycyjne poprzez wprowadzenie odpowiednich wartości w systemie. Na tej podstawie w oparciu o parametry odzwierciedlające bieżące preferencje inwestorów, analityków i sytuację rynkową, zamierzenie inwestycyjne otrzymuje wartość punktową oraz miejsce w Rankingu. 
E-contest.pl została zrealizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W bieżącym okresie Emitent przeprowadził szereg rozmów i prezentacji z instytucjami, które wyraziły potencjalne zainteresowanie portalem i możliwościami, jakie on daje, w tym zwłaszcza publikowaniem projektów inwestycyjnych. Obecnie e-contest.pl posiada 200 zarejestrowanych użytkowników, a ich liczba sukcesywnie rośnie.
Poza Rankingiem na platformie działa giełda ofert, gdzie użytkownicy mogą nie tylko szukać inwestora, ale również publikować oferty związane ze sprzedażą/kupnem firmy, produktu, czy usługi. Nawiązywać współpracę i wymianę barterową, a także partycypować w wymianie poglądów na forach i blogach działających na e-contest.pl. Dodatkowo platforma publikuje ciekawe artykuły i analizy.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu kwietniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc marzec. 
Publikacja indeksu nastrojów inwestycyjnych spółek z NewConnect 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za luty 2013 r.

2013-03-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. ZenithOptimedia szacuje, ze rynek reklamy internetowej wzrośnie o 7,5%. Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł). Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już, co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Szacuje się, że cały rynek internetu urośnie w tym roku 10%.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W lutym 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2013-02-11 RB 4/2013 Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.
- 2013-02-14 RK 5/2013 Raport za IV kwartał 2012 r.
- 2013-02-15 RB 6/2013 Emisja obligacji serii B 
 
W lutym 2013 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W dniu 14 lutego br., Emitent przedstawił raport za IV kwartał 2012 roku. 
 
W połowie lutego została uruchomiona platforma inwestorska www.e-conest.pl, zrealizowana w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W tym okresie Emitent przeprowadzał działania marketingowe w celu pozyskania użytkowników i partnerów. 
 
E-contest.pl skierowany jest do dwóch grup docelowych: do Spółek poszukujących kapitału lub partnerów i kontrahentów oraz do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Jego kluczowym elementem jest Ranking Projektów Inwestycyjnych. Firmy poszukujące kapitału mogą opisać swoje zamierzenie inwestycyjne poprzez wprowadzenie odpowiednich wartości w systemie. Na tej podstawie w oparciu o parametry odzwierciedlające bieżące preferencje inwestorów, analityków i sytuację rynkową, zamierzenie inwestycyjne otrzymuje wartość punktową oraz miejsce w Rankingu. Cały proces tworzenia i aktualizacji parametrów jest dynamiczny i zautomatyzowany, działając w oparciu o zaprogramowane algorytmy w systemie informatycznym. 
Poza tym na platformie jest giełda ofert, forum wymiany poglądów, strefa blogów oraz prezentowane są ciekawe artykuły i analizy. 
 
Emitent realizował również usługi w ramach podpisanych umów doradczych oraz kontynuował działania związane z pozyskaniem nowych kontraktów i partnerów. 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu marcu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc luty. 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Emisja obligacji serii B

2013-02-15 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż w dniu 15 lutego 2013 roku podjął uchwałę o emisji 140 sztuk Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł. każda. Obligacje są obligacjami o oprocentowaniu 12% w stosunku rocznym. Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Termin wykupu przypada na dzień 15 lipca 2013 r. Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji. Data przydziału Obligacji nastąpiła w dniu 15 lutego 2013 roku. Objęcie Obligacji serii B nastąpiło z należności głównej Obligacji serii A, których wykup przypadał w dniu 15.02.2013 roku. 
 
Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za styczeń 2013 r.

2013-02-11 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2013 roku. 
 
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. ZenithOptimedia szacuje, ze rynek reklamy internetowej wzrośnie o 7,5%. Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł). Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już, co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Szacuje się, że cały rynek internetu urośnie w tym roku 10%.
 
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W styczniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2013-01-08 RB 01/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku.
- 2013-01-10 RB 2/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 r.
- 2013-01-29 RB 3/2013 Zmiana prognozy przychodów 
 
W styczniu 2013 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raporty:
- 2013-01-15 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST S.A.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W styczniu kontynuowane były prace nad opracowaniem i uruchomieniem wersji release systemu informatycznego z e-usługą. Wersja ta zawiera już kompletną i zamkniętą funkcjonalność ze wszystkimi modułami w systemie w wersjach pełnych. Zostały dokończone wszystkie moduły rozpoczęte w wersji beta. Wprowadzono również poprawki do wszystkich modułów zapewniające ich prawidłowe działanie, a także poprawiono błędy wykryte w trakcie testowania poszczególnych elementów systemu. Emitent rozpoczął promocję projektu. Projekt jest dostępny dla użytkowników pod adresem: www.e-contest.pl
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. W ramach tych działań Emitent prowadzi rozmowy z funduszami poszukującym ciekawych inwestycji w segmencie MSP.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu lutym, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc styczeń. 
Raport okresowy za IV kwartał 2012r.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zmiana prognozy przychodów

2013-01-30 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Emitent") informuje, że dokonuje korekty prognozy przychodów w 2012 roku na następujące:
- przychody ze sprzedaży na poziomie 1,0 mln zł,
 
Dotychczasowa prognoza przychodów Emitenta zaprezentowana w Dokumencie informacyjnym zawierała następujące dane: 
- przychody ze sprzedaży na poziomie 1,2 mln zł,
 
Podstawy i istotne założenia do zmiany prognozy:
- prognoza uwzględnia skutki finansowe opóźnień w realizacji części projektów, o czym Emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2012r. 
- prognoza przychodów MERIT INVEST na rok 2012 oszacowana została na podstawie umów, które Emitent posiada w swoim portfelu,
- prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.
 
Jednocześnie ze względu na przesunięcia w realizacji części projektów oraz negocjacje nowych, Emitent odwołuje prognozę przychodów na rok 2013. Emitent opublikuje prognozę przychodów na rok 2013 po oszacowaniu realizowanych i negocjowanych kontraktów.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce MERIT INVEST S.A.

2013-01-15 ESPI

Zarząd spółki MERIT INVEST S.A. ("Emitent") na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamia o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie prezesa zarządu MERIT INVEST S.A. Pana Mirosława Stępnia: 
 
" Na podstawie art. 160 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz §2 ust.5 rozporządzania ministra finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w dniach 03.09.2012-28.12.2012r dokonałem zakupu na rynku wtórnym (NewConnect) 4.300 akcji MERIT INVEST S.A. po średniej cenie 0,84 zł. Obecnie posiadam łącznie 204.300 sztuk akcji MERIT INVEST S.A., co daje 12,35% w kapitale i głosach na WZA. Przed zakupem posiadałem 200.000 akcji co odpowiadało 12,09% kapitału i głosów na WZA."
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za grudzień 2012 r.

2013-01-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiego rynku kapitałowego, jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywny System Obrotu - New Connect. (429 spółek, dane z 7.01.2013) Duże zainteresowanie rynkiem New Connect pozytywnie wpisuje się w potencjał wzrostu przychodów Emitenta z zakresu doradztwa dla podmiotów zarówno zainteresowanych debiutem w alternatywnym systemie obrotu, jak i podmiotów obecnych na tym rynku i mających aspiracje do przejścia na rynek główny GPW. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego pozytywne znaczenie maja prognozy dotyczące rynku reklamy internetowej. Według Pricewaterhouse Coopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie). 
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W grudniu 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2012-12-12 RB 20/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 r. 
 
W grudniu 2012 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
Emitent realizował usługi w ramach podpisanych umów doradczych. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy firm, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. W ramach tych działań Emitent prowadzi rozmowy z funduszami poszukującym ciekawych inwestycji w segmencie MSP.
 
W ramach realizacji strategii rozwoju opisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitent kontynuuje rozmowy z podmiotami, które mogłyby związać się kapitało i uzupełnić paletę usług o doradztwo księgowe i audyt. 
 
W czwartym kwartale kontynuowane były prace nad opracowaniem i uruchomieniem wersji release systemu informatycznego z e-usługą, który jest rozwinięciem wersji beta. Wersja ta zawiera już kompletną i zamkniętą funkcjonalność ze wszystkimi modułami w systemie w wersjach pełnych. Zostały dokończone wszystkie moduły rozpoczęte w wersji beta. Wprowadzono również poprawki do wszystkich modułów zapewniające ich prawidłowe działanie, a także poprawiono błędy wykryte w trakcie testowania poszczególnych elementów systemu. Emitent rozpoczął promocję projektu.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu styczniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc grudzień. 
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

2013-01-08 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku. 

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
 
Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku - w dniu 14 lutego 2013 roku,
Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - w dniu 14 maja 2013 roku,
Raport roczny za 2012 rok - w dniu 24 maja 2013 roku,
Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku - w dniu 14 sierpnia 2013 roku,
Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013 roku.
 
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
 
Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za listopad 2012 r.

2012-12-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2012 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według Pricewaterhouse Coopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie). Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł), co oznacza wzrost o 12,8% rocznie. Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Emitent planuje wprowadzić w marcu 2013 roku e-usługę o tematyce inwestycyjnej, która znacząco wpłynie na dywersyfikację przychodów oraz pomoże zbudować bazę podmiotów do obsługi doradczej i stworzy nowe możliwości inwestycyjne.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W listopadzie 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2012-11-12 RB 18/2012 Raport miesięczny za październik 2012 r. 
- 2012-11-14 RB 19/2012 Raport za III kwartał 2012 r.
 
W listopadzie 2012 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
- 2012-11-06 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
W dniu 14 listopada Emitent opublikował raport za III kwartał br. 
W ramach realizacji strategii rozwoju opisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitent prowadził rozmowy z podmiotami, które mogłyby związać się kapitało i uzupełnić paletę usług o doradztwo księgowe i audyt. Ponadto Emitent prowadził rozmowy i przeprowadzał analizy i negocjował kontrakty z podmiotami, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. Przedmiotem analizy były zarówno przedsięwzięcia prowadzone w formie spółek kapitałowych, jak i innych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. 
W trzecim kwartale kontynuowane były prace nad opracowaniem i uruchomieniem wersji release systemu informatycznego z e-usługą, który są rozwinięciem wersji beta. Wersja ta będzie zawierała już kompletną i zamkniętą funkcjonalność ze wszystkimi modułami w systemie w wersjach pełnych. 
W dniu 23 listopada br. Emitent opublikował indeks nastroju inwestycyjnego, który w stosunku do poprzedniego badania spadł o 9 pkt (14%). Indeks odzwierciedla skłonność do inwestycji firm notowanych na NewConnect. Aktualna wartość indeksu to 54,8 pkt. (poprzednio 63,8 pkt. z dnia 23.04.2012r)
Trzecie badanie INI-CON zostało przeprowadzone przez MERIT INVEST w październiku i pierwszej połowie listopada br. i podobnie jak poprzednio zawierało 12 pytań dotyczących między innymi oceny obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej, tempa i poziomu nakładów inwestycyjnych oraz planowanego zatrudnienia. Więcej szczegółowych danych wynikających z badań oraz informacji na temat indeksu na stronie http://www.meritinvest.pl/pl/ini-con . 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu grudniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc listopad. 
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za październik 2012 r.

2012-11-12 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2012 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiego rynku kapitałowego, jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywny System Obrotu - New Connect. (419 spółek, dane z 4.10.2012) Duże zainteresowanie rynkiem New Connect pozytywnie wpisuje się w potencjał wzrostu przychodów Emitenta z zakresu doradztwa dla podmiotów zainteresowanych debiutem w alternatywnym systemie obrotu. 
Działalność doradcza dla mniejszych spółek z dynamicznie rozwijającego się rynku daje również szansę na rozwój planowanej przez Emitenta działalności inwestycyjnej. Emitent może być zainteresowany udziałem w emisji prywatnej obiecujących spółek zapewniając potencjalnym klientom, oprócz profesjonalnych usług doradczych, również częściowe finansowanie.
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według Pricewaterhouse Coopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie). Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł), co oznacza wzrost o 12,8% rocznie. Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Emitent planuje wprowadzić w lutym 2013 roku e-usługę o tematyce inwestycyjnej, która znacząco wpłynie na dywersyfikację przychodów oraz pomoże zbudować bazę podmiotów do obsługi doradczej i stworzy nowe możliwości inwestycyjne.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W październiku 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty: 
- 2012-10-10 RB 15/2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 r. 
- 2012-10-12 RB 16/2012 Zmiana adresu siedziby Spółki
- 2012-10-25 RB 17/2012 Zawarcie istotnej umowy 
 
W październiku 2012 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
W dniu 12 października Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu zmiany adresu siedziby Spółki.
Nowy adres siedziby Spółki:
Ul. Słowackiego 83
26-600 Radom
 
W dniu 24 października 2012r Emitent podpisał umowę na usługi doradcze, których przedmiotem jest pełnienie roli lidera i koordynatora wszelkich działań związanych z przeprowadzeniem procesu połączenia dwóch podmiotów oraz doradztwo finansowe i przygotowania procesu oferty publicznej oraz wprowadzenia akcji kontrahenta na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Za wykonywane usługi Spółka otrzyma wynagrodzenie stałe oraz prowizję od wartości uplasowanych akcji w ofercie publicznej.
 
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, iż jej szacunkowa wartość przekracza 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych - kryterium, które Spółka przyjęła do określania istotnej umowy. 
W miesiącu październiku Emitent przeprowadzał testowanie poszczególnych elementów systemu serwisu e-contest.
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu listopadzie, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc październik
Raport kwartalny za III kwartał 2012
Opublikowanie wyników III edycji ankiety INI CON -badanie nastroju inwestycyjnego spółek notowanych na New Connect
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawarcie istotnej umowy

2012-10-25 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 24 października 2012r. umowy usług doradczych, których przedmiotem jest pełnienie roli lidera i koordynatora wszelkich działań związanych z przeprowadzeniem procesu połączenia dwóch podmiotów oraz doradztwo finansowe i przygotowania procesu oferty publicznej oraz wprowadzenia akcji kontrahenta na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Za wykonywane usługi Spółka otrzyma wynagrodzenie stałe oraz prowizję od wartości uplasowanych akcji w ofercie publicznej.
 
Umowa została uznana za istotną ze względu na to, iż jej szacunkowa wartość przekracza 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych - kryterium, które Spółka przyjęła do określania istotnej umowy. 
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2. pkt.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zmiana adresu siedziby Spółki

2012-10-12 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2012 roku zmiany adresu siedziby Spółki.

Nowy adres siedziby Spółki:
 
Ul. Słowackiego 83
26-600 Radom
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za wrzesień 2012 r.

2012-10-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2012 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiego rynku kapitałowego, jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywny System Obrotu - New Connect. (419 spółek, dane z 4.10.2012) Duże zainteresowanie rynkiem New Connect pozytywnie wpisuje się w potencjał wzrostu przychodów Emitenta z zakresu doradztwa dla podmiotów zainteresowanych debiutem w alternatywnym systemie obrotu. 
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według Pricewaterhouse Coopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie). Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł), co oznacza wzrost o 12,8% rocznie. Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Emitent planuje wprowadzić w lutym 2013 roku e-usługę o tematyce inwestycyjnej, która znacząco wpłynie na dywersyfikację przychodów oraz pomoże zbudować bazę podmiotów do obsługi doradczej i stworzy nowe możliwości inwestycyjne.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
We wrześniu 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
 
- 2012-09-10 RB 12/2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 r. 
- 2012-09-11 RB 13/2012 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji.
- 2012-09-11 RB 14/2012 Informacja dla Akcjonariuszy.
 
We wrześniu 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty za pośrednictwem systemu ESPI:
- 2012-09-06 Przystąpienie do systemu ESPI
- 2012-09-11 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W miesiącu wrześniu Emitent przeprowadzał testowanie poszczególnych elementów systemu serwisu e-contest.pl. Zasada działania serwisu polega na umożliwieniu kontaktu firm, czy pomysłodawców projektów z potencjalnymi inwestorami, którzy w przyszłości mogliby się zaangażować w finansowanie prezentowanego zamierzenia inwestycyjnego. Jest ona przede wszystkim miejscem prezentacji firmy/pomysłu oraz dodatkowo wprowadza możliwość zweryfikowania swojego projektu na tle innych w oparciu o obiektywne kryteria, w tym rynkowe (np. oparte o indeksy branżowe) ulegające zmianom. Platforma nie jest miejscem oferowania papierów wartościowych, ich wyceny, ani zawierania transakcji.
 
W ramach realizacji strategii rozwoju opisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitent prowadzi rozmowy i przeprowadza analizy podmiotów, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki GPW, NewConnect i Catalyst. Przedmiotem analizy są zarówno przedsięwzięcia prowadzone w formie spółek kapitałowych, jak i innych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
W dniu 28 września br., Emitent został wyróżniony nagrodą Lidera Regionu 2012 w kategorii usługi finansowe. Była to szósta edycja konkursu gospodarczego organizowanego przez redakcję "Echa Dnia". Ideą ustanowienia Nagrody Gospodarczej o nazwie Lider Regionu, była chęć uhonorowania twórców sukcesu gospodarczego w bardzo różnych dziedzinach i obszarach działalności rynkowej. Nagrodzone były też samorządy, instytucje i organizacje, które przyczyniają się do sukcesu regionu i działają na rzecz środowiska lokalnego.
 
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu październiku, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc wrzesień
Przeprowadzenie III edycji ankiety INI CON -badanie nastroju inwestycyjnego spółek notowanych na New Connect
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Informacja dla Akcjonariuszy

2012-09-11 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż sprzedaż akcji, o której mowa w raporcie 13/2012 odbyła się na podstawie warunkowej zgody zarządu Spółki. Zarząd wyraził zgodę dla SEIONT HOLDINGS Ltd na jednorazową zmianę Deklaracji ograniczającej rozporządzanie akcjami z dnia 26 marca 2012 roku i sprzedaż 105.000 akcji poza rynkiem giełdowym, pod warunkiem podpisania deklaracji ograniczającej rozporządzanie akcjami przez podmioty nabywające akcje. Warunek ten został spełniony - do Spółki wpłynęły deklaracje akcjonariuszy nabywających akcje.

Powyższe oznacza, że 105.000 akcji będących przedmiotem transakcji objęte jest lock-upem do dnia 22 lutego 2013 roku. 
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji

2012-09-11 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 września 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienie od akcjonariusza - spółki SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr):

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), informuje, iż w dniu 7 września 2012 roku zbyło w drodze dwóch umów kupna/sprzedaży 105.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 6,35% w kapitale i głosach na WZA. Do dnia zajścia tego zdarzenia SEIONT HOLDINGS Ltd posiadało 780.000 akcji MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA był równy 47,14%. Obecnie SEIONT HOLDINGS Ltd posiada 675.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 40,79% w kapitale i głosach na WZA. SEIONT HOLDINGS Ltd nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji MERIT INVEST S.A.

2012-09-11 ESPI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 września 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienie od akcjonariusza - spółki SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr):

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") SEIONT HOLDINGS Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr), informuje, iż w dniu 7 września 2012 roku zbyło w drodze dwóch umów kupna/sprzedaży 105.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 6,35% w kapitale i głosach na WZA. Do dnia zajścia tego zdarzenia SEIONT HOLDINGS Ltd posiadało 780.000 akcji MERIT INVEST S.A., których udział w kapitale i głosach na WZA był równy 47,14%. Obecnie SEIONT HOLDINGS Ltd posiada 675.000 akcji spółki MERIT INVEST S.A., które dają 40,79% w kapitale i głosach na WZA. SEIONT HOLDINGS Ltd nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje MERIT INVEST S.A.

 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Raport miesięczny za sierpień 2012 r.

2012-09-10 EBI

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect" Zarząd MERIT INVEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2012 roku. 

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych MERIT INEST S.A. 
 
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiego rynku kapitałowego, jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywny System Obrotu - New Connect. (414 spółek, dane z 5.09.2012) Duże zainteresowanie rynkiem New Connect pozytywnie wpisuje się w potencjał wzrostu przychodów Emitenta z zakresu doradztwa dla podmiotów zainteresowanych debiutem w alternatywnym systemie obrotu. 
Działalność doradcza dla mniejszych spółek z dynamicznie rozwijającego się rynku daje również szansę na rozwój planowanej przez Emitenta działalności inwestycyjnej. Emitent może być zainteresowany udziałem w emisji prywatnej obiecujących spółek zapewniając potencjalnym klientom, oprócz profesjonalnych usług doradczych, również częściowe finansowanie.
 
W kontekście realizacji projektu internetowego znaczenie ma rozwój rynku reklamy internetowej. Według Pricewaterhouse Coopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie). Pricewaterhouse Coopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie - 1 mld 600 mln zł), co oznacza wzrost o 12,8% rocznie. Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu - w 2015 r. już co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie - jedynie 20% społeczeństwa). Emitent planuje wprowadzić w lutym 2013 roku e-usługę o tematyce inwestycyjnej, która znacząco wpłynie na dywersyfikację przychodów oraz pomoże zbudować bazę podmiotów do obsługi doradczej i stworzy nowe możliwości inwestycyjne.
 
II. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
 
W sierpniu 2012 roku spółka przekazała do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI raporty:
 
- 2012-08-14 RB 3/2012 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku
- 2012-08-16 RK 4/2012 Raport za II kwartał 2012 roku
- 2012-08-17 RB 5/2012 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MERIT INVEST S.A. 
- 2012-08-20 RB 6/2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki na 22 sierpnia 2012r.
- 2012-08-21 RB 7/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MERIT INVEST S.A. na 22 sierpnia 2012r.
- 2012-08-21 RB 8/2012 Nowy serwis internetowy MERIT INVEST
- 2012-08-21 RB 9/2012 Rozpoczęcie okresu lock-up dla akcji serii A i B
- 2012-08-25 RB 10/2012 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego 
- 2012-08-30 RB 11/2012 Oświadczenie MERIT INVEST w przedmiocie przestrzegania zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 
W sierpniu 2012 roku spółka nie przekazała do publicznej wiadomości raportu za pośrednictwem systemu ESPI.
 
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 
W dniu 22 sierpnia 2012 roku MERIT INVEST S.A. zadebiutował na rynku New Connect i tym samym spełnił jeden z celów strategii rozwoju na lata 2012-2014. Wcześniej w ofercie prywatnej spółka pozyskała 0,3 mln zł. Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na realizację i rozbudowę serwisu e-contest.pl, obecnie realizowany jest III etap realizacji projektu.
Zasada działania serwisu polega na umożliwieniu kontaktu firm, czy pomysłodawców projektów z potencjalnymi inwestorami, którzy w przyszłości mogliby się zaangażować w finansowanie prezentowanego zamierzenia inwestycyjnego. Jest ona przede wszystkim miejscem prezentacji firmy/pomysłu oraz dodatkowo wprowadza możliwość zweryfikowania swojego projektu na tle innych w oparciu o obiektywne kryteria, w tym rynkowe (np. oparte o indeksy branżowe) ulegające zmianom. Platforma nie jest miejscem oferowania papierów wartościowych, ich wyceny, ani zawierania transakcji.
 
W ramach realizacji strategii rozwoju opisanej w Dokumencie Informacyjnym Emitent prowadzi rozmowy z podmiotami, które mogłyby związać się kapitało i uzupełnić paletę usług o doradztwo księgowe i audyt.
Ponadto Emitent prowadzi rozmowy i przeprowadza analizy podmiotów, które zamierzają ubiegać się o pozyskanie finansowania poprzez rynki NewConnect i Catalyst. Przedmiotem analizy są zarówno przedsięwzięcia prowadzone w formie spółek kapitałowych, jak i innych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej.
 
W dniu 16 sierpnia br. Emitent opublikował Raport za II kwartał 2012. W drugim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła 108 tys. zł. przychodów ze sprzedaży, uzyskując 198% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Przychody uzyskane po dwóch kwartałach 2012 roku wyniosły narastająco niemal 409 tys. zł., czyli były wyższe o 64% w stosunku do roku poprzedniego. Aktualnie Emitent osiąga przychody głównie z działalności doradczej, a specyfika podpisanych umów powoduje, że osiąga ona największe przychody w I i IV kwartale. 
Na obecnym etapie rozwoju i przy wspomnianej powyżej specyfice generowania przychodów, Emitent nie realizuje stabilnego zysku na poziomie operacyjnym. Po niewielkim zysku operacyjnym w I kwartale br., drugi kwartał przyniósł stratę na poziomie 55,9 tys. zł., narastająco po dwóch kwartałach strata operacyjna jest równa 46,3 tys. zł. 
Na wynik netto duży wpływ ma bieżąca wycena posiadanych przez Emitenta papierów wartościowych. W II kwartale spadek wyceny spowodował stratę netto na poziomie 171,3 tys. zł. Po 2 kwartałach narastająco starta netto wynosi 71,8 tys. zł. 
Zarząd MERIT INVEST S.A. nie widzi zagrożenia dla realizacji prognoz przychodów ze sprzedaży na rok 2012 i 2013 w następujących wysokościach: 
- przychody ze sprzedaży w 2012 roku na poziomie 1,2 mln zł, 
-przychody ze sprzedaży w 2013 roku na poziomie 2,5 mln zł.
 
W dniu 30 sierpnia br. Emitent przekazał do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect".
 
IV. Kalendarz inwestora obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w miesiącu wrześniu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów. 
 
Raport miesięczny za miesiąc sierpień
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Przystąpienie do systemu ESPI

2012-09-06 ESPI

Zgodnie z § 11 pkt. 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. informuje, że Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym dostęp do systemu ESPI i w związku z tym od dnia dzisiejszego, tj. 6 września 2012 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Oświadczenie MERIT INVEST w przedmiocie przestrzegania zasad "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

2012-08-30 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 
Lp.Rodzaj dokumentuSzczegóły
1Oświadczenie MERIT INVEST ws. dobrych praktyk na NCZobacz

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego

2012-08-25 EBI

Zarząd Spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego w zakresie terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012r.

Przyczyną takiej sytuacji było zbyt późne otrzymanie informacji finansowych na potrzeby sporządzenia przedmiotowego raportu. Emitent wdrożył stosowne procedury, które wyeliminują powtórzenie się takiej sytuacji. 
 
Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Rozpoczęcie okresu lock-up dla akcji serii A i B

2012-08-21 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2012 roku rozpoczyna się 6 miesięczny okres lock-up dla 1.350.000 akcji serii A i B oraz 2 miesięczny okres lock-up dla 150.000 akcji serii A i B . Dotychczasowi akcjonariusze spółki posiadający akcje serii A i B złożyli stosowne deklaracje ograniczające rozporządzanie akcjami, które dotyczą wszystkich akcji serii A i B wprowadzonych na NewConnect. 

Powyższe oznacza, że przedmiotem obrotu od dnia 22 sierpnia br. będzie wyłącznie 154.500 akcji serii C, które zostały objęte w wyniku oferty prywatnej.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Nowy serwis internetowy MERIT INVEST

2012-08-21 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku została uruchomiona nowa wersja serwisu internetowego www.meritinvest.pl 

Serwis otrzymał nową szatę graficzną, która jest bardziej przejrzysta i umożliwia w łatwy sposób na dotarcie do wszelkich informacji o Spółce. Oprócz wielu wyczerpujących danych, szczególną uwagę zwracamy na informacje na temat projektu e-contest.pl, indeksu INI-CON oraz serwis relacji inwestorskich.
 
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji MERIT INVEST S.A. na 22 sierpnia 2012 r.

2012-08-21 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje o podjęciu w dniu 21 sierpnia br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 811/2012 w sprawie wyznaczenia na dzień 22 sierpnia 2012r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MERIT INVEST S.A.

Przedmiotem obrotu na rynku NewConnect będzie łącznie 1.654.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem " PLMRTIN00011".
 
Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MERIT" i oznaczeniem "MEI".
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki na 22 sierpnia 2012r.

2012-08-21 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka) informuje, iż w dniu 20.08.2012 został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Proponowanym terminem debiutu akcji Spółki jest 22 sierpnia 2012r.
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki MERIT INVEST S.A.

2012-08-17 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 roku na mocy Uchwały Nr 805/2012 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A,
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii B,
- 154.500 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji serii C.
 
Wszystkie wprowadzane akcje mają wartości nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

2012-08-14 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2012 roku.

Daty publikacji raportów kwartalnych:
- za II kwartał 2012 roku - 16 sierpnia 2012 roku,
- za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 roku.
 
Podstawa prawna: 
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji MERIT INVEST S.A. do obrotu na rynku NewConnect

2012-07-27 EBI

Zarząd MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.654.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
- 154.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
 
Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

2012-07-27 EBI

Zarząd spółki MERIT INVEST S.A. ("Spółka") informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 lipca 2012 r. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W związku z powyższym począwszy od dnia 27 lipca 2012 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.
 
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst , informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego"
 

Osoba reprezentująca spółkę:
- Mirosław Stępień - Prezes Zarządu