MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Opis rynku

Rynek NewConnect
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiego rynku kapitałowego, jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Alternatywny System Obrotu – NewConnect. Wypełnił on ważną lukę, która istniała na rodzimym rynku i okazał się istotnym elementem systemu finansowego. Spółki chętnie korzystają z tej formy finansowania, gdyż w drodze emisji publicznej bądź oferty prywatnej mają możliwość pozyskania od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych. Mimo, że platforma ta wystartowała w roku 2007 u schyłku minionej hossy, na dzień 26 luty br. na rynku zadebiutowało łącznie 365 spółek. Należy uznać, ze na tle innych krajów europejskich rynek ten odniósł wielki sukces i w tej chwili znajduje się wśród najważniejszych rynków alternatywnych w Europie.

Pierwszy pełny rok funkcjonowania NewConnect przyniósł imponującą liczbę emitentów wprowadzonych do obrotu - 61 spółek, które pozyskały łącznie ponad 176 mln zł. Kolejny rok przyniósł pogorszenie tempa wzrostu, natomiast rok 2010 już okazał się rekordowy pod względem liczby debiutów, do końca września na rynku zadebiutowało 61 nowych emitentów, którzy pozyskali łącznie ponad 1 45 mln zł, do dnia 24.11 liczba debiutantów wzrosła do 73, a wartość pozyskanych środków do 156 mln zł. Prawie połowa z notowanych 365 spółek zadebiutowała w 2011 roku. Całkowita kapitalizacja rynku NewConnect na dzień 27 stycznia 2011 roku wynosiła 8 523,36 milionów.

Kapitalizacja NewConnect (w mln zł)


 

Dla małych i średnich przedsiębiorstw alternatywne systemy obrotu są doskonałym sposobem na pozyskanie kapitału na dalszy rozwój i ekspansję. Jest to przede wszystkim szansa dla innowacyjnych firm o dużym potencjale wzrostu, które nie są w stanie zdobyć tak dużego finansowania z innych źródeł. Alternatywne systemy obrotu w porównaniu do głównych parkietów charakteryzują się przy tym mniejszymi wymogami formalnymi, łagodniejszymi obowiązkami informacyjnymi, niższymi kosztami i barierami wejścia. Są to zazwyczaj rynki nieregulowane, lecz profesjonalnie zorganizowane, o dużej przejrzystości. Duże zainteresowanie rynkiem NewConnect pozytywnie wpisuje się w potencjał wzrostu przychodów z zakresu doradztwa dla podmiotów zainteresowanych debiutem w alternatywnym systemie obrotu. Część klientów może być również zainteresowana utrzymaniem współpracy z Emitentem nie tylko, jako przyszłym Autoryzowanym Doradcą, lecz również w miarę rozwoju działalności, jako doradcą finansowym w procesie przejścia na rynek regulowany.
Działalność doradcza dla mniejszych spółek z dynamicznie rozwijającego się rynku daje również szansę na rozwój planowanej przez Emitenta działalności inwestycyjnej. Emitent może być zainteresowany udziałem w emisji prywatnej obiecujących spółek zapewniając potencjalnym klientom, oprócz profesjonalnych usług doradczych, również częściowe lub całkowite finansowanie.

Private Equity / Venture Capital
Emitent zgodnie z prezentowaną strategią planuje rozwój obszaru działalności typu private equity/venture capital. Private equity (PE) to inwestycje w udziały lub papiery wartościowe na niepublicznym rynku kapitałowym (zakup udziałów/akcji w spółkach nienotowanych w zorganizowanym systemie obrotu). Celem tych inwestycji jest osiągnięcie dochodu poprzez średnio - i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Venture capital (VC) jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji, szczególnie w obszarze nowych technologii.
Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za atrakcyjne miejsce inwestycji. W IV kwartale 2011 r. PKB (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W IV kwartale 2011 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 3,4 pkt. proc.) www.stat.gov.pl
Korzystna sytuacja gospodarcza Polski znajduje odzwierciedlenie w rankingach oraz raportach publikowanych przez międzynarodowe firmy consultingowe. W badaniu przeprowadzonym przez Ernst & Young w 2011 roku, Polska uzyskała 1 miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej oraz 7 miejsce w całej Europie pod względem otrzymanych inwestycji zagranicznych. Wynik ten był spowodowany głównie stosunkowo silną gospodarką odporną na kryzys. Ważną rolę odgrywa szeroki dostęp do wykształconej siły roboczej, duży rynek krajowy, oraz dobre położenie w Europie.

Według najnowszego opracowania ekspertów Roland Berger Strategy Consultants najciekawszymi branżami dla nowych inwestycji będą sektory dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego, przemysł farmaceutyczny, sektor opieki zdrowotnej, logistyki oraz usług dla biznesu. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Skandynawia (+1%), a zwłaszcza Polska (+4%) znajdują się w trendzie wzrostowym. Większość transakcji M&A nastąpi w sektorze farmaceutycznym i ochrony zdrowia (56%), dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego (51%) oraz w logistyce i usługach dla biznesu (37%).

Rynek internetowy
Zgodnie z opublikowanym w 2011 r. raportem AdStandard 2011 (http://www.internetstandard.pl) - wydatki na marketing internetowy w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyły się aż o 17% uzyskując rekordową wartość 1 mld 578 mln zł (1.373 mln zł w roku poprzednim). Kwota ta, stawia Internet na drugim miejscu wśród najpopularniejszych mediów w Polsce - zaraz po telewizji. W 2010 roku wciąż największą popularnością cieszyła się reklama graficzna (45% udział w rynku).

Internet to najdynamiczniej rozwijające się medium reklamowe, zarówno w Polsce jak również na świecie. Wydatki na promocję online nieustannie rosną, wyprzedzając takie media jak prasa czy radio.
Z kolei wg najnowszego raportu PricewaterhouseCoopers „Global Entertainment & Media Outlook 2011-2015” – (http://www.pwc.com) reklama internetowa w Polsce w następnych latach wciąż będzie motorem wzrostu całego rynku reklamy. Szacuje się, że skumulowany wzrost do 2015 r. wyniesie ok. 18% i osiągnie wartość 1 mld 172 mln $.

Zdaniem analityków PricewaterhouseCoopers, największy wpływ na wzrost znaczenia sieci będzie miał stale zwiększający się dostęp społeczeństwa do szerokopasmowych łącz internetowych. PricewaterhouseCoopers prognozuje, iż w 2015 r. wartość tego rynku w Polsce wyniesie ok. 2 mld 914 mln zł (obecnie – 1 mld 600 mln zł), co oznacza wzrost o 12,8% rocznie. Znacząco wzrośnie także liczba osób korzystających z Internetu – w 2015 r. już co trzeci Polak będzie użytkownikiem sieci (aktualnie – jedynie 20% społeczeństwa).
Według PricewaterhouseCoopers w ciągu najbliższych 5 lat rynek reklamy internetowej w Polsce będzie rozwijać się w takim samym tempie jak rynek reklamy online w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wciąż szybciej niż rynki państw zachodnich (prognozowany wzrost o 11,5% rocznie).Źródło: Badanie AdEx, IAB Polska, PricewaterhouseCoopers