MeRIT INVest

Pomagamy w realizacji
biznesowych celów

Aktualności

INDOS – doskonałe wyniki w I kwartale 2017r

2017-05-16

INDOS SA, spółka notowana na rynku na NewConnect, której MERIT INVEST doradza w zakresie relacji inwestorskich, rozpoczyna rok 2017 doskonałymi wynikami. Przychody INDOS SA w IQ2017 wzrosły o 41% w stosunku do IQ2016, a zysk ze sprzedaży zwiększył się o ponad 161%. Po znaczącym zwiększeniu przychodów w zeszłym roku Zarząd INDOS SA kontynuuje pozytywny trend w pierwszym kwartale roku bieżącego i stawia na rozwój innowacyjnego produktu pożyczkowego. Nowa linia produktów będzie przeznaczona dla leasingobiorców, a wartość rynku dla „Pożyczki w Leasingu” Zarząd ocenia na setki milionów złotych. Spółka rozważa również przeniesienie notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W zeszłym kwartale Spółka koncentrowała się nad zwiększeniem sprzedaży. Udało się osiągnąć sukces, wypracowano przychody na poziomie 3.384,18 tys zł, co jest wynikiem o 41% lepszym w porównaniu do IQ2016. Zysk ze sprzedaży jaki udało się wypracować w IQ2017 na poziomie 1.6458,72 tys zł jest lepszy o ponad 161% od pierwszego kwartału roku ubiegłego. Zysk netto był ponad 102% wyższy i wyniósł 982,66 tys zł. W opinii Zarządu zwiększenie przychodów i zysku netto w pierwszym kwartale jest dowodem na zdolność Spółki do bardzo dynamicznego rozwoju. Ten trend powinien się utrzymywać w kolejnych okresach. Mając na uwadze plany znacznego zwiększenia skali działalności, warto zwrócić uwagę na fakt, iż Spółka posiada już bardzo nowoczesne systemy informatyczne, dzięki którym korespondencja i obieg dokumentów z klientem odbywa się elektronicznie. Między innymi dzięki temu, że INDOS SA jednym z nowocześniejszych podmiotów w swojej branży, Zarząd znacząco mógł zmniejszyć koszty wynagrodzeń w ubiegłym kwartale, co również miało bardzo pozytywny wpływ na osiągnięty wynik. Tak wysoki zysk netto udało się wypracować przy ponad sześciokrotnym wzroście kosztów finansowych, co pokazuje ogromny potencjał Spółki po dokapitalizowaniu kwotą 8,5 miliona złotych. W pierwszym kwartale również poza zwiększeniem przychodów i zysku netto udało się Zarządowi kontynuować prace nad rozwojem nowego produktu – pożyczek dla leasingobiorców, aby w bieżącym kwartale wprowadzić produkt do sieci sprzedażowych. Zarząd Spółki jest przekonany, że „Pożyczka w Leasingu” będzie produktem, który znacząco wpłynie na wyniki Spółki. „O trwających pracach nad nowymi produktami sygnalizowaliśmy w lutym – przy okazji publikacji raportu za IVQ2016r. Indos słynie w branży z tego, że jest wyjątkowo innowacyjną spółką i bodaj jedną z najlepiej zinformatyzowanych firm w branży – przynajmniej w swojej skali. Informatyzacja procesu obsługi klienta, znacząco skraca czas pracy, ułatwia komunikację poszczególnych działów, pozwala na prace na odległość z partnerami, a co najważniejsze pozwala na zwiększenie skali skali biznesu. Obecnie nowy produkt jest już dostępny, mówimy tutaj o pożyczce w leasingu. Jak twierdzi Prezes, Ireneusz Glensczyk „Pożyczka w Leasingu” to produkt idealnie dopasowany do potrzeb leasingobiorców w Polsce i leasingodawców. Spółka pracuje nad tym, aby Pożyczka w leasingu została flagowym produktem w ofercie INDOS SA. Obecnie produkt jest wprowadzany do sieci sprzedaży leasingowej głównych firm leasingowych w Polsce. Oferta produktowa jest obecna na stronie internetowej Emitenta. Zaletą produktu jest, że można go stosować na każdym etapie trwania umowy leasingowej, a co najważniejsze dzięki wdrożeniu produktu do sprzedaży, firmy leasingowe będą mogły zwiększyć swoją sprzedaż i zmniejszyć liczbę wypowiadanych umów. Efekty wdrożenia nowego produktu już niebawem będziemy mogli pokazać akcjonariuszom i inwestorom. II kwartał br. będzie już uwzględniał przychody z nowego produktu. Sukces tego produktu może być również przesłanką do przeniesienia notowań akcji na rynek główny GPW. Dla tego intensyfikujemy prace nad jego wdrożeniem i pozyskaniem sieci sprzedaży.

INDOS SA w branży windykacyjnej ma najdłuższą tradycję i jako jedna z niewielu firm w Polsce łączy w swojej ofercie zarówno produkty z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. W swojej długoletniej historii Spółka uzyskała status rzetelnej firmy z licznymi wyróżnieniami. Od ponad pięciu lat Spółka jest wzorowym uczestnikiem rynku kapitałowego. Obligacje serii A zadebiutowały na Catalyst 30 marca 2012 roku, a wszystkie serie obligacji INDOS SA zostały wykupione. 18 kwietnia br. obligacje Spółki o nominale 8,5 mln zł zostały wprowadzone do obrotu pod serią J. Spółka ponosi coraz niższe koszty finansowania biznesu. Dla Spółki w bieżącym okresie odsetkowym to dla serii obligacji J - 6,33%. INDOS SA zadebiutował na rynku NewConnect 16 lutego 2016. Do obrotu trafiło 454.060 akcji serii B. Imienne akcje założycielskie pozostają do dziś w rękach założycieli. Spółka znacząco zwiększyła w 2016 roku wartość portfela wierzytelności. Różnica do wartości nominalnej portfela na koniec 2016 roku wynosiła 60,76 mln zł, a w roku 2015 była to wartość 29,44 mln zł. Spółka odnotowała wzrost wartości aktywów finansowych na koniec roku 2016 w porównaniu do roku 2015 o ponad 39,8 mln zł, do wartości aż 147,71 mln zł. Zobowiązania finansowe INDOS SA są mniejsze na koniec 2016 roku o 7,18 mln zł wobec roku 2015. W pierwszym kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła zysk netto 928,66 tys zł przy przychodach 3.384,18 tys zł – co jest wynikiem lepszym odpowiednio o 102% oraz o 41% od pierwszego kwartału 2016 roku. Z zysku za rok 2016 INDOS SA planuje wypłatę dywidendy – 7 groszy na akcję.